Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki wyznaniowe (przedmiot wspólny dla specjalizacji AE, AS, U, TiK, Pl)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5STWY-SPEC Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki wyznaniowe (przedmiot wspólny dla specjalizacji AE, AS, U, TiK, Pl)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk o polityce, kulturoznawstwa i stosunków międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę relacji zachodzących między religią i polityką, państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Zostaną przedstawione historyczne uwarunkowania modeli tych relacji w odniesieniu do dominujących kościołów i związków wyznaniowych, jak również zajmujących pozycję mniej znaczącą w poszczególnych państwach. Analizowane będą aspekty prawne, historyczne jak również kulturowe. Podjęty zostanie problem religii i jej powiązań z polityką etniczną, a także wynikające z tego kwestie porozumień, wojen i konfliktów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem mniejszości religijnych, politykę etniczną państwa polskiego, porozumienia zawarte z kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi na jego terenie.

Pełny opis:

Główne zagadnienia przedmiotu:

1.Typologia relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

2. Dualistyczna koncepcja relacji religia – polityka.

3. Charakterystyka współczesnego państwa wyznaniowego.

4. Model państwa świeckiego. Zasady rozdziału państwa i Kościoła.

5. Współczesne problemy polityki wyznaniowej i etnicznej państw UE.

6. Polityka etniczna i wyznaniowa wybranych państw muzułmańskich.

7. Struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego.

8. Stosunki wyznaniowe w Polsce (od 1918 do chwili obecnej).

7. Status prawny Kościoła rzymskokatolickiego w państwie polskim.

8. Relacje państwa polskiego i związków wyznaniowych w XX i XXI wieku.

9. Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych.

10.Od tolerancji religijnej do wolności wyznania. Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim i prawie międzynarodowym.

Literatura:

1.Religia i polityka. Zarys problematyki, pod redakcją P. Burgońskiego, M. Gierycza, Warszawa 2014.

2.Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.

3.K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium porównawcze, Lublin 2007.

4.M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

5.Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006.

6.W. Górski, Konkordat polski 1993, Warszawa 1998.

7.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1993.

8.R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014.

9.Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 2: Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Lublin 2016.

10.Tożsamość kulturowa a migracje – szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, red. E. J. Jaremczuk, Poznań 2018.

Efekty uczenia się:

Efektem nauczania ma być wiedza studenta na temat relacji wywiązujących się między kościołami i związkami wyznaniowymi a państwem oraz umiejętność ich rozpoznawania i nazywania w odniesieniu do konkretnych państw. Student powinien mieć wiedzę na temat skutków funkcjonowania określonych modeli relacji państwo – kościół i związków wyznaniowych w życiu publicznym i prywatnym obywateli oraz konsekwencji społecznych ich funkcjonowania.

Metody i kryteria oceniania:

Student zdaje egzamin z wybranych problemów objętych przedmiotem nauczania. Ponadto zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zobacz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

Zobacz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

Zobacz: Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pracy pisemnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.