Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakładanie firmy na rynku europejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D5ZDRE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zakładanie firmy na rynku europejskim
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

1. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i funkcjonowania działalności na rynku europejskim, w kontekście procesów integracyjnych i swobód Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE.


2. Przedstawienie roli MSP w rozwoju społeczno-gospodarczym UE i Polski na poziomie regionalnym i lokalnym.


3. Analiza form i zasad udzielania oraz pozyskiwania pomocy (finansowej, formalno-prawnej, edukacyjnej, etc) dla sektora MSP w UE i w Polsce.


4. Analiza głównych dokumentów programowo-strategicznych UE w kontekście wsparcia i rozwoju działalności na rynku europejskim, sektora MSP; propagowanie postaw przedsiębiorczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zakładaniu działalności na rynku europejskim, o globalnych uwarunkowaniach gospodarczych i specyfice działalnosci gospodarczej na rynku wewnętrznym w UE. Zaznajomienie studentów z etapami prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.

Zwiększenie kreatywności oraz wyrobienie zmysłu krytycznego niezbędnego do merytorycznej oceny problemów pojawiających się w działalności gospodarczej na rynku europejskim.

Podstawowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą: istota działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, cele przedsiębiorstwa na rynku UE. Finansowanie małego przedsiębiorstwa ze środków obcych: fundusze UE, fundusze

gwarancyjne, leasing, kredyty.

Pełny opis:

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie prawa UE:

a) definicja prowadzenia działalności;

b) analiza podstawowych definicji;

c) wprowadzenie do podstawowych regulacji prawnych dotyczących swobody gospodarcze.

2. Analiza wybranych form prowadzenia działalności na rynku europejskim:

a) forma indywidualnej działalności gospodarczej;

b) spóła cywilna;

c) spółka jawna;

d) spółka partnerska;

f) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Podstawowe formy opodatkowania działalności gospodarczej:

a) podstawowe informacje z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych;

b) podstawowe informacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych;

c) podatek od czynności cywilnoprawnych;

d) podatki w obrocie międzynarodowym: podatek u źródła.

4. Podstawowe umowy obowiązujące w obrocie działalności na rynku europejskim – rodzaje, zakresy, sporządzanie:

a) umowy zlecenia;

b) umowy o dzieło;

c) umowy ubezpieczeniowe;

d) umowy leasingu, najmu, dzierżawy;

e) umowy sprzedaży: gwarancja, rękojmia, pierwokup, odkup;

f) umowy nienazwane: umowy franczyzowe, umowy faktoringowe.

5. Analiza regulacji z zakresu prawa pracy w UE.

a) rodzaje umów o pracę;

b) uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców;

c) przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

6. Ochrona praw przedsiębiorców na gruncie prawa europejskiego:

a) procesowe i nieprocesowe dochodzenie roszczeń;

b) podstawowe instytucje z zakresu prawa cywilnego: pozew, nakaz zapłaty,.

7. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech:

a) formy prowadzenia działalności – rodzaje spółek;

b) analiza niemieckiego systemu podatkowego;

c) analiza podstawowych informacji z zakresu prawa pracy.

8. Formy prowadzenia działalności gospodarczej we Francji:

a) formy prowadzenia działalności – rodzaje spółek;

b) analiza francuskiego systemu podatkowego;

c) analiza podstawowych informacji z zakresu prawa pracy.

9. Formy prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech:

a) formy prowadzenia działalności – rodzaje spółek;

b) analiza włoskiego systemu podatkowego;

c) analiza podstawowych informacji z zakresu włoskiego prawa pracy.

10. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii:

a) formy prowadzenia działalności – rodzaje spółek;

b) analiza hiszpańskiego systemu podatkowego;

c) analiza podstawowych informacji z zakresu hiszpańskiego prawa pracy.

11. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii:

a) formy prowadzenia działalności;

b) analiza brytyjskiego systemu podatkowego;

c) analiza podstawowych informacji z zakresu brytyjskiego prawa pracy.

12. Zaliczenie.

Literatura:

1. Młodzikowska D., Lundén B, Jednoosobowa firma. Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, BL Info, 2015.

2. Heinze K., Księga przychodów i rozchodów: wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności gospodarczej, Helion, 2015.

3. Mierosławska B., Księga przychodów i rozchodów. Krok po kroku, Helion, 2015.

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku, Prawo przedsiębiorców;

4. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks Spółek Handlowych;

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny;

6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks Pracy;

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych;

10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych;

11. J. Pikuła, Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach;

12. red. Mariusz Bidziński, D. Jagiełło, Prawo gospodarcze – zagadnienia wybrane;

13. red. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze;

14. J. Barcz, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej;

15. D. Szafrański, Przedsiębiorca zagraniczny, zagadnienia adminsitracyjnoprawne;

16. M. Wendler, B. Tremml, B.J. Buecker, Key Aspects of German Business Law;

17. G. Varrasi, Italian Business Law;

16. S. Sime, Company Law in Practice – 12th Edition;

17. W. Szymański, Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej;

18. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy;

19. Introduction to Spanish business Law, Cortada Advocatos, Law Bureau, http://www.cortada-advocats.com/castellano/solicitud.pdf;

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- studenci będą mieć wiedzę o zakładaniu firmy na rynku europejskim i wpływie różnicy działalności gospodarek państw członkowskich UE (K_W07);

- posługuje się podstawowymi zasadami zakładania i rozwoju działalności firmy na rynku UE; zna różnicę pomiędzy funkcjonowaniem sektorów publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje we wszystkich sektorach współpracy nowo założonej firmy na rynku UE (K_W09);

- studenci będą określać uwarunkowania działań podmiotów prywatnych i publicznych w systemie politycznym, ekonomicznym i społecznym UE ze względu na ich aspekty; studenci będą świadomi swoich praw autorskich, będą wiedzieć główne zagadnienia z zakresu ochrony własności prywatnej i przemysłowej, ochrony danych osobowych i handlowych podmiotów; będą wiedzieć o zasadach dostępu do informacji jawnych i poufnych (K_W13);

- absolwent zna i rozumie status prawny urzędnika i pracownika administracyjnego w UE i państwach członkowskich, oraz zadanie związane z ich stanowiskiem pracy przy zakładaniu firmy na rynku europejskim (S_W02);

UMIEJĘTNOŚCI:

- absolwent potrafi analizować i prognozować istniejące procesy odbywające się na firmie przy pomocy wykorzystania standardowych metod i narzędzi zarządzania firmą na rynku wewnętrznym UE właściwym dla nauk społecznych i ekonomicznych (K_U04);

- absolwent potrafi zarządzać stanowiskiem pracy nie tylko swoim ale i zespołu z którym pracuję, przy pomocy kształcenia i realizacji praktyk zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej, działając w sposób przedsiębiorczy oraz realizując idei i pomysły uczenia się na przestrzeni życia zawodowego (K_U06);

- studenci po ukończeniu kursu będą mogli nie tylko analizować, ale i rozwiązywać konkretne problemy z obszaru społecznego, ekonomicznego oraz proponować skuteczne, innowacyjne i etyczne sposoby rozwiązywania tych problemów przy zakładaniu i funkcjonowaniu firmy na rynku europejskim (K_U07);

- studenci będą w stanie przygotować prace pisemne zarówno indywidualne jak i zespołowe w języku polskim i angielskim, dotyczące zagadnień ekonomicznych i społecznych przy realizacji działalności firmy na terenie UE z wykorzystaniem definicji i więzi właściwych dla europeistyki (K_U09);

- studenci potrafią przygotować indywidualne i zespołowe wystąpienie w językach polskim i angielskim, dotyczące zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych nowoutworzonej firmy i poanalizować pierwsze wyniki działania firmy na tle Europy i UE, potrafią uzyskać informację właściwą dla europeistyki (K_U10);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- absolwent jest przygotowany do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez okres całego życia pracując na firmie rynku europejskiego (K_K01);

- absolwent jest przygotowany do pełnienia ról zawodowych na firmie europejskiej, budując tradycję oraz współpracę w grupie na podstawie etyki zawodowej, która jest właściwa dla rynku europejskiego (K_K02);

- absolwent jest gotowy inicjować i określać priorytety przy wykonaniu zadania zarówno dla siebie jak i dla pozostałych osób, biorąc pod uwagę interesy zarówno publiczne jak i interesy firmy bezpośrednio, przy działaniu na rynku europejskim (K_K03);

- absolwent będzie wykazywał się kreatywnością nie tylko w zakresie poszukiwania i otrzymywania zysku dla swojej firmy, ale również rozwoju firmy na rynku europejskim i stworzeniu nowych miejsc pracy na rzecz społeczeństwa państw UE wykorzystując innowacyjne metody i instrumenty zarządzania firmą (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje, referaty, aktywność na zajęciach, wykonywanie poszczególnych zadań w grupach, w specyficznie stworzonej sytuacji gospodarczej, w jakimkolwiek kraju UE, test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)