Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5PRAK Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Od studentów przystępujących do odbycia praktyki oczekuje się znajomości podstawowych zagadnień prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotu, w którym realizowana będzie praktyka. Student powinien wykazać się podstawową znajomością specyfiki działań organizatora praktyk, oraz znać jego przedmiotowy zakres czynności. Student powinien wykazać się podstawową znajomością zagadnień związanych podejmowaniem działań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Skrócony opis:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe mają na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczne doświadczenie zawodowe uzyskane w miejscu organizacji praktyk. Studenci mają możliwość dostrzeżenia znaczenia zdobywanej wiedzy szczególnie w praktycznym wymiarze rozwiązywania zadań. Praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie swoich kompetencji, w tym umiejętności interpersonalnych. Mają na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania, a także sprawowanej kontroli pracy. Po zakończonej praktyce, student potrafi prognozować i przewidywać zjawiska dotyczące bezpieczeństwa

Potrafi również wykorzystać w celach praktycznych zdobytą wiedzę do analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze bezpieczeństwa.

Literatura:

Dokumentacja związana z przebiegiem praktyki zawodowej dostępna na stronie internetowej wydziału.

Efekty uczenia się:

Student potrafi pracować w zespole powołanym do podjęcia działań z zakresu bezpieczeństwa (K_U02)

Student potrafi przedstawić swoje zdanie w sposób fachowy i zgodny z normami obowiązującymi w instytucji (K_U06)

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu zagadnień bezpieczeństwa, z którymi spotyka się podczas realizacji praktyk (K_U04)

Student dysponuje wiedzą na temat organizacyjno-prawnego działania instytucji, w której odbywa praktyki (K_W04)

Student nabywa umiejętność profesjonalnego zachowania się w miejscu pracy (K_K03)

Student nabiera umiejętności zawodowych odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu studiów (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Warunkiem uzyskania zaliczenia w IV semestrze studiów jest odbycie dwu miesięcznych praktyk (240 godzin) u pracodawcy (przedsiębiorstwa/instytucji). Charakter zadań wykonywanych podczas praktyki studenckiej powinien być zgodny z kierunkiem studiów. .

Praktyki zawodowe zaliczane są w IV semestrze na podstawie dostarczonej przez studenta dokumentacji, w tym w szczególności:

- zaświadczenia o odbyciu praktyk wystawionego i podpisanego przez organizatora praktyk; w zaświadczeniu powinny zostać uwzględnione wszystkie czynności i zadania zawodowe realizowane podczas praktyki, zaliczenie przedmiotu jest przyznawane po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez organizatora praktyk;

- ankiety dotyczącej przebiegu praktyk wypełnionej przez studenta.

Uznawanie działalności zawodowej lub społecznej za równoważnej z praktykami studenckimi następuje na podstawie dostarczonej przez studenta dokumentacji, w tym w szczególności:

- zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie/instytucji wraz z zakresem obowiązków lub dokumentu potwierdzającego prowadzenie innej działalności;

- zaświadczenia o realizacji zadań zawodowych wystawionego i podpisanego przez organizatora praktyk; w zaświadczeniu powinny zostać uwzględnione wszystkie czynności i zadania zawodowe realizowane podczas pracy zawodowej, zaliczenie przedmiotu jest przyznawane po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez pracodawcę

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe realizowane w naturalnym środowisku pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tomaszewska-Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Mering
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Po ukończeniu praktyki student powinien umieć wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji w kontekście szeroko rozumianej nauki o bezpieczeństwie. Powinien również umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy podejmując kroki do pełnej aktywizacji i wykorzystania swoich zasobów ze zdobytą na studiach wiedzą kierunkową na czele.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów, poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych w środowisku pracy, a także wzmacnianie postaw aktywnych i przedsiębiorczych.

Praktyki zawodowe zostały przewidziane w programie studiów jako zajęcia obowiązkowe ograniczonego wyboru. Praktyka w semestrze letnim (IV semestr) obejmuje okres 2-miesięczny (240 godzin). U jednego pracodawcy praktyka nie może trwać krócej niż miesiąc (120 godzin). Studenci mają prawo do zrealizowania praktyk na wcześniejszych etapach studiów oraz w trakcie przerw międzysemestralnych.Nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje opiekun kierunkowy ds. praktyk studenckich.

Studenci zobowiązani są odbywać praktyki zawodowe w jednostkach oraz instytucjach zapewniających realizację programu studiów oraz osiągnięcie efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci mają możliwość realizacji praktyk zarówno w instytucjach publicznych (takich jak: jednostki policji, ministerstwa, jednostki straży pożarnej, urzędy miasta/gmin), jak i w podmiotach prywatnych (takich jak: organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, prywatne firmy związane z zapewnianiem bezpieczeństwa)

Praktyki mogą być realizowane na podstawie umów podpisanych z organizatorami praktyk. Studenci mają możliwość realizacji praktyk na podstawie umów systemowych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z organizatorami praktyk, w tym w szczególności - korzystania z ofert praktyk znajdujących się w dyspozycji Biura Karier UW. Student ma obowiązek zgłosić chęć uczestnictwa w praktykach opiekunowi kierunkowemu, który dokonuje weryfikacji proponowanego miejsca odbywania praktyk i ją akceptuje. Jeżeli organizator praktyk tego wymaga, opiekun kierunkowy wystawia studentowi skierowania na praktyki. Student może wystąpić z propozycją realizacji praktyk zawodowych poza Uniwersytetem Warszawskim. Opiekun kierunkowy ds. praktyk studenckich dokonuje weryfikacji proponowanego miejsce odbywania praktyk oraz określa jego zgodność z wymogami kierunkowymi. Opiekun może poprosić o przedstawienie proponowanego programu praktyki oraz o dodatkowe informacje związane z charakterem działalności organizatora praktyk. Opiekun doradza studentom w sprawie wyboru miejsca odbywania praktyk zgodnego z danym kierunkiem studiów oraz udziela innych informacji związanych z przebiegiem i rozliczeniem praktyk studenckich. Jeśli istnieje taka potrzeba, opiekun może wystawić skierowanie na odbywanie praktyk studenckich.

W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisywane jest porozumienie indywidualne, którego integralną część stanowi ramowy harmonogram praktyk. Porozumienie ze strony Uniwersytetu Warszawskiego podpisuje, opiekun kierunkowy ds. praktyk zawodowych, który sprawuje również nadzór nad przebiegiem praktyki.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o uznanie działalności zawodowej lub społecznej za równoważnej z odbyciem praktyk zawodowych. Na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji opiekun kierunkowy ocenia, czy miejsce pracy lub inna aktywność studenta spełniają wymogi określone dla praktyk studenckich na danym kierunku studiów. Student ma obowiązek przedstawić: 1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub o realizacji innej aktywności; 2) zaświadczenie o realizacji zadań zawodowych; 3) sprawozdanie z realizacji zadań zawodowych. Weryfikacja ma charakter formalny (sprawdzana jest długość okresu zatrudnienia/aktywności studenta) oraz merytoryczny (ważne, aby aktywność była zgodna z programem danego kierunku studiów).

Zakres tematów:

Zapoznanie się z zasadami prawnymi i organizacyjnymi, w tym kulturą organizacyjną, regulującymi funkcjonowanie instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

Zapoznanie się z zadaniami przypisanymi do działu/stanowiska praktykanta w instytucji, w której student/ka odbywa praktykę.

Nabywanie umiejętności związanych z realizacją zadań zawodowych przydzielonych studentowi/studentce odbywającemu praktykę.

Nabywanie umiejętności społecznych związanych z przyjmowaniem określonych ról zawodowych, w tym budowaniem relacji z przełożonymi i współpracownikami i funkcjonowaniem w ramach zespołu zadaniowego.

Uwagi:

Studencka praktyka zawodowa realizowana w naturalnym środowisku pracy. Możliwa jest również realizacja części wymiaru praktyki w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.