Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1B105
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład to swoista podróż po sferach zarządzania publicznego oraz funkcjach administracji publicznej. W każdej z tych sfer wykład ma przedstawiać główne przeobrażenia mechanizmów zarządzania publicznego oraz stan obecny. Obecne są zatem wątki historyczne, ale główny nacisk położony jest na dzisiejszy obraz poszczególnych sfer zarządzania publicznego.

Wykład w najszerszym zakresie dotyczy polskiego systemu zarządzania publicznego, ale obficie przedstawia doświadczenia innych państw.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Administracja publiczna jako przedmiot badań

- Administracja jako współtwórca polityk publicznych

- Administracja jako regulator

- Obywatel wobec administracji. Prawo do dobrej administracji

- Zarządzanie instytucjami administracji publicznej

- Zarządzanie publiczne jako świadczenie usług publicznych

- Administracja jako partner i koordynator

Pełny opis:

PROGRAM WYKŁADÓW

1. Oblicza współczesnej administracji publicznej

- Administracja publiczna jako przedmiot badań

- Dominacja podejścia prawniczego do administracji publicznej

- Od administracji do zarządzania publicznego. Przełom kopernikański

2. Administracja jako współtwórca polityk publicznych. Zarządzanie publiczne jako wypełnianie strategicznej funkcji państwa

- Polityka publiczna - definicja

- Aktorzy i instrumenty polityki publicznej

- Cykl polityki publicznej

- Rola organizacyjnego uczenia się w tworzeniu i realizacji polityk publicznych

- udział społeczeństwa w tworzeniu polityk publicznych – dialog obywatelski i lobbing

3. Administracja jako suweren. Zarządzanie publiczne poprzez podziały terytorialne

- Ile hierarchiczności, ile autonomiczności i samorządności / Ile centralizacji, ile decentralizacji

- Modele federalne

- Modele unitarne

- Struktury ponadnarodowe

- Struktury regionalne

- Struktury wielkomiejskie / Aglomeracje

- Struktury lokalne

4. Administracja jako regulator. Instrumenty administracji władczej i ich przeobrażenia

- Akt administracyjny

- Narzędzia konsensualne (umowa administracyjna)

- Kary administracyjne

- Samoregulacja

5. Prawo do dobrej administracji – ochrona jednostki przed nadużyciem władztwa

- Prawo do dobrej administracji – do idei do prawa

- Szczegółowe instrumenty i uprawnienia obywatela w relacjach władczych z administracją

6. Administracja jako usługodawca. Zarządzanie publiczne jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb

- Od państwa stróża nocnego do państwa dobrobytu

- Od państwa neoliberalnego do państwa optimum

- Rola administracji w zapewnieniu usług publicznych. Od bezpośredniego dostawcy do organizatora i koordynatora

7. Mechanizmy rynkowe jako główna metoda zapewnienia usług publicznych

- Zlecanie wykonywania zadań publicznych (outsourcing)

- Partnerstwo publiczno-prywatne

- Vouchery na usługi publiczne

- Niedoskonałości mechanizmów rynkowych

8. Administracja jako przedsiębiorstwo. Zarządzanie sprawnością administracji. Zarządzanie przez misję, cele i wskaźniki wyników w administracji

- Od orientacji na procedury i procesy do orientacji na wyniki (rezultaty) działania administracji

- Budżetowanie zadaniowe

-Zarządzanie przez misję, cele i wskaźniki w polskiej administracji

9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

- Model kariery

- Model pozycyjny

- Polski system służby cywilnej jako model mieszany

- Szkolenie i rozwój zawodowy urzędników

- Etyka urzędnika

10. Rewolucja technologiczna w administracji publicznej

- IT wewnątrz administracji

- IT w relacjach administracji z obywatelem

- Cyberzagrożenia

11. Nowa formuła kontroli w administracji

- Kontrola w tradycyjnym ujęciu

- Kontrola a audyt

- Rozliczalność (accountability) w administracji publicznej

- Odpowiedzialność administracji i urzędników

12. Administracja jako partner, koordynator, mediator. Zarządzanie publiczne w sieci. Administracja krajowa w Unii Europejskiej

- Administracja w warunkach członkostwa w UE - nowe paradygmaty

- Europeizacja administracji i nowe pola współpracy

- Wpływ na decydowanie w Unii Europejskiej

- Instrumenty i aktorzy polityki europejskiej

13. Rząd – samorząd terytorialny. Relacje międzysamorządowe

- administracja kooperatywna (joined-up government)

- nadzór a współpraca

- instytucjonalne formy współpracy, np. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu

- formy współdziałania samorządów - od rywalizacji do współpracy

14. Administracja – obywatele

-Główni interesariusze: sektor pozarządowy, grupy interesu, grupy niesformalizowane

- Formy zarządzania partycypacyjnego: zaawansowane formy konsultacji społecznych, budżet partycypacyjny, lokalna inicjatywa uchwałodawcza

Literatura:

1. H. Izdebski, M. Kulesza - Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 (wyd.3).

2. M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.

3. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

4. OECD, Modernising Govermnent. The Way Forward, Paris 2005.

5. K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Warszawa 2012.

6. S. Mazur, A. Płoszaj, Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe, Warszawa 2013.

7. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001 (i nast. wydania)

8. H. Izdebski, Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.

9. E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010.

10. N. Flynn, Public Sector Management, London 2007.

Efekty uczenia się:

- znajomość sfer zarządzania publicznego i funkcji administracji publicznej, a także ich historycznej ewolucji

- znajomość głównych trendów modernizacji administracji publicznej w Polsce i na świecie

- rozumienie administracji publicznej jako zjawiska multidyscplinarnego: prawnego, ekonomicznego, społecznego, politycznego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Podstawą przygotowania do egzaminu jest wykład oraz pomocniczo wybrane zagadnienia z literatury według wykazu powyżej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)