Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D4MYPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Myśl polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadniczymi problemami i głównymi tradycjami myśli politycznej. Student powinien szczegółowo rozumieć pojęcia, strukturę i funkcje podstawowych kategorii obecnych w myśli politycznej. Student nabywa w tej mierze wiedzę o pluralizmie i podstawowych etapach rozwoju, odmianach i interpretacjach, potrafi analizować procesy kontynuacji oraz dyskontynuacji, a także znajdywać główne wyznaczniki (antropologiczne, historiozoficzne, ontologiczne i epistemologiczne) wpływające na zmienność i różne sposoby pojmowania natury polityki.

Pełny opis:

Celem podstawowym przedmiotui jest prezentacja głównych nurtów myśli politycznej. Analizie zostanie poddany katalog fundamentalnych pojęć właściwych dla dyskursu o naturze życia politycznego oraz dynamika ich reinterpretacji w ramach wyodrębniających się tradycji. W szczególności dokonana zostanie prezentacja ontologicznych, epistemologicznych, etycznych, historiozoficznych i antropologicznych przesłanek poszczególnych stylów myślenia. Prezentacja uwzględnia z jednej strony motyw ciągłości (podobieństwo pytań i przesłanek decydujących o ich zadawaniu), jak i motyw zmiany (zarówno reinterpretację tych pytań, odmienność prefigurujących je przesłanek, jak i odmienność udzielanych odpowiedzi). Analizowane więc będą procesy świadomej kontynuacji, nieświadomej kontynuacji, świadomej reinterpretacji, nieświadomej reinterpretacji jak i „rewolucje mentalne” znoszące perspektywy problemowe epok poprzednich. Katalog podejmowanych problemów obejmuje następujące zagadnienia: ontologiczny status życia politycznego, jego epistemologiczne legitymacje, zależność wyobrażeń politycznych od koncepcji antropologicznych i historiozoficznych, zagadnienie natury i charakteru podmiotu, odmienność relacji zbiorowość/jednostka, wpływ kontekstu historycznego na wyobraźnię polityczną.

Zalecenia samodzielnego studiowania przez studenta tekstów źródłowych celem kształcenia indywidualnej umiejętności interpretacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

S. Filipowicz, Historia myśli polityczno - prawnej, Gdańsk 2007.

Historia idei politycznych (wybór tekstów), t 1 – 2, Wydawnictwa UW, kol. wyd.

Doktryny polityczne XIX i XX wieku,(red. K.Chojnicka i W. Kozub-Ciembroniewicz), Kraków 2000.

Współczesna myśl polityczna.Wybór tekstów źródłowych, [red.K.Karolczak i in.], W-wa 1994.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, kolejne wydania, wyb. fragm..

Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, kol.wyd, wybr. fragm..

Literatura uzupełniająca:

J. P. Vernant, Źródła myśli greckiej, kol.wyd.

J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., W-wa 1986, t. 1, s. 13-96, 265-280.

P.Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

P. Hazard, Myśl europejska w XVIII w. Od Monteskiusza do Lessinga, W-wa 1972.

T. Klementewicz, K. Pieliński, Politycy i technokraci. Kierowanie w państwie i systemie światowym: między teorią a ideologią, Białystok 2011, cz. II.

A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, W-wa 1975, s. 103-114, 167-206, 241-308.

K. Pieliński, Konserwatyzm jako oswajanie chaosu świata empirycznego, W-wa 1993..

Neokonserwatyzm, red. I. Stelzer, W-wa 2007, s. 11-27, 40-71.

J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.

Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX w., W-wa 2000;

R. Legutko, Spory o kapitalizm, Kraków 1994, s. 9-63;

L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, kol. wyd., wyb. fragm..

Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności, W-wa 1996, wyb. fragm..

P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła Katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, W-wa Kraków 1988 lub W. Ockenfels, Zarys katolickiej nauki społecznej, W-wa 1995.

L.Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, , Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

-student potrafi rozumieć podstawowe pojęcia politologiczne;

-dysponuje wiedzą na temat specyfiki podstawowych etapów rozwoju myśli politycznej;

-rozumie związki pomiędzy różnymi stylami myślenia o ładzie politycznym.

-student potrafi identyfikować kluczowe pojęcia i idee określające tożsamość odmiennych tradycji myślenia o człowieku, społeczeństwie i ładzie publicznym;

-potrafi analizować antropologiczne, epistemologiczne, etyczne i historiozoficzne założenia podstawowych nurtów myśli politycznej. W szczególności – potrafi oddzielać analizy dyskursywne i normatywne;

– student nabywa zdolność dostrzegania bogactwa problemów związanych z myśleniem o polityce, ich wieloznaczności, sporności elementarnych pojęć tworzących ramy różnorodnych dyskursów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje koniecznością dodatkowej pracy - np. zaliczenie na dyżurze.

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie aktywności na zajęciach i sprawdzianu wiedzy. Zaliczenie w semestrze letnim na podstawie aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa przedmiotu jest wypadkową aktywności na zajęciach (40%) i egzaminu pisemnego (60%).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zdanie egzaminu pisemnego na co najmniej ocenę dostateczną.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.