Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sociology of International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D2SOIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sociology of International Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami i pojęciami socjologii. Akcent położony jest na umiejętność zastosowania "socjologicznej perspektywy" do analizy problemów stosunków międzynarodowych. Formowana jest wrażliwość badawcza, która pozwala dostrzec w państwach złożone struktury społeczne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z perspektywą socjologiczną w stosunkach międzynarodowych, która pozwala im spojrzeć na tę sferę po nad wąską optykę państwocentryczną. W badaniach współczesnych procesów międzynarodowych przyjmują perspektywę zarówno podmiotów, jak i struktur społecznych. Zapoznają się z najważniejszymi myślicielami i kluczowymi tendencjami w socjologii, które są przeszczepiane na grunt stosunków międzynarodowych. Kształtowana jest wrażliwość badawcza skłaniająca do pogłębionej refleksji nad społeczną złożonością stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Zajęcia są zorganizowane w następujący sposób:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Jak obserwować i badać zachowania społeczne: krótkie wprowadzenie.

Praca domowa: przygotować krótką notatkę (w punktach) nt. Jakie są, w Pani/ Pana opinii, kryteria przynależności do Pani/ Pana wspólnoty narodowe?

3. Tożsamość i narody.

- Rozdziały: 5, 12, 13 (Edkins & Zehfuss)

- Uzupełnienie: Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised edition. London, New York: Verso, 2016.

4. Religia i sekularyzm.

- Rozdział 6 (Edkins & Zehfuss)

- Uzupełnienie: Thomas, Scott M. The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century. Palgrave Macmillan, 2005. pp. 1-21.

- Zadanie: Przetestujmy wolność wyrażania tożsamości wyznaniowej na uniwersytecie

5. Potęga, władza, legitymizacja

- Rozdział 7 (Edkins & Zehfuss)

- Uzupełnienie: Max Weber, "The three types of legitimate rule", Berkeley Publications in Society and Institutions. 1958, vol. 4, no. 1, pp. 1-11.

Noam Chomsky, Understanding Power. The Indispensable Chomsky, Vintage, 2002, pp. 267-287.

- Zadanie: Przeprowadzić eksperyment ukazujący, jak władza działa w znajomym otoczeniu.

6. Od kolonializmu do ery interwencjonizmu

- Rozdział: 15, 16, 21 (Edkins & Zehfuss)

- Uzupełnienie: Thomas, Martin, & Andrew Thompson. "Empire and Globalisation: from ‘High Imperialism’ to Decolonisation". The International History Review 36, no. 1 (2014): 142-170.

Said, Edward W. Culture And Imperialism. Random House Group Ltd, 2014.

Eristavi, Maksym. Five Myths That Helped Russian Colonialism Remain Hidden in Plain Sight. EUvsDisinfo, 2023. https://euvsdisinfo.eu/five-myths-that-helped-russian-colonialism-remain-hidden-in-plain-sight/.

- Zadanie: wytrop przejawy europocentryzmu

7. Język i środki masowego przekazu

- Rozdział: 2, 8 (Edkins & Zehfuss)

- Uzupełnienie: Chomsky, Noam. Understanding power: the indispensable Chomsky. Edited by Peter R. Mitchell & John Schoeffel. New York: New Press, 2002. pp. 12-37.

8. Język i środki masowego przekazu

- Prezentacja zadań grupowych

9. Język i środki masowego przekazu (2)

10. Test

Literatura:

- Edkins, Jenny, & Maja Zehfuss, eds. Global Politics: A New Introduction. 3rd ed. London: Routledge, 2019. (the primary textbook)

- Cohen, Robin, & Paul Kennedy. Global Sociology. 4th ed. Bloomsbury Publishing, 2017.

- McSweeney, Bill. Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge University Press, 2004.

Lektura uzupełniająca:

- Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised edition. London, New York: Verso, 2016.

- Thomas, Scott M. The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century. Palgrave Macmillan, 2005.

- Weber, Max. "The three types of legitimate rule", Berkeley Publications in Society and Institutions. 1958, vol. 4, no. 1. pp. 1-11.

- Thomas, Martin, & Andrew Thompson. "Empire and Globalisation: from ‘High Imperialism’ to Decolonisation". The International History Review 36, no. 1 (2014): 142-170.

- Chomsky, Noam. Understanding power: the indispensable Chomsky. Edited by Peter R. Mitchell & John Schoeffel. New York: New Press.

- Tilly, Charles. The politics of collective violence. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 2003.

- Said, Edward W. Culture And Imperialism. Random House Group Ltd, 2014.

- Bauman, Zygmunt, & Carlo Bordoni. State of Crisis. John Wiley & Sons, 2014.

Efekty uczenia się:

Studenci zapoznają się z dorobkiem czołowych socjologów, których koncepcje kształtują stosunki międzynarodowe. Poznają najnowsze tendencje w badaniach nad państwami, które uwzględniają społeczny charakter stosunków międzynarodowych. Studenci są zachęcani do prowadzenia własnych badań (eksperymentów),które pozwalają im zrozumieć najważniejsze spostrzeżenia socjologii. Uczą się jak przygotować własny projekt naukowy. Nabywają umiejętności syntetycznego przedstawiania wyników badań. Zdobywają doświadczenie pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem otrzymania zaliczenia na ocenę jest obecność na zajęciach. Student ma prawo do dwóch nieobecności, ale nie w dniach, gdy powinien przedstawić rezultaty własnych badań.

Na zaliczenie na ocenę składają się następujące punkty:

1) uczęszczać na zajęciach

2) uczestniczyć w cotygodniowych dyskusjach na zajęciach

3) Przygotować i zaprezentować zadania

4) Zdać test

Podczas zajęć każdy uczestnik powinien przygotować 3 zadania, różniące się stopniem trudności:

- krótką notatkę nt. kryteriów przynależności do wspólnoty narodowej (5%)

- zadanie-eksperyment związany z konkretnym tematem (20%)

- przedstawić rezultaty z prowadzonej w grupach analizy treści przekazywanych przez wybrany środek masowego przekazu (gazetę, telewizję itd).

Jeżeli Student nie zrealizował przynajmniej jednego z trzech wymienionych zadań, nie może podejść do testu.

Będąc aktywnym na zajęciach (zadawanie pytań, komentowanie, uczestniczenie w dyskusji) można poprawić ocenę z testu o 20%, pod warunkiem, że student zdał test.

Na ostateczną ocenę składają się:

Liczba punktów z zadań: 40%

Liczba punktów z testu: 60%

Skala ocen:

55% - ocena 3

75% - 4

90% - 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iuliia Korniichuk
Prowadzący grup: Iuliia Korniichuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Through classes the students acquire the ability to analyse international relations from the sociological perspective and thus transcend the narrow state-centered approach. In researching contemporary international processes they can analyse them from the perspective of both agents and structures. They become acquainted with the most important thinkers and key trends in sociology, which are applied in the study of international relations. Through classes they improve their research sensitivity and are encouraged to apply it in reflecting on the social complexity of international relations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will become familiar with the following topics related to the sociology of international relations:

- distinctive features of the sociology of international relations;

- sociological view of political power;

- legitimacy of political power;

- the power of identity;

- gender in international relations;

- nation as a construct;

- colonialism;

- state as construct;

- the power of language.

Literatura: (tylko po angielsku)

Edkins, Jenny, & Maja Zehfuss, eds. Global Politics: A New Introduction. 3rd ed. London: Routledge, 2019. (the primary textbook)

Additional literature will be provide during the class.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)