Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie i metody promocji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5SMPR-MP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategie i metody promocji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się elementarnej wiedzy dotyczącej podstaw marketingu w tym marketingu mix w ujęciu 4P oraz 7P. Student powinien identyfikować podstawowe pojęcia takie jak m.in. potrzeby, pragnienia, produkt, wartość, cena, zadowolenie, rynki, uczestnicy rynku. Ponadto uczestnik kursu powinien wykazywać się zainteresowaniem praktycznymi i teoretycznymi aspektami działalności promocyjnej. Od studenta oczekuje się, że będzie systematycznie przyswajał wiedzę z zakresu strategii i metod promocji.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z podstawowymi zasadami planowania efektywnych strategii promocji. W ramach zajęć szczególny nacisk jest kładziony na omówienie poszczególnych form promocji i reklamy, które są identyfikowane w kontekście strategicznego planowania marketingowego, w tym również strategicznego planowania w marketingu politycznym.

Kurs powiązany jest z takimi przedmiotami jak: Podstawy marketingu, Promocja Polski, Kreowanie wizerunku, Public relations, Zarządzanie i planowanie marketingowe.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej strategii i metod promocji, mających również zastosowanie w ramach marketingu politycznego. Tematyka zajęć została opracowana w nawiązaniu do klasycznego podziału na elementy składowe Marketingu mix tj. zbioru narzędzi marketingowych, które są stosowane w celu realizacji zamierzonych celów na docelowym rynku działania.

W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani m.in. z: planowaniem działań promocyjnych w kontekście strategicznych celów podmiotu, wpływem pozycjonowania i segmentacji na wybór strategii promocji, projektowaniem skutecznych kampanii promocyjnych, wpływem promocji na konsumenta, podstawowymi formami działalności promocyjnej i reklamowej, charakterystyką wybranych mediów, wskaźnikami związanymi z planowaniem i zakupem mediów, rynkiem reklamy oraz mediów w Polsce oraz badaniem skuteczności promocji.

W trakcie zajęć prezentowane są w formie multimedialnej wybrane studia przypadków, które w sposób praktyczny obrazują m.in. jak należy zaprojektować efektywną strategię promocji w zależności od celów krótko i długookresowych oraz przedstawiają skuteczne strategie promocji dla wybranych oraz segmentów rynku.

W ramach kursu studenci podzieleni na zespoły przygotowują przykładowe strategie promocji dla wskazanego produktu oraz segmentu rynku wykorzystując scharakteryzowane wcześniej strategie i metody. Projekty te są następnie prezentowane i omawiane w toku zajęć (wideokonferencja - forma synchroniczna).

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to ok. 90 godzin. Konwersatorium realizowane w formie wideokonferencji obejmuje 30 godzin, czas potrzebny na przygotowanie do zajęć stanowi 15 godzin (opracowanie i przyswojenie literatury przedmiotu oraz samodzielne studia źródeł). Przygotowanie (w ramach zespołów) projektów dotyczących strategii promocji 5 godzin. Powtórzenie i przygotowanie się do kolokwium końcowego 10 godzin.

Literatura:

Literatura wymagana:

1. Ph. Kotler, K. K. Lane, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.

2. K. Burtenshaw, N. Mahon, C. Barfoot, Kreatywna reklama, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. J. Blythe, Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

4. R. Heath, Reklama, Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

5. M. Sutherland, A.K. Sylvester, Reklama a umysł konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

6. J. Garlicki, Badania przedpromocyjne i skuteczności promocji, Warszawa 1996.

7. O. Annusewicz, Reklama a reklama polityczna, czyli projektowanie politycznych kampanii reklamowych, "Studia Politologiczne" 2002, vol. 6.

Literatura zalecana:

1. Pabian, Promocja nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.

2. K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. D. Doliński Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

4. E. Przydatek, J. Przydatek, Promocja, Warszawa 1999.

5. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 - Posiada wiedzę z perspektywy współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Potrafi scharakteryzować modele zachowań konsumenta. Zna czynniki wpływające na jego zachowanie.

K_W12 - Ma wiedzę na temat procesów komunikowania w przestrzeni politycznej. Zna podstawowe modele procesu komunikacji. Potrafi zdefiniować kanały komunikacji. Wie na czym polega optymalizacja stylu komunikacji.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności. Potrafi zinterpretować w jaki sposób fazy cyklu życia rodzinnego oraz stylów życia konsumenta wpływają na modele zachowań na rynku.

K_U05 - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki. Jest w stanie zastosować optymalny model działania reklamy: DAGMAR, AIDA, MAC w zależności od celu realizowanych działań promocyjnych.

K_U10 - Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego w odniesieniu do podstawowych strategii medialnych oraz wskaźników dotyczących planowania i zakupu mediów.

K_U12 - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł. Jest w stanie przygotować założenia strategii promocji dla wybranych produktów oraz segmentów rynku.

KOMPETENCJE

K_K03 - Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role m.in. na w ramach projektu mającego na celu opracowanie założeń strategii promocji.

K_K01 - Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie. Jest świadomy jak ważne dla partii politycznej lub organizacji społecznej jest realizowanie skutecznej i zgodnej z zasadami etycznymi strategii promocji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową:

1) obecności oraz aktywności studenta na zajęciach realizowanych w trybie zdalnym w ramach wideokonferencji (forma synchroniczna);

2) oceny projektu/ projektów opracowanych przez studenta i zaprezentowanych w trakcie wideokonferencji (forma synchroniczna) lub/i poprzez platformę Kampus (forma asynchroniczna);

3) kolokwium końcowego realizowanego poprzez platformę Kampus.

Dopuszczalne są dwie nieobecności studenta w trakcie zajęć.

Metody oceny pracy studenta/ Udział w ocenie końcowej:

1. Obecność oraz aktywność studenta na zajęciach realizowanych w trybie zdalnym: 30%;

2. Projekt/ projekty: 30%;

3. Kolokwium końcowe: 40%.

Ocena/ algorytm oceny końcowej:

2 <50%

3 >=50% i <60%*

3,5 >=60% i <70%

4 >=70% i <80%

4,5 >=80% i <90%

5 >=90%

* Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Staniszewski
Prowadzący grup: Robert Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.