Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5SMEU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe w Europie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty do wyboru
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: https://meet.google.com/nym-pkvi-dhz?hs=122&authuser=1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych informacji na temat historii i współczesności Europy byłaby atutem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Uwarunkowania

2. Współpraca

3. Wyzwania

4. Regiony

Pełny opis:

1. Uwarunkowania

a. Pojęcie Europy

b. Uwarunkowania geograficzne

c. Uwarunkowania demograficzne

d. Uwarunkowania historyczne

2. Współpraca

a. Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska

b. Sojusz Północnoatlantycki

c. Rada Europy

d. KBWE/OBWE

3. Wyzwania

a. Imigracja

b. Energetyka i ekologia

c. Kryzys finansowo-ekonomiczny

d. Terroryzm

e. Nacjonalizm i populizm

f. Zagrożenie ze strony Rosji

g. Zagrożenia zdrowotne

4. Regiony

a. Kraje jądra

b. Wyspy Brytyjskie

c. Europa Północna

d. Europa Południowa

d. Nowe państwa członkowskie

e. Bałkany Zachodnie

f. Obszar WNP

5. Test

Literatura:

D.P. Calleo, Rethinking Europe's future, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2001

N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998

Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2007

R.J. Jackson (ed.), Europe in transition : the management of security after the Cold War, Praeger, New York 1992

L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2008

Kontynenty i państwa: Europa, Fogra, Kraków 2000, t. 1 - 2

J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds.), East-Central Europe in European History. Themes & Debates, IEŚW, Lublin 2009

K. Kubiak, A. Makowski, P. Mickiewicz (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane aspekty, Bernardinum, Warszawa 2004

P. Mickiewicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa ? : nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009

S. Parzymes, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Dialog, Warszawa 2009

S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2009

S. Parzymies (red.), Europejskie struktury współpracy, MSZ, Warszawa 2000

S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Scholar, Warszawa 2003

J. Przewłocki, M. Stolarczyk (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002

D. Popławski (red.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, ASPRA-JR, Warszawa 2009

D. Popławski (red.), Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, ASPRA-JR, Warszawa 2011

„Rocznik strategiczny”

A. D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat, PISM, Warszawa 2008

A. Rudowski, R. Zenderowski (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009

J. Stańczyk, Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999

J. Stefanowicz, I. Grabowska-Lipińska (red.), Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego. Implikacje dla Polski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995

J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007

R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Scholar Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu z przedmiotu student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych;

- prawne, społeczno-gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju stosunków międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej;

- w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych regionów świata i charakterystyczne dla nich współczesne wyzwania

Potrafi:

- prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym, wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas studiów, w z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,

- merytorycznie argumentować, formułować spójne wnioski z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców

- planować i organizować pracę indywidualną o charakterze badawczym w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych oraz w współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych nad danym problemem z zakresu stosunków międzynarodowych

- samodzielnie planować, realizować własne cele edukacyjne, w tym np. podejmować decyzje o wyborze odpowiedniego kierunku studiów II stopnia.

- analizować w sposób kompetentny sytuację polityczną i gospodarczą w Europie w okresie po zakończeniu II wojny światowej do chwili obecnej

- rozpoznać kluczowe wydarzenia, które stanowią główne czynniki ewolucji tej sytuacji;

- wyjaśnić rzeczywiste znaczenie decyzji politycznych podejmowanych przez różnego rodzaju gremia międzynarodowe, mających formę deklaracji bądź porozumień międzynarodowych;

- ocenić znaczenie jednostronnych aktów poszczególnych państw, zwłaszcza mocarstw, wpływających na stan stosunków międzynarodowych w Europie.

Jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu kierunku studiów;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz w zasięgania opinii ekspertów, gdy potrzebne są one do rozwiązania danego problemu obejmującego problematykę studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Test zamknięty jednokrotnego wyboru („pierwszy termin” – na ostatnich zajęciach)

Ustne zaliczenia przedmiotu („drugi termin” – podczas sesji egzaminacyjnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szeptycki
Prowadzący grup: Andrzej Szeptycki
Strona przedmiotu: https://meet.google.com/nym-pkvi-dhz?hs=122&authuser=1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Uwarunkowania

2. Współpraca

3. Wyzwania

4. Regiony

Pełny opis:

1) Uwarunkowania

a) Europa – pojęcie, granice, podziały (7 października 2019 r.)

b) Uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne i polityczne (14 października 2019 r.)

c) Uwarunkowania historyczne (21 października 2019 r.)

2) Współpraca

a) Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska (28 października 2019 r.)

b) NATO (28 października 2019 r.)

c) Rada Europy (4 listopada 2019 r.)

d) KBWE/OBWE (4 listopada 2019 r.)

3) Wyzwania i zagrożenia

a) Imigracja (18 listopada 2019 r.)

b) Energetyka i ekologia (18 listopada 2019 r.)

c) Kryzys ekonomiczno-finansowy (25 listopada 2019 r.)

d) Terroryzm (25 listopada 2019 r.)

e) Nacjonalizm i populizm (2 grudnia 2019 r.)

f) Zagrożenie ze strony Rosji (2 grudnia 2019 r.)

4) Regiony

a) Kraje jądra (9 grudnia 2019 r.)

b) Wyspy Brytyjskie (9 grudnia 2019 r.)

c) Europa Północna (16 grudnia 2019 r.)

d) Europa Południowa (16 grudnia 2019 r.)

e) Małe kraje niemieckojęzyczne (13 stycznia 2020 r.)

f) Nowe państwa członkowskie (13 stycznia 2020 r.)

g) Bałkany Zachodnie (20 stycznia 2020 r.)

h) Obszar WNP (20 stycznia 2020 r.)

5) Test zaliczeniowy (27 stycznia 2020 r.)

Literatura:

D.P. Calleo, Rethinking Europe's future, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2001

N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998

Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007

R.J. Jackson (ed.), Europe in transition : the management of security after the Cold War, Praeger, New York 1992

L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2008

Kontynenty i państwa: Europa, Fogra, Kraków 2000, t. 1 - 2

J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds.), East-Central Europe in European History. Themes & Debates, IEŚW, Lublin 2009

K. Kubiak, A. Makowski, P. Mickiewicz (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane aspekty, Bernardinum, Warszawa 2004

P. Mickiewicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa ? : nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009

S. Parzymes, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Dialog, Warszawa 2009

S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2009

S. Parzymies (red.), Europejskie struktury współpracy, MSZ, Warszawa 2000

S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Scholar, Warszawa 2003

J. Przewłocki, M. Stolarczyk (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002

D. Popławski (red.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, ASPRA-JR, Warszawa 2009

D. Popławski (red.), Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, ASPRA-JR, Warszawa 2011

„Rocznik strategiczny”

A. D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat, PISM, Warszawa 2008

A. Rudowski, R. Zenderowski (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009

J. Stańczyk, Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999

J. Stefanowicz, I. Grabowska-Lipińska (red.), Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego. Implikacje dla Polski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995

J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007

R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Scholar Warszawa 2004

Uwagi:

Uprzejmie informuję, że nie będę odpowiadał na listy anonimowe (proszę o podanie Państwa imienia, nazwiska, przedmiotu, którego list dotyczy, wreszcie numeru grupy i terminu zajęć, na które uczęszczacie), napisane w stylu nieformalnym, wreszcie dotyczące spraw, które zostały wyjaśnione w sylabusie, systemie Usos, na stronie WNPiSM lub na zajęciach.

Zajęcia będą odbywały się w trybie online pod tym adresem: https://meet.google.com/nym-pkvi-dhz?hs=122&authuser=1

W przypadku zajęć online, obowiązkowe jest włączenie kamerki internetowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.