Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D4WFUZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student posiada bazową wiedzę w zakresie geografii Eurazji oraz systemów politycznych państw poradzieckich.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia udziału różnego rodzaju finansowania zewnętrznego (zagranicznego) w tworzeniu i wzmacnianiu instytucji społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, a także innych państwach byłego ZSRR. W ramach przedmiotu zostaną scharakteryzowane różne aspekty takiego finansowania, ich przyczyny, źródła, wpływ, wreszcie znaczenie. Studenci pozyskają nie tylko wiedzę, ale także umiejętności i kompetencje w zakresie praktycznego wnioskowania o analizowane fundusze oraz programy.

Stosowane będą różne formy pracy ze studentem: rozmowa nauczająca, praca studentów pod kierunkiem prowadzącego z materiałami źródłowymi, prezentacje studentów, praca zespołowa w grupach realizowana w ramach zajęć, praca zespołowa nad przygotowywaniem projektu w ramach zajęć i w domu.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Analiza sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej na obszarze poradzieckim

3. Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w państwach byłego ZSRR

4. Wsparcie zewnętrzne budowy społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim – uwarunkowania, historia, główne źródła i kierunki

5. Fundusze amerykańskie (m. in. Open Society Fund)

6. Fundusze międzynarodowych organizacji pozarządowych, fundusze MFW i BŚ

7. Fundusze UE i instrumenty Partnerstwa Wschodniego (m. in. European Endowment for Democracy, Fundusze Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijny program Polska-Rosja 2014-2020) ; wsparcie dla dotkniętej wojną części Ukrainy

8. Finansowanie mediów w krajach byłego ZSRR,

9. Bilateralna współpraca państw byłego ZSRR z państwami trzecimi (np. wymiana młodzieży z Chinami, Japonią, projekty polskiego MSZ itp.) – zajęcia z gościem

10. Fundusze dla młodzieży (m. in. Erasmus+) - zajęcia z gościem oraz prowadzącą

11. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja, wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego

12. Prezentacje studentów

13. Zajęcia praktyczne – wypełnianie wniosków o fundusze dla młodzieży oraz fundusze w ramach Open Society Fund i dostępne dla polskich podmiotów współpracujących z państwami poradzieckimi programy

14. Omówienie zadań grupowych i wystawienie ocen

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Evans A. B., ‪Henry L. A., McIntosh Suldstrom L., Russian Civil Society: A Critical Assessment‬, Armonk London 2006‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

• Chawryło K., Domańska M., Obcy wśród swoich. Organizacje pozarządowe w Rosji, Komentarze OSW numer 184/28.09.2015

• Fijałkowska M., Tworkowski W., Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych, Raport z badań Grupa Zagranica, publikacja MSZ RP, Warszawa 2011

• Mieńkowska-Norkiene R., Impact of the European Voluntary Service on Local Communities in the Eastern Europe and Caucasus Region – Research Report, Warsaw 2011

• Nations in Transit, Freedom House Report, 2015

• https://democracyendowment.eu

• http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1268043,Glos-Europy-Tworzy-sie-rosyjskojezyczna-telewizja-dla-krajow-bylego-ZSRR

• http://ejc.net/media_landscapes/russia

• https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/russia

• http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

• https://www.salto-youth.net/rc/eeca/

• http://www.bbc.com/news/world-europe-17840134

• http://www.rp.pl/Finanse/310079937-Rosja-zakaz-finansowania-mediow-zagranica.html

• http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosja-lista-niewygodnych-mediow,583951.html

• http://eu-russia-csf.org

• http://www.lt-pl-ru.eu/news.php

Literatura uzupełniająca:

• http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-12-16/kolo-ratunkowe-mfw-dla-ukrainy

• http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-12-03/chinskie-zagraniczne-inwestycje-bezposrednie-w-ramach-161

• http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-07-29/kirgistan-juz-nie-chce-amerykanskiej-pomocy

• http://www.kew.org.pl/category/programy-i-projekty/

• http://iwi.org.pl/pl

Efekty uczenia się:

Student potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek społeczeństw państw byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem ich kultury politycznej.

Posługuje się systemem aksjonormatywnym i konkretnymi regułami i normami oraz potrafi wskazać ich przydatność w pracy w instytucjach i organizacjach wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie byłego ZSRR; dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane ze wsparciem finansowym rozwoju społeczeństw państw poradzieckich.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o programach wsparcia dla obszaru poradzieckiego i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimy i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT), np. w tworzeniu projektów współpracy z państwami poradzieckimi.

Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów na projekty wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem specyfiki państw poradzieckich, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie poprzez tworzenie projektów wsparcia społeczeństw państw obszaru poradzieckiego.

Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej na obszarze poradzieckim.

Potrafi pracować w grupie projektowej przyjmując w niej różne role.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań związanych z tworzeniem projektów wsparcia społeczeństw państw obszaru poradzieckiego.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego w państwach poradzieckich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć zobowiązani są do aktywnego w nich udziału. Podstawą oceny pracy studenta jest aktywność indywidualna studenta (30% oceny) i praca w grupie której efektem będzie ocena z przygotowania projektów (50% oceny) oraz krótka prezentacja na wybrany temat (20% oceny). Aby uzyskać zaliczenie z konwersatorium należy uzyskać ponad 50% punktów z ww. zadań.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego.

2. Wsparcie zewnętrzne budowy społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim – uwarunkowania, historia, główne źródła i kierunki.

3. Udział funduszy zagranicznych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

4. Wpływ funduszy zagranicznych na rozwój i specyfikę społeczeństwa obywatelskiego na Kaukazie Południowym (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja).

5. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Wschodniej, a wsparcie finansowe Zachodu (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Mołdawia).

6. Zagraniczne wsparcie finansowe społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

7. Prezentacje studentów.

8. Społeczeństwo obywatelskie i zagraniczne finansowanie mediów w Federacji Rosyjskiej – zajęcia z gościem.

9. Polskie wsparcie społeczeństw poradzieckich (np. Stypendium dla młodych naukowców, SEW, Stypendium Kalinowskiego).

10. Bilateralna współpraca państw byłego ZSRR z państwami trzecimi (np. z Chinami).

11. Aktywność międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego na obszarze poradzieckim.

12. Fundusze UE i instrumenty Partnerstwa Wschodniego (m.in. European Endowment for Democracy, Fundusze Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijny program Polska-Rosja 2014-2020, Erasmus +).

13. Projekty grupowe studentów.

14. Podsumowanie zajęć i zaliczenie.

Literatura:

Aliyev Huseyn, Civil society in the Caucasus: voluntary youth organisations, in: Yemelianova, G. M. and Broers, L. (eds.) ,,Routledge Handbook of the Caucasus’’, Routledge: London 2020.

Bartnicki Adam, Stefanowicz Karolina, Społeczeństwo obywatelskie: teoria i praktyka – przypadek rosyjski, ,,Studia Politologiczne’’ 2009, vol. 14.

Seria ,,Civil Society Briefs’’, The Asian Development Bank.

Civil society and the crisis in Ukraine, Organization for Security and Co-operation in Europe 2015.

Prokscha Antonio, Shifting to New Ways of Reinforcing Civil Society in Moldova, The German Marshall Fund of the United States 2021.

Kania Rafał, Kazimierczuk Marcin, Społeczeństwo obywatelskie. Historia, teoria, praktyka, Difin 2021.

Kosterina Irina, Civil Society in the North Caucasus, Center for Strategic and International Studies 2020.

Under the Spotlight: a Close Look into the Emerging and Established Civil Society Actors in Moldova and the South Caucasus, People in Need 2021.

https://www.csis.org/

https://www.peopleinneed.net/

https://www.adb.org/publications/series/civil-society-briefs

https://www.razomforukraine.org/projects/policyreport/civil-society-in-ukraine/

https://carnegieendowment.org/programs/russia/

https://www.gmfus.org/

https://freedomhouse.org/

https://www.imf.org/en/About/Partners/civil-society

https://www.imf.org/en/Home

Szczegółowa literatura przedmiotu zostanie przedstawiona podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)