Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV13
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Inne przedmioty nieobowiązkowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do common law, nabycie umiejętności samodzielnej pracy z oryginalnymi tekstami prawnymi, przedstawienie zasadniczych problemów prawa wyznaniowego oraz sposobów ich rozwiązywania w krajach anglosaskich, ukazanie roli, jaką we współczesnych społeczeństwach odgrywa wolność religijna.

Pełny opis:

Kurs wykorzystuje okazję, jaką dla poznania porządku prawnego, struktury sądownictwa oraz specyfiki pracy prawnika w Stanach Zjednoczonych dają zagadnienia związane z I Poprawka do Konstytucji USA, a w szczególności z jej pierwszymi dwoma klauzulami: zakazem ustanawiania państwowego wyznania oraz wolnością praktykowania religii. Szczegółowe zagadnienia to: proces inkorporacji I Poprawki do prawa stanowego, relacje państwo - Kościół, modlitwa podczas publicznych uroczystości, finansowanie szkolnictwa wyznaniowego, świąteczne dekoracje finansowane z publicznych pieniędzy.

Literatura:

Orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i artykuły na ich temat - materiały do fotokopiowania przygotowane przez prowadzącego

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Skills in analyzing court cases.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Classes held once a week for 90 minutes are skills oriented. Therefore presence (three absences allowed only) and active participation in class discussion are essential to complete the course successfully, although a written exam, i.e. a short essay, will be necessary to get a final grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Longchamps de Berier
Prowadzący grup: Franciszek Longchamps de Berier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)