Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idee polityczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D3IPPO-TP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Idee polityczne w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest współczesnym (rozwijającym się po 1989 roku) ideom politycznym w Polsce – ich genezie, ewolucji, cechom konstytutywnym oraz specyfice funkcjonowania i konkurowania w ramach obecnego spektrum ideowo-politycznego. Ze względu na format zajęć (15 godzin) nacisk położony jest na najważniejsze nurty i kontrowersje, a główną płaszczyznę odniesienia stanowią przemiany społeczno-ekonomiczne i ustrojowe zachodzące po 1989 roku, a także teraźniejsze wymogi i ograniczenia ustroju demokratycznego.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie i omówienie najważniejszych nurtów ideowych, kształtujących się w Polsce po 1989 roku. Analizowane są źródła współczesnych zróżnicowań i podziałów ideowych w polskim społeczeństwie, zarówno w nawiązaniu do wpływów zewnętrznych (tj. idei przenikających do Polski w różnych okresach z innych krajów), jak i czynników historycznych (rozwój idei politycznych zwłaszcza w czasach zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym), a nade wszystko w kontekście rozpadu systemu socjalistycznego, a także ideowo-politycznej dezintegracji opozycji solidarnościowej w 1990 roku.

Konwersatorium podkreśla różnicującą rolę sporów dotyczących kształtu odrodzonej polskiej demokracji oraz stosunku do dziedzictwa komunistycznego. Rekonstrukcji specyfiki rozwoju głównych idei politycznych w Polsce w latach 90. XX wieku i w obecnym stuleciu, towarzyszy namysł nad kwestią, w jakim stopniu polska myśl polityczna jest swoista i oryginalna, a w jakim odtwórcza i imitacyjna – wchodząca w skład procesów o szerszym, ponadnarodowym charakterze.

Głównym celem zajęć jest ukazanie ideowej różnorodności, a także wyjaśnienie istoty stanowisk poszczególnych nurtów ideowych we współczesnej Polsce (m.in. liberalizmu, konserwatyzmu, konserwatywnego republikanizmu, nacjonalizmu, lewicy liberalnej).

Analizie poddawany jest związek idei politycznych z polityką bieżącą, rozpatrywany z perspektywy roli sprawczej (aktywne kształtowanie wartości, opinii i postaw społecznych przez myśl polityczną), jak również w ujęciu pasywnym (idee polityczne jako racjonalizacja oraz legitymizacja istniejących podziałów i różnic wynikających z historycznych zaszłości, czy zwłaszcza z odmiennych interesów rozmaitych grup społecznych).

Zajęcia ukazać mają nieprzemijające znaczenie kwestii aksjologicznych i światopoglądowych, akcentują wskazując na mniej może oczywistą ze współczesnej perspektywy, lecz wciąż kluczową rolę wartości w obecnym świecie „post-polityki”, zdominowanej przez tendencje marketingowe z jednej, i technologiczno-administracyjne z drugiej strony.

Literatura:

Grzegorz Kucharczyk, Mała historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2007.

Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Michał Śliwa, Demokracja polska: idee - ludzie – dzieje, Warszawa 2010.

Jerzy Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.

Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003, s. 113- 153, 195-228.

Zdzisław Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa?, Ośrodek Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=299

Rafał Ziemkiewicz, Myśli nowoczesnego endeka, Warszawa 2012.

Zbigniew Musiał, Bogusław Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W04 Potrafi rozpoznawać związki pomiędzy poszczególnymi odmianami i tradycjami polskiej myśli politycznej a ujmowanym w płaszczyźnie historycznej środowiskiem ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

KW-07 Potrafi przedstawić stanowisko różnych nurtów polskiej myśli politycznej wobec demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

K_W08 Potrafi nazywać, identyfikować i charakteryzować podstawowe nurty i tradycje w polskiej myśli politycznej.

K-W10 Potrafi dokonać interpretacji różnych wyobrażeń dotyczących polityki i połączyć je z odmiennymi stylami myślenia politycznego obecnymi w historii polskiej myśli politycznej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 Potrafi wykorzystać wiedzę na temat tradycji myślenia politycznego do analizy współczesnego dyskursu i natury podziałów politycznych w Polsce.

K_U04 Potrafi określić sposób myślenia o społeczeństwie obywatelskim i demokracji wyrastający z różnych tradycji myślenia o polityce w Polsce.

K_U06 Potrafi ocenić efektywność różnych koncepcji polityki wyrastających z odmiennych nurtów myśli politycznej.

K_U07 Potrafi identyfikować i charakteryzować dylematy etyczne wyrastające z odmiennych sposobów myślenia o polityce obecnych w polskiej tradycji.

KOMPETENCJE

K_K01 Potrafi rozpoznawać najważniejsze problemy dotyczące myślenia o polityce. Jest przygotowany do udziału w publicznych dyskusjach. W sposób klarowny przedstawia swoje stanowisko i przekonująco je uzasadnia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (wystąpienie na zajęciach i aktywność) i praca pisemna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.