Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybory, patronaż i klientelizm w systemie politycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D5WPKP-US Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybory, patronaż i klientelizm w systemie politycznym
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia współczesnego życia społecznego i politycznego, które rzadko podlegają pogłębionym badaniom czy nawet analizom. Relacje patron – klient występują praktycznie we wszystkich społeczeństwach i na różnych szczeblach. Klientelizm jest zjawiskiem powszechnym i mało ograniczonym. Ciekawym przypadkiem klientelizmu jest np. podwójna rola polityka zarówno patrona lub klienta w partii politycznej oraz opiekuna wspólnoty lokalnej, opartej na relacjach patron – klient. Podczas konwersatorium będą omawiane nie tylko przykłady z partii, czy wyborów, ale także będzie podjęta próba uchwycenia klientelizmu w sferze gospodarki. Na zajęciach wykorzystywana jest wiedza z innych przedmiotów takich jak: prawo, socjologia czy psychologia społeczna.

Pełny opis:

Relacje patron-klient mogą występować i występują, na wszystkich szczeblach struktury społecznej. Wszędzie tam gdzie istnieją, znaczące różnice w statusach społecznych, tam istnieją potencjalne warunki tworzenia się związków tego typu. „Szczególnie w „społeczeństwach klientelistycznych", w których relacje patron-klient są ważnym mechanizmem integracji społecznej i alokacji zasobów, tam naturalnie związki klientelistyczne tworzone są zarówno na szczytach struktury społecznej, jak i w jej niższych warstwach”. Często patron pełni także rolę pośrednika, który przez własne związki klientelistyczne zapewnia swoim klientom powiązania ze światem zewnętrznym tzn. przede wszystkim ze światem instytucji państwowych. Często sama rekomendacja, określenie siebie jako „czyjegoś człowieka” otwiera drzwi, które bez tej etykiety byłby szczelnie zamknięte. Jest też druga strona tego medalu: zbytnie powiązanie patrona z klientem w momencie utraty pozycji przez promotora oznacza również pociągnięcie w dół za sobą klienteli, która była pod niego podczepiona. Wówczas to, co dotychczas było atutem, czyli identyfikowalność z ważną figurą, staje się ciężarem uniemożliwiającym nie tylko awans, ale czasem nawet powoduje znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Interesujące są także badania klientelizmu zachodzące w partiach politycznych i nie dotyczą one tylko sieci powiązań, czy swoistej „giełdy nazwisk”, ale przede wszystkim istotne jest to jaki charakter mają wewnątrzpartyjne rytuały – np.pozyskiwania patrona, zmiany w strukturze partyjnej oraz jakie są sposoby śledzenia tych zmian przez działaczy partii. Szacowana całkowita liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów kształcenia: 60 h (30 h zajęć dydaktycznych, 20h bieżącego zapoznawania się z literaturą, 10 h przygotowania i prezentacji - praca zespołowa).

Literatura:

Gadowska K., Zjawisko klientelizmu polityczno –ekonomicznego: systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Kraków, 2003

Gadowska K., Law In Action. The Problem of Political Patronage in the Process of Appointing High-Rank Posts in Civil Service in Poland.

Heywood A., Politologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008

Jarosz M. (red.) Transformacja, elity, społeczeństwo, Warszawa 2007

Jarosz M. Władza, przywileje, korupcja, Warszawa, 2004

Mączak A. Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław, 2003

Tarkowski J. Socjologia świata polityki. Patroni i klienci, T 2, Warszawa, 1994

Sobolewska – Myślik K., B. Kosowska – Gąstoł, P. Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010

O’Dwyer C. „The expanding post-communist state? A theory and some empirical evidence”, Harvard University, 2003

Golden M.A. Political patronage, bureaucracy and corruption in postwar Italy, UCLA, 2000

H. Kischelt, S. Wilkinson, Patron, Clients, and Policies. Patterns of

Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge 2007

Anne E. Freeman, Patronage: an American tradition, Chicago 1994

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

EK 1. Student definiuje pojęcia z zakresu problematyki przedmiotu

EK 2. Interpretuje zachodzące zjawiska społeczne i polityczne w Polsce i na świecie

EK 3. Formułuje wnioski i konsekwencje mechanizmów politycznych i działań polityków podczas wyborów, kampanii wyborczych, rządzenia.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4. Analizuje materiały programowe, wyborcze struktury, sieci powiązań.

KOMPETENCJE:

EK 5. Prowadzi dyskusję zakończoną wnioskami i postulatami w jakim kierunku mogą lub powinny iść zmiany w partiach, organizacjach, życiu publicznym.

EK 6. Proponuje alternatywne rozwiązania i kompromisy

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: rozmowa nauczająca; dyskusja, debata punktowana; studium przypadku; analiza i interpretacja materiałów źródłowych; projekt grupowy; referat.

Ocena jest sumą punktów zdobytych na zajęciach za: przygotowanie do zajęć i aktywność; przygotowanie i prezentacja pracy – dodatkowo praca musi być zespołowa; przewidziane są p-ty za 100% frekwencję. Ewentualnie, w przypadku zbyt małej aktywności i zaangażowania w pracę: kolokwium końcowe.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Materska-Sosnowska
Prowadzący grup: Anna Materska-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.