Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola prawników w mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV38 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola prawników w mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty nieobowiązkowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów prawnych wpisaną w polski system prawa od przyjemnej dziesięciu lat. Instytucjonalizacja mediacji, a także ostatnie zmiany przepisów dotyczących mediacji sprawia, że jest ona wykorzystywana coraz częściej. Mediacja staje się popularną metodą rozwiązywania sporów prawnych na świecie. Jako „globalna” procedura znana w wielu krajach może być efektywną metodą rozwiązywania sporów cywilnych, gospodarczych, w zakresie prawa pracy, w sporach rodzinnych czy w sprawach karnych i przydatnym narzędziem w wykonywaniu zawodów prawniczych, w szczególności dla pełnomocników stron oraz sędziów. Ze względu na zmieniające się oczekiwania wobec pełnomocników, współcześni prawnicy powinni mieć wiedzę na temat tej metody i tego, w jaki sposób reprezentować klientów w mediacji.

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem metody warsztatowej oraz studiów przypadku (case study). Ze względu na charakter dydaktyczny zajęć polegający na prowadzeniu warsztatów, a także zastosowanie innych interaktywnych metod nauczania mających na celu przedstawienie praktycznej problematyki związanej z rolą prawników w mediacji, studenci powinni być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Biorąc pod uwagę omawiane na zajęciach role prawników bardzo przydatna jest wiedza studentów w zakresie procedury cywilnej i karnej. Ponadto ze względu na to, że niektóre materiały edukacyjne i szkoleniowe (filmy) są przygotowane w j. angielskim wskazania jest przynajmniej bierna znajomość tego języka.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone roli prawników w mediacji. W ramach zajęć omówione będą role pełnomocników stron oraz sędziów w mediacji przede wszystkim na tle dotychczasowej, tradycyjnej roli prawników. Za pomocą metody warsztatowe w czasie zajęć studenci zapoznają się z elementami efektywnej reprezentacji polegającymi na: właściwej komunikacji z klientem, wykorzystaniu mediacji i mediatora do rozwiązania sporu klienta, odpowiednim podejściu do negocjacji, przygotowaniu planu reprezentacji w mediacji. Studenci zyskają wiedzę na temat podejścia do sporów prawnych wykorzystującym dyskurs, współpracę i holistyczne podejście do problemów klienta oraz nastawienie na jego szerokie interesy. Studenci zapoznają się także z zasadami wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego w kontekście mediacji, obowiązków pełnomocników w odniesieniu do klientów oraz problematyką mediacji w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach pozasądowych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następującą tematykę:

Role społeczne prawników

Prawnik, jako osoba rozwiązująca problemy klienta

Bariery psychologiczne w rozwiązywaniu sporów prawnych

Bariery w rozwiązywaniu sporów prawnych wynikające ze specyfiki zawodów prawniczych

Rola sędziów w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów

Wybór drogi podejścia do sporu

Relacje pełnomocnik – klient

Efektywna komunikacja z klientem

Przygotowanie sprawy do mediacji

Przygotowanie klienta do mediacji

Reprezentacja klienta w mediacji

Zasady wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego w odniesieniu do mediacji

Uregulowania prawne dotyczące mediacji oraz prawników w mediacji w ujęciu porównawczym ( system prawa cywilnego system prawa precedensowego, uregulowania EU)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Mediacja, Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i R. Morka, wyd. II., Warszawa 2014;

Rozdziały: Wprowadzenie, Mediacja w sporach cywilnych, Rola prawników w mediacji.

E. Gmurzynska, Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiazywania sporów, Warszawa 2014

Arkuszewska A.M., Pełnomocnik strony - zastępca, doradca, Psycholog, Negocjator, Mediator, Kwartalnik ADR 2013, Nr 2(22)

Jabłońska-Bonca J., Z problematyki warsztatu pracy prawników. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne, [w:] S.L. Stadniczenko, Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Opole 2006

Kalisz A., Zienkiewicz A., Prawnik w mediacji, [w:] E. Gmurzyńska (red.), Polubownie to znaczy jak? Kwartalnik ADR 2012, Nr 2(22)

Riskin L.L., Mediation and Lawyers, Ohio State Law Journal 1982, Nr 43

Literatura zalecana

Jakubiak-Mirończuk A., Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2010

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Ma wiedzę na temat różnic w roli pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażu, mediacji i negocjacji

Zna i rozumie, czym różni się mediacja od postępowań adiukacyjnych

Potrafi przeanalizować i wybrać właściwą metodę rozwiązania sporu prawnego

Ma umiejętność zastosowania podstawowych technik komunikacyjnych w kontakcie z klientem

Uczy się pracy w grupie

Uczy się umiejętności rozwiązania konfliktów prawnych w drodze dialogu i współpracy

Ma zdolność analizowania trudnych sytuacji prawnych, w których znajdują się klienci

Rozumie rolę prawników w rozwiązywaniu sporów prawnych

Ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji

Rozumie role mediatora

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane są obecności w czasie zajęć. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. W ciągu semestru studenci przygotują dwie krótkie prace pisemne ( 2-3 strony) - komentarz do roli prawnika w mediacji (negocjacji). Zaliczenie końcowe na podstawie obecności, oceny prac pisemnych w trakcie semestru oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.