Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty analityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D4WAAN
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty analityczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresu teorii analiz politologicznych. Będzie potrafił wyróżnić różne formy tekstów analitycznych (raporty, ekspertyzy, rekomendacje) wskazać na ich podstawowe funkcje i przeznaczenie. Zapozna się z najczęściej popełnianymi błędami. W ramach kursu student zdobędzie umiejętności formułowania diagnoz, prognoz i rekomendacji. Będzie umiał tworzyć tezy i odpowiednio je argumentować.

Pełny opis:

Kurs ma charakter konwersatorium połączonego z praktycznymi elementami warsztatowymi. Ma za zadanie zapoznać studenta z podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresu teorii analiz politologicznych. Na podstawie zadanej literatury oraz dyskusji moderowanej będzie mógł przygotować się do samodzielnego konstruowania analiz politologicznych. Będzie miał także okazję porównywać ze sobą różne formy tekstów analitycznych (raporty, ekspertyzy, rekomendacje). Wskazać na ich podstawowe funkcje i przeznaczenie. Zapozna się także z najczęściej popełnianymi błędami.

W wyniku samodzielnego pisania tekstów analitycznych a następnie ich omawiania na zajęciach student zdobędzie umiejętności formułowania diagnoz, prognoz i rekomendacji. Będzie umiał tworzyć tezy i odpowiednio je argumentować. W tym celu na końcu zajęć będzie brał udział w debacie oksfordzkiej, poświęconej wybranemu zagadnieniu.

Literatura:

1. T. Bodio, A. Chodubski, O prognostyce w politologii, „Studia Politologiczne” 2004, vol.

2. J. Ćwiek-Karpowicz, A. Łada, K. Siellawa-Kolbowska (red.), Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce, Warszawa 2008.

3. A. Zybała, Spory o relacje między nauką o polityce publicznej a politologią, „Studia Polityczne” 2013, vol. 32.

4. R. Dahl, B. Steinebricker, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.

5. A. Chodurski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

6. P. Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 1997.

Efekty uczenia się:

Student powinien:

a) poznać:

 metody analizy procesów społeczno-gospodarczych;

b) wykształcić umiejętności:

 stosowania wiedzy teoretyczno-metodologicznej do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

 praktycznego wykorzystania wiedzy do diagnozowania i prognozowania przemian gospodarczych w krajach WNP, wraz z ich konsekwencjami międzynarodowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa (analiza oraz udział w debacie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Procesy i zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze zachodzące na obszarze euroazjatyckim. Uwarunkowania i aktorzy polityki międzynarodowej w regionie pogranicza eurazjatyckiego. Współczesne przemiany polityczne zachodzące w państwach obszaru pogranicza eurazjatyckiego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy praktycznej oraz rozwój umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących sporządzania analiz różnego typu na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej państw w obszarze eurazjatyckim. Nacisk zostanie położony na zapoznanie się z warsztatem analityka think-tanku. Studenci będą więc ćwiczyć (indywidualnie i w zespole) przygotowywanie podstawowych tekstów analitycznych – z poświęceniem szczególnej uwagi komponentom struktury (w tym prognozom i rekomendacjom) oraz językowi przygotowywanych tekstów. Wykorzystywana będzie wiedza teoretyczna zdobyta w czasie studiów oraz dzięki lekturze wcześniej zadanych materiałów – analitycznych i tematycznych.

Literatura:

- Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

- Bodio T., Chodubski A., O prognostyce w politologii, „Studia Politologiczne” 2004, t.8.

- Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007, cz. 1 i 2.

- Han D.-H., Scenario Construction and Its Implications for International Relations Research, “Korean Journal of International Studies”, vol. 9, no.1, June 2011, s. 39-65, http://www.kaisnet.or.kr/resource/down/9_1_02.pdf

- Stemplowski R., O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, Wrocław 2013, r. 4.

- Stemplowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Warszawa 2015, cz. 4 (Elementarne postępowanie analityczne) lub wcześniejsze wydania.

- Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010, r. 3 i 7.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)