Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ameryka Łacińska we współczesnej gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-MON-ALWG-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ameryka Łacińska we współczesnej gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość zagadnień gospodarczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma charakter kompendium wiedzy na temat roli i pozycji Ameryki Łacińskiej we współczesnej gospodarce światowej, przy uwzględnieniu najważniejszych przemian zachodzących w ostatnich dekadach oraz relacji z pozostałymi regionami i partnerami spoza regionu. Analizie zostaną poddane m.in. zasady funkcjonowania latynoamerykańskich i globalnych rynków oraz wyzwania i zagrożenia stojące przed Ameryką Łacińską i gospodarką światową. Ważny będzie także kontekst polityczny, społeczny i kulturowy zachodzących przemian.

Pełny opis:

Kurs ma charakter kompendium wiedzy na temat roli i pozycji Ameryki Łacińskiej we współczesnej gospodarce światowej, przy uwzględnieniu najważniejszych przemian zachodzących w gospodarce światowej w ostatnich dekadach oraz relacji z pozostałymi regionami i partnerami spoza regionu. Analizie zostaną poddane m.in. zasady funkcjonowania latynoamerykańskich i globalnych rynków, trendy w gospodarce światowej, które mają wpływ na funkcjonowanie Ameryki Łacińskiej oraz wyzwania i zagrożenia stojące przed Ameryką Łacińską i gospodarką światową. Przeanalizowane zostaną główne wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego gospodarki światowej i państw regionu latynoamerykańskiego. Ważny będzie także kontekst polityczny, społeczny i kulturowy zachodzących przemian. Wykładowca będzie wymagał aktywności studentów podczas omawiania poszczególnych zagadnień (dyskusje, zachęcanie do zadawania pytań i wyrażania swoich opinii).

Omawiane zagadnienia:

1. Współczesna gospodarka światowa. Definicje, charakterystyka, prawidłowości, uwarunkowania. Tendencje i wyzwania.

2. Globalizacja, internacjonalizacja, transnacjonalizacja, integracja, dezitegracja. Czy istnieje gospodarka globalna?

3. Kontekst polityczny, społeczny i kulturowy przemian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej i regionie latynoamerykańskim. 

4. Rewolucja informacyjno-technologiczna jako współczesny etap rozwoju gospodarki światowej. 

5. Nowe centra wzrostu gospodarki światowej. Nowi i starzy hegemoni. Układ sił ekonomicznych a strategie polityczne.

6. Zmiana gospodarcza i społeczna w regionie latynoamerykańskim. Mit czy rzeczywistość?

7. Rozwój gospodarczy Ameryki Łacińskiej na tle globalnym.

8. Brazylia. Nowy gigant gospodarki światowej czy kolos na glinianych nogach?

9. Kraje Cono Sur. 

10. Meksyk w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i w wymiarze globalnym.

11. Kraje andyjskie.

12. Ameryka Środkowa.

13. Karaiby. Rola w Ameryce Łacińskiej i gospodarce światowej. 

14. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Ameryce Łacińskiej a procesy w wymiarze globalnym.

15. Perspektywy i zagrożenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gocłowska-Bolek J. (2017), Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju, Wyd. Biblioteka Iberyjska, Warszawa (wybrane rozdziały).

Liberska B. (2013), Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia ekonomiczne", 127(2)/2013, s. 191-212.

The Oxford Handbook of Latin American Economics, ed. J.A. Ocampo, J. Ros, Oxford University Press, 2014 (wybrane fragmenty).

Kwartalnik "Ameryka Łacińska", ISSN 2081-1152 http://amerykalacinska.com/ojs/index.php/al (wybrane artykuły)

Literatura uzupełniająca:

Bulmer-Thomas V., (1998), La historia económica de America Latina desde la independencia, Meksyk 1998 (oryginał w j. angielskim wydany w Cambridge w 1994 roku). 

Bethel L. Ed., 1985-1990, The Cambridge History of Latin America, tomy 6-13, Cambridge. 

Cardenas Sanchez E. (2015), El largo curso de la economia mexicana, FCE, Mexico. 

Dembicz A., Elbanowski A. (red.), Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Furtado C. (1979), La economía latinoamericana, México (dostępna także w j. angielskim). 

Kay C., (1989), Latin American Theories of Development and Underdevelopment, London / New York. 

Gawrycki M.F. (2006), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Gocłowska-Bolek J. (2016), Nowa strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w dobie internacjonalizacji, "Studia ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611, nr 269/2016, s. 74-86.

Gocłowska-Bolek J. (2016), Brazylia w poszukiwaniu innowacyjności gospodarczej, "Ameryka Łacińska", nr 1 (91)/2016, ISSN 1506-8900, s. 43-58.

Gocłowska-Bolek J. (2013), Ameryka Łacińska - tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, "Studia ekonomiczne", 2/2013, s. 267-286.

Gocłowska-Bolek J. (2013), Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej, międzyamerykańskiej i transatlantyckiej, [w:] Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, red. A. Dembicz, A. Elbanowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,

ISBN 978-83-62992-08-9.

Gocłowska-Bolek J. (2013), Nowa rola Ameryki Łacińskiej w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia, [w:] Lechowicz M. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wyd. UW, Warszawa.

Huntington S. (2006), The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, Polskie wydanie: Zderzenie cywilizacji, Muza SA, Warszawa (rozdział o cywilizacji latynoamerykańskiej).

Liberska B. (red.) (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.

Liberska B. (1989), Brazylia przyszłości”, PWN, Warszawa. 

Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Moreno-Brid J.C., Ros J. (2009), Development and Growth in the Mexican Economy, Oxford UP.

Reyes J.A., Sawyer W.Ch. (2011), Latin American Economic Development, London/New York Routledge.

Rudowski T. (2017), Kapitalizm zależny a państwo w Ameryce Łacińskiej w ujęciu teorii dependencji, Wyd. Biblioteka Iberyjska, Warszawa.

Stiglitz J.E. (2008), Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa.

Weaver R.S., (2000), Latin America In The World Economy: Mercantile Colonialism To Global Capitalism, Westvie PR.

Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa, Wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.

Żuławska U. (2013), Płynąc pod prąd – Argentyna 1989-2012, [w:] Kłosiński K.A., Czarnacki M. (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Lublin, Wydawnictwo KUL.

Żuławska U. (2003), System gospodarczy krajów Ameryki Łacińskiej, Warszawa.

Żuławska U. (2014), Gospodarka Meksyku na początku XXI wieku, "Studia Ekonomiczne" nr 4/2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna definicje i charakterystykę współczesnej gospodarki światowej;

- zna przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu latynoamerykańskiego;

- zna podstawowe wskaźniki makroekonomiczne pozwalające scharakteryzować kraje Ameryki Łacińskiej;

- zna uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich;

Umiejętności:

- potrafi scharakteryzować i omówić przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej, a zwłaszcza w regionie Ameryki Łacińskiej;

- potrafi dokonać analizy roli i pozycji najważniejszych gospodarek latynoamerykańskich na tle globalnym;

- potrafi przygotować prezentację dot. wybranej gospodarki latynoamerykańskiej

Metody i kryteria oceniania:

- obecność jest obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

- prezentacja i konspekt na temat wybranej gospodarki Ameryki Łacińskiej (50% punktów)

- pisemny test końcowy (50% punktów)

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.