Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka demokracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D1TPDEU Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka demokracji europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty na I roku studiów magisterskich (edycja rok I - 2019/2020)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student powinien przyswoić wiedzę o praktycznym wymiarze funkcjonowania systemu Unii Europejskiej wraz z jego wymiarami: normatywnym, instytucjonalnym, funkcjonalnym i komunikacyjnym.

Pełny opis:

1. System europejski

Praktyczny wymiar funkcjonowania systemu: system polityczny Unii Europejskiej i jego wymiary: normatywny, instytucjonalny, komunikacyjny i funkcjonalny.

2. Unia Europejska – interdyscyplinarny przedmiot badań naukowych.

3. Teoretyczna refleksja nad integracją europejską. Okres proteoretyczny: funkcjonaliści i federaliści europejscy. Szkoła neofunkcjonalistyczna i podejścia realistyczno-międzyrządowe. Wątki komparatystyczne. Ujęcia samoistne i systemowe. Szkoła neoinstytucjonalna. Finalité politique procesu integracyjnego. W poszukiwaniu nowego paradygmatu analitycznego?

4. Demokracja i jej przejawy we współczesnym państwie i organizacji międzynarodowej. Wartości demokratyczne w procesie kształtowania europejskiej integracji i tożsamości.

5. System instytucjonalny UE i jego demokratyczne komponenty.

6. Wymiar demokratyczny tworzenia implementacji i stosowania prawa UE.

7. Społeczeństwo obywatelskie UE – czy istnieje? Bezpośrednie i pośrednie formy demokracji w UE.

8. Czy deficyt demokracji w UE?

Istota deficytu demokratycznego w wielopoziomowym systemie politycznym UE? Argumenty za i przeciw deficytowi demokratycznemu. Koncepcje legitymizacji UE a problem deficytu demokracji.

Literatura:

Czachór Zbigniew (red. naukowa), Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, Poznań 2007.

Van Gerven Walter, The European Union A Polity of States and Peoples, Oxford 2005.

Grosse Grzegorz, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.

Kahler Beate u. a., Eüropaische Integration – Europäischs Regieren, Wiesbaden 2004.

Magnette Paul, What is the EuropeanUnion?, Polgrave Macmillan 2005.

Pacześniak Anna, Riedel Rafał (red. naukowa), Europeizacja, mechanizmy, wymiary, efekty, Oslo-Toruń-Wrocław 2010.

Szczerski Krzysztof, Dynamika systemu europejskiego, Kraków 2008.

Wojtaszczyk Konstanty Adam (red. naukowa), Strategie integracji europejskiej, Warszawa 2010.

Wojtaszczyk Konstanty Adam, Wpływ Polski na funkcjonowanie Unii Europejskiej – bariery i perspektywy w: Żołędowski C. (red. naukowa), Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, Warszawa 2012

Wojtaszczyk Konstanty Adam (red. naukowa), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Wojtaszczyk Konstanty Adam, Szymańska Jolanta (red. naukowa), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Wojtaszczyk Konstanty Adam, (red. naukowa), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o rozwoju, uwarunkowaniach i o obecnym poziomie dorobku cywilizacyjnego Europy oraz jego wpływie na rozwój stosunków europejskich

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich

K_W12 ma pogłębioną wiedzę o sposobach partycypacji obywatelskiej w procesach europejskiego decydowania

K_W21 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i normy etyczne właściwe dla kultury europejskiej

K_U02 potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro – i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej

K_U05 potrafi posługiwać się zaawansowanymi teoriami naukowymi i paradygmatami badawczymi oraz pojęciami z zakresu nauk społecznych w celu opisu i krytycznej analizy procesów i zjawisk społecznych w Europie

K_U08 analizuje konkretne problemy (z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy) i proponowane ich rozwiązania oraz na podbudowie analizy naukowej rekomenduje w tym zakresie odpowiednie oryginalne rozstrzygnięcia

K_K02 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i weryfikować wiedzę (w tym o charakterze interdyscyplinarnym) i źródła informacji naukowej i publicystycznej

K_K05 rozumie i potrafi zachować odrębności międzykulturowe wśród ludzi

Metody i kryteria oceniania:

Test potwierdzający wiedzę studenta decyduje o ostatecznej ocenie. Brana jest ponadto aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Wojtaszczyk
Prowadzący grup: Jadwiga Nadolska, Konstanty Wojtaszczyk, Łukasz Zamęcki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.