Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sfera publiczna (przedmiot wspólny dla specjalizacji AE, AS, U, TiK, Pl) )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5SFPU-SPEC Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Sfera publiczna (przedmiot wspólny dla specjalizacji AE, AS, U, TiK, Pl) )
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma wiedzę i kompetencje wynikające z programu studiów w zakresie nauk o polityce na poziomie II roku studiów pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację i analizę w całościowy oraz wewnętrznie uporządkowany sposób: zjawisk i procesów w sferze publicznej w Polsce, rozumianej jako przestrzeń artykulacji i agregacji interesów politycznych oraz obszar programowania i prowadzenia polityk publicznych; podstawowych korelacji i mechanizmów wzajemnych powiązań i interakcji występujących między kształtem sfery publicznej i decydowaniem publicznym, w tym szczególnie decydowaniem politycznym oraz punktów krytycznych i zmian jakościowych w analizowanych stosunkach w perspektywie porównawczej. Podstawową perspektywą analityczną przedmiotu są relacje między zjawiskami i procesami w sferze publicznej i decydowaniem politycznym.

Pełny opis:

W kolejnych fazach zajęć student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z udziału w dyskusji na temat: pojęcia, ujęcia modelowego oraz perspektyw badawczych dotyczących sfery publicznej w relacjach do decydowania politycznego. W tym kontekście poddany analizie zostanie aksjologiczny, społeczny, normatywny, podmiotowy obraz sfery publicznej w Polsce oraz jej obraz relacyjny ze szczególnym uwzględnieniem napięć w sferze publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego (mapa napięć i punktów krytycznych w sferze publicznej, napięcia w obszarze społecznym, politycznym, administracyjnym i ekonomicznym sfery publicznej; dysfunkcje sfery publicznej; konflikt punktów odniesień). Na tym tle omówione zostaną problemy modernizacji sfery publicznej (scenariusze przyszłości, status modernizacji w perspektywie politycznej, zasoby i zagrożenia modernizacji, instrumenty mobilizacji zasobów i poszukiwania nowych rozwiązań, problemy budowania strategii, realizacji podstawowych polityk publicznych, zmiany mechanizmów oraz zmiany kryteriów) widziane na tle wyzwań nowego modelu rządzenia (kontekst wielopoziomowości, wielopodmiotowości, wielopasmowości i zmienność w dziedzinie rządzenia).

Teamtyka kolejnych zajęć:

1) Podstawowe pojęcia, ujęcia modelowe oraz perspektywy badawcze dotyczące sfery publicznej. Różne wymiary sfery publicznej (ich charakter, znaczenie, stan i dynamika). Sfera publiczna w perspektywie jednostki, grupy ludzi, struktur pośrednich, państwa, struktur ponadpaństwowych. Sfera publiczna a relacje władzy z obywatelami oraz relacje między obywatelami. Sfera publiczna a model władzy i model rządzenia w relacjach do decydowania politycznego.

2) Aksjologiczny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowanie politycznego: status podstawowych wartości politycznych, obszar zasad politycznych.

3) Społeczny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego: obraz polskiego społeczeństwa, kultura polityczna polskiego społeczeństwa, kultura prawna polskiego społeczeństwa.

4) Normatywny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego, normy: prawa naturalnego, stanowionego w przestrzeni państwa, stanowionego w przestrzeni ponadpaństwowej, prawa miękkiego – ujęcie jakościowe i funkcjonalne.

5) Podmiotowy obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego: jednostki i grupy pośrednie, infrastruktura instytucjonalna państwa i samorządu terytorialnego, podmioty artykulacji i agregacji interesu politycznego, podmioty gospodarki, podmioty społeczeństwa obywatelskiego oraz podmioty wpływu i interesu partykularnego.

6) Relacyjny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego, relacje związane z: organizacją terytorialną sfery publicznej, władzą publiczną, partycypacją społeczną, informatyzacją i sieciowością, komunikacją społeczną, zagwarantowaniem realizacji standardów oraz zjawiskami i procesami w otoczeniu międzynarodowym.

7) Napięcia w sferze publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego: mapa napięć i punktów krytycznych w sferze publicznej, napięcia w obszarze społecznym, politycznym, administracyjnym i ekonomicznym sfery publicznej; dysfunkcje sfery publicznej; konflikt punktów odniesień; przeciwstawne wizje polityki.

8) Mechanizmy i konteksty dyskursu w sferze publicznej: dostęp do informacji publicznej i inne warunki wstępne dyskusji publicznej, problemy wyznaczania problemów podlegających dyskusji oraz nadawania znaczeń poszczególnym zagadnieniom; media (coś więcej niż informatory), nowe mechanizmy interaktywnego porozumiewania się w przestrzeni publicznej (coś więcej niż komunikatory); współczesne wymiary historycznej agory politycznej; kontekst opinii publicznej. Mechanizmy i konteksty artykulacji i agregacji wartości i interesów w sferze publicznej: problemy instytucjonalizacji działań na rzecz określonych wartości i interesów (od partii politycznych, przez ruchy polityczne, struktury reprezentujące różne rodzaje interesów partykularnych po organizacje pożytku publicznego); mechanizmy działań na rzecz interesów wspólnych oraz partykularnych. Mechanizmy i konteksty: legitymizacji i delegitymizacji, partycypacji społecznej oraz sporu i dialogu w sferze publicznej: problemy uzgadniania stanowisk, mediacji oraz wyrażania swoich racji w formie protestu i nieposłuszeństwa obywatelskiego.

9) Modernizacja sfery publicznej w Polsce w perspektywie decydowania politycznego: scenariusze przyszłości, status modernizacji w perspektywie politycznej, zasoby i zagrożenia modernizacji, instrumenty mobilizacji zasobów i poszukiwania nowych rozwiązań, problemy budowania strategii, realizacji podstawowych polityk publicznych, zmiany mechanizmów oraz zmiany kryteriów.

10) Spór o model rządzenia jako uwarunkowanie relacji między sferą publiczną i decydowaniem politycznym: koncepcja wielopoziomowości, wielopodmiotowości, wielopasmowości w dziedzinie rządzenia a koncepcja silnego państwa; ciągłość i zmienność w sferze publicznej i w rządzeniu.

Literatura:

Co dzieje się ze społeczeństwem?, red. M. Filis, K.Frysztacki, G. Skąpska, P. Polak, Kraków 2011

Dejneka Piotr, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie, Warszawa 2019.

Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013

Gdula M., Sadura P. [red.], Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa 2012

Giroux Henry A., Witkowski Lech, Edukacja i sfera publiczna, Kraków 2018.

Haber Lesław H. red., Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2011

Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008

Held D., Modele demokracji, Kraków 2010

Hudzik Jan Paweł, Woźniak Wiesława (red.), Sfera Publiczna. Kondycja-Przejawy-Przemiany, Lublin 2006.

Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017.

Jabłoński Paweł, Kaczor Jacek, Pichlak Maciej (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej: perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017

Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii o polityce, Warszawa 2010

Lakomy M., Porębski L., Szybut N, Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych technologii, Kraków 2014

Lipowicz I., Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, „Państwo i Prawo” 2012 nr 7.

Majone Giandomenico (2012), Wiarygodność polityki: dlaczego jest ważna i jak można ją osiągnąć [w:] Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, red. A. Surdej, Warszawa

Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie, Warszawa 2008

Morawski W. [red.], Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, Warszawa 2006

Nowak J., Aktywność obywateli online. Teoria a praktyka, Lublin 2011

Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 1998

Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, red. K. Sobolewska, A. Hass, K. Kowalczyk, Kraków 2010

Praktyki obywatelskie Polaków, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2010

Putnam Robert D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych , Warszawa 2008

Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011

Ruszkowski P., Segmentacja społeczeństwa polskiego, Warszawa 2012

Rydlewski G., Coś więcej niż spor o model rządzenia. Kilka kwestii do przemyślenia nie tylko przez politologów, Warszawa 2017.

Rydlewski G., Decydowanie w przestrzeni publicznej, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red. G. Rydlewski, Warszawa 2011

Rydlewski G., Polska polityczna 2013. Sfera publiczna jako środowisko decydowania politycznego, Warszawa 2014 (tam też obszerna literatura przedmiotu).

Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009

Scott J., Władza, Warszawa 2006

Sfera publiczna. Kondycja, przejawy, przemiany, red. J.P. Hudzik, W. Woźniak, Lublin 2006

Sowa K. Z., Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2012

Staniszkis J., Zawładnąć. Zarys proceduralnej teorii władzy, Warszawa 2012

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007

Szwed R., Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2012

Tabernacka M., Raszewska-Skałecka R., Mediacja w społeczeństwie otwartym, Wrocław 2012

Tabernacka M., Szadok-Bratuń A., Public relations w sferze publicznej, Warszawa 2011

Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2012.

Weryński P., Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, Warszawa 2010

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008

Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006

Zuba K., Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

W kolejnych fazach zajęć student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z udziału w dyskusji na temat: pojęcia, ujęcia modelowego oraz perspektyw badawczych dotyczących sfery publicznej w relacjach do decydowania politycznego. W tym kontekście poddany analizie zostanie aksjologiczny, społeczny, normatywny, podmiotowy obraz sfery publicznej w Polsce oraz jej obraz relacyjny ze szczególnym uwzględnieniem napięć w sferze publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego (mapa napięć i punktów krytycznych w sferze publicznej, napięcia w obszarze społecznym, politycznym, administracyjnym i ekonomicznym sfery publicznej; dysfunkcje sfery publicznej; konflikt punktów odniesień). Na tym tle omówione zostaną problemy modernizacji sfery publicznej (scenariusze przyszłości, status modernizacji w perspektywie politycznej, zasoby i zagrożenia modernizacji, instrumenty mobilizacji zasobów i poszukiwania nowych rozwiązań, problemy budowania strategii, realizacji podstawowych polityk publicznych, zmiany mechanizmów oraz zmiany kryteriów) widziane na tle wyzwań nowego modelu rządzenia (kontekst wielopoziomowości, wielopodmiotowości, wielopasmowości i zmienność w dziedzinie rządzenia).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa oceny końcowej: analiza aktywności na zajęciach, ocena jakości przygotowanej prezentacji (wypowiedzi pisemnej) na wskazany temat przesłanej na wskazany adres elektroniczny (do 5 pkt.) oraz jakość odpowiedzi na trzy pytania w ramach rozmowy końcowej w systemie google meet (do 9 pkt.). Obecność kontrolowana (2 pkt. za pełną obecność, 1 ujemny punkt za każdą nieobecność powyżej dwóch).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Rydlewski
Prowadzący grup: Grzegorz Rydlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację i analizę w całościowy oraz wewnętrznie uporządkowany sposób: zjawisk i procesów w sferze publicznej w Polsce, rozumianej jako przestrzeń artykulacji i agregacji interesów politycznych oraz obszar programowania i prowadzenia polityk publicznych; podstawowych korelacji i mechanizmów wzajemnych powiązań i interakcji występujących między kształtem sfery publicznej i decydowaniem publicznym, w tym szczególnie decydowaniem politycznym oraz punktów krytycznych i zmian jakościowych w analizowanych stosunkach w perspektywie porównawczej. Podstawową perspektywą analityczną przedmiotu są relacje między zjawiskami i procesami w sferze publicznej i decydowaniem politycznym.

Pełny opis:

W kolejnych fazach zajęć student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z udziału w dyskusji na temat: pojęcia, ujęcia modelowego oraz perspektyw badawczych dotyczących sfery publicznej w relacjach do decydowania politycznego. W tym kontekście poddany analizie zostanie aksjologiczny, społeczny, normatywny, podmiotowy obraz sfery publicznej w Polsce oraz jej obraz relacyjny ze szczególnym uwzględnieniem napięć w sferze publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego (mapa napięć i punktów krytycznych w sferze publicznej, napięcia w obszarze społecznym, politycznym, administracyjnym i ekonomicznym sfery publicznej; dysfunkcje sfery publicznej; konflikt punktów odniesień). Na tym tle omówione zostaną problemy modernizacji sfery publicznej (scenariusze przyszłości, status modernizacji w perspektywie politycznej, zasoby i zagrożenia modernizacji, instrumenty mobilizacji zasobów i poszukiwania nowych rozwiązań, problemy budowania strategii, realizacji podstawowych polityk publicznych, zmiany mechanizmów oraz zmiany kryteriów) widziane na tle wyzwań nowego modelu rządzenia (kontekst wielopoziomowości, wielopodmiotowości, wielopasmowości i zmienność w dziedzinie rządzenia).

Teamtyka kolejnych zajęć:

1) Podstawowe pojęcia, ujęcia modelowe oraz perspektywy badawcze dotyczące sfery publicznej. Różne wymiary sfery publicznej (ich charakter, znaczenie, stan i dynamika). Sfera publiczna w perspektywie jednostki, grupy ludzi, struktur pośrednich, państwa, struktur ponadpaństwowych. Sfera publiczna a relacje władzy z obywatelami oraz relacje między obywatelami. Sfera publiczna a model władzy i model rządzenia w relacjach do decydowania politycznego.

2) Aksjologiczny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowanie politycznego: status podstawowych wartości politycznych, obszar zasad politycznych.

3) Społeczny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego: obraz polskiego społeczeństwa, kultura polityczna polskiego społeczeństwa, kultura prawna polskiego społeczeństwa.

4) Normatywny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego, normy: prawa naturalnego, stanowionego w przestrzeni państwa, stanowionego w przestrzeni ponadpaństwowej, prawa miękkiego – ujęcie jakościowe i funkcjonalne.

5) Podmiotowy obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego: jednostki i grupy pośrednie, infrastruktura instytucjonalna państwa i samorządu terytorialnego, podmioty artykulacji i agregacji interesu politycznego, podmioty gospodarki, podmioty społeczeństwa obywatelskiego oraz podmioty wpływu i interesu partykularnego.

6) Relacyjny obraz sfery publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego, relacje związane z: organizacją terytorialną sfery publicznej, władzą publiczną, partycypacją społeczną, informatyzacją i sieciowością, komunikacją społeczną, zagwarantowaniem realizacji standardów oraz zjawiskami i procesami w otoczeniu międzynarodowym.

7) Napięcia w sferze publicznej w Polsce w kontekście decydowania politycznego: mapa napięć i punktów krytycznych w sferze publicznej, napięcia w obszarze społecznym, politycznym, administracyjnym i ekonomicznym sfery publicznej; dysfunkcje sfery publicznej; konflikt punktów odniesień; przeciwstawne wizje polityki.

8) Mechanizmy i konteksty dyskursu w sferze publicznej: dostęp do informacji publicznej i inne warunki wstępne dyskusji publicznej, problemy wyznaczania problemów podlegających dyskusji oraz nadawania znaczeń poszczególnym zagadnieniom; media (coś więcej niż informatory), nowe mechanizmy interaktywnego porozumiewania się w przestrzeni publicznej (coś więcej niż komunikatory); współczesne wymiary historycznej agory politycznej; kontekst opinii publicznej. Mechanizmy i konteksty artykulacji i agregacji wartości i interesów w sferze publicznej: problemy instytucjonalizacji działań na rzecz określonych wartości i interesów (od partii politycznych, przez ruchy polityczne, struktury reprezentujące różne rodzaje interesów partykularnych po organizacje pożytku publicznego); mechanizmy działań na rzecz interesów wspólnych oraz partykularnych. Mechanizmy i konteksty: legitymizacji i delegitymizacji, partycypacji społecznej oraz sporu i dialogu w sferze publicznej: problemy uzgadniania stanowisk, mediacji oraz wyrażania swoich racji w formie protestu i nieposłuszeństwa obywatelskiego.

9) Modernizacja sfery publicznej w Polsce w perspektywie decydowania politycznego: scenariusze przyszłości, status modernizacji w perspektywie politycznej, zasoby i zagrożenia modernizacji, instrumenty mobilizacji zasobów i poszukiwania nowych rozwiązań, problemy budowania strategii, realizacji podstawowych polityk publicznych, zmiany mechanizmów oraz zmiany kryteriów.

10) Spór o model rządzenia jako uwarunkowanie relacji między sferą publiczną i decydowaniem politycznym: koncepcja wielopoziomowości, wielopodmiotowości, wielopasmowości w dziedzinie rządzenia a koncepcja silnego państwa; ciągłość i zmienność w sferze publicznej i w rządzeniu.

Literatura:

Co dzieje się ze społeczeństwem?, red. M. Filis, K.Frysztacki, G. Skąpska, P. Polak, Kraków 2011

Dejneka Piotr, Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie, Warszawa 2019.

Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013

Gdula M., Sadura P. [red.], Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa 2012

Giroux Henry A., Witkowski Lech, Edukacja i sfera publiczna, Kraków 2018.

Haber Lesław H. red., Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2011

Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008

Held D., Modele demokracji, Kraków 2010

Hudzik Jan Paweł, Woźniak Wiesława (red.), Sfera Publiczna. Kondycja-Przejawy-Przemiany, Lublin 2006.

Itrich-Drabarek Jolanta (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017.

Jabłoński Paweł, Kaczor Jacek, Pichlak Maciej (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej: perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017

Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii o polityce, Warszawa 2010

Lakomy M., Porębski L., Szybut N, Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych technologii, Kraków 2014

Lipowicz I., Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, „Państwo i Prawo” 2012 nr 7.

Majone Giandomenico (2012), Wiarygodność polityki: dlaczego jest ważna i jak można ją osiągnąć [w:] Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, red. A. Surdej, Warszawa

Mider D., Partycypacja polityczna w Internecie, Warszawa 2008

Morawski W. [red.], Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, Warszawa 2006

Nowak J., Aktywność obywateli online. Teoria a praktyka, Lublin 2011

Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 1998

Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, red. K. Sobolewska, A. Hass, K. Kowalczyk, Kraków 2010

Praktyki obywatelskie Polaków, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2010

Putnam Robert D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych , Warszawa 2008

Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011

Ruszkowski P., Segmentacja społeczeństwa polskiego, Warszawa 2012

Rydlewski G., Coś więcej niż spor o model rządzenia. Kilka kwestii do przemyślenia nie tylko przez politologów, Warszawa 2017.

Rydlewski G., Decydowanie w przestrzeni publicznej, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red. G. Rydlewski, Warszawa 2011

Rydlewski G., Polska polityczna 2013. Sfera publiczna jako środowisko decydowania politycznego, Warszawa 2014 (tam też obszerna literatura przedmiotu).

Rydlewski G., Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009

Scott J., Władza, Warszawa 2006

Sfera publiczna. Kondycja, przejawy, przemiany, red. J.P. Hudzik, W. Woźniak, Lublin 2006

Sowa K. Z., Szkice o sferze publicznej i polskim społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2012

Staniszkis J., Zawładnąć. Zarys proceduralnej teorii władzy, Warszawa 2012

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007

Szwed R., Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2012

Tabernacka M., Raszewska-Skałecka R., Mediacja w społeczeństwie otwartym, Wrocław 2012

Tabernacka M., Szadok-Bratuń A., Public relations w sferze publicznej, Warszawa 2011

Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2012.

Weryński P., Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, Warszawa 2010

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008

Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006

Zuba K., Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

Uwagi:

Konwersatorium w trybie zdalnym w formie telekonferencji w czasie rzeczywistym w przewidzianym w programie terminie (tj. piątek 11.30-13.00) w systemie google meet z adresu: g.rydlewski@uw.edu.pl. z elementami dyskusji dydaktycznej na podstawie lektury literatury i wprowadzenia prowadzącego zajęcia oraz osoby, która wybrała na początku do opracowania dany temat. Po każdych zajęciach uczestnik dostanie w formie syntetycznego zapisu zarys podstawowych tez z poprzedniego konwersatorium, adresy internetowe materiałów powiązanych z tematyką tego konwersatorium oraz wykaz pytań związanych z konwersatorium, które będą podstawą indywidualnej rozmowy w systemie google meet w ramach końcowego zaliczenia przedmiotu na stopień. Konwersatorium w trybie zdalnym w formie telekonferencji w czasie rzeczywistym w przewidzianym terminie w systemie google meet z adresu: g.rydlewski@uw.edu.pl. Adres do kontaktów g.rydlewski@uw.edu.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.