Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV17 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty nieobowiązkowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Z względu na charakter dydaktyczny zajęć polegający na prowadzeniu symulacji mediacji oraz innych ADR, a także innym technikach nauczania mających na celu praktyczne przedstawienie mediacji, studenci powinni być przygotowania do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Ze względu na omawianie na zajęciach różnego rodzaju sporów prawnych ( w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i prawa pracy) bardzo przydatna jest wiedza studentów w tych dziedzinach. Ponadto ze względu na to, że niektóre materiały edukacyjne i szkoleniowe (filmy) są przygotowane w j. angielskim wskazania jest przynajmniej bierna znajomość tego języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone aspektom prawnym, teoretycznym i praktycznym związanym z prowadzeniem alternatywnych w stosunku do postępowań sądowych, metod rozwiązywania sporów prawnych, takich jak mediacje oraz inne ADR (Alternative Dispute Resolutions). Zajęcia obejmują również zagadnienia dotyczące źródeł konfliktów prawnych, metod efektywnego komunikowania się oraz podstawowych zagadnień dotyczących mediacji oraz oraz zastosowania mediacji w różnych sporach prawnych. W czasie zajęć studenci zapoznają się także z odmiennym od dotychczasowego podejściem do sporów prawnych wykorzystującym dyskurs, współpracę i holistyczne podejście do problemów klienta.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla III, IV, V roku studiów.

Zajęcia obejmą następującą tematykę:

Definicja mediacji

Pojęcie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR)

Zastosowanie mediacji i innych ADR w sporach prawnych

Mediacja i inne ADR na tle postepowań sądowych i arbitrażowych

Podstawy prawne mediacji w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, akademickich w polskim systemie prawnym

Mediacja oraz inne ADR na tle porównawczym. Regulacje ADR w innych państwach. Dyrektywa UE oraz przepisy Rady Europy dotyczące mediacji i innych ADR

Konflikty w sporach prawnych – pojęcie, przyczyny, bariery w rozwiazywaniu konfliktów, sposoby radzenia sobie z konfliktami

Sposoby efektywnego komunikowania się

Mediacja w sporach prawnych - etapy, zasady mediacji, rodzaje mediacji, skutki prawne mediacji

Rola prawa i prawników w mediacjach

Umowa o mediacje i umowa mediacyjna – charakter prawny

Literatura:

Literatura wymagana:

Mediacja , Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, wyd. II., Warszawa 2014;

Rozdziały: Wprowadzenie; Konflikt; Komunikacja; Etapy Mediacji; Rola prawników w mediacji;

Literatura zalecana:

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009

Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183[1]-183[15], 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006.Morek R., ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Morreale, S.P., Spitzberg, B. H., Barge, J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja,

wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Mulak I., Seroczyńska M., Jak uczyć prawników dobrej komunikacji, 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Ma wiedzę na temat podstawowych alternatywnych metody rozwiązywania sporów prawnych

Posiada umiejętność analizy konfliktów prawnych

Zna różnice pomiędzy negocjacjami, mediacjami, arbitrażem oraz postępowaniem przed sądem

Potrafi przeanalizować i wybrać właściwą metodę rozwiązania sporu prawnego

Ma umiejętność zastosowania podstawowych technik komunikacyjnych w kontakcie z klientem i w życiu codziennym

Uczy się pracy w grupie

Uczy się umiejętności rozwiązania konfliktów prawnych w drodze dialogu i współpracy

Ma zdolność analizowania trudnych sytuacji prawnych, w których znajdują się klienci

Zna i rozumie przebieg mediacji, podstawowe zasady mediacji, role mediatora

Rozumie rolę prawników w rozwiązywaniu sporów prawnych

Ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane obecności w czasie zajęć. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Praca pisemna w trakcie semestru - komentarz do mediacji (negocjacji), w których studenci partycypują. Zaliczenie końcowe w formie pisemnego testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.