Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze i handlowe II Rzeczypospolitej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP30 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze i handlowe II Rzeczypospolitej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma za zadanie:

1. zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz handlowego, w tym terminologią ekonomiczną;

2. przedstawić ewolucję instytucji prawa gospodarczego i handlowego w okresie II Rzeczypospolitej;

3. zapoznać studenta z podstawowymi źródłami prawa gospodarczego i handlowego tego okresu;

4. umożliwić studentowi zrozumienie współczesnych regulacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.


Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy prawa handlowego i gospodarczego. Istotne znaczenie ma ukazanie praktycznego funkcjonowania ówczesnych regulacji prawnych, w szczególności współcześnie obowiązujących. Chodzi przede wszystkim o prawo wekslowe, prawo czekowe oraz regulacje z zakresu domów składowych, w tym dowodów składowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa handlowego i gospodarczego (zakres regulacji; źródła i opracowania).

2. Historia gospodarcza II Rzeczypospolitej (reforma walutowa i gospodarcza lat dwudziestych; okres prosperity; wielki kryzys gospodarczy; interwencjonizm gospodarczy).

3. Kodyfikacja prawa handlowego (działalność Komisji Kodyfikacyjnej oraz rządu).

4. Polski kodeks handlowy (regulacje poprzedzające kodeks handlowy: dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, rozporządzenia o prawie: wekslowym, czekowym, domach składowych, organizacji giełd, spółkach akcyjnych; zasady kodeksu handlowego; zakres regulacji).

5. Prawo wekslowe (historia prawa wekslowego; systemy prawa wekslowego; konwencje międzynarodowe; funkcje weksla: kredytowa, płatnicza, obiegowa i gwarancyjna).

6. Prawo czekowe (historia prawa czekowego; konwencje międzynarodowe; funkcje czeku).

7. Prawo o domach składowych (domy składowe; systemy dowodów składowych: pojedynczy i podwójny; kredyt warrantowy).

8. Prawa na dobrach niematerialnych (prawo autorskie i patentowe; zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

9. Prawo bankowe i giełdowe (giełdy pieniężne i towarowe).

10. Prawo układowe i upadłościowe.

11. Samorząd gospodarczy i administracja gospodarcza (izby przemysłowo - handlowe; izby rolnicze; izby rzemieślnicze).

11. Prawo przemysłowe, kartelowe, górnicze i naftowe (pojęcie przemysłu i kartelu).

Literatura:

1. Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys Historii Gospodarczej Polski 1918 - 1939, Warszawa 1999.

2. J. Namitkiewicz, Podręcznik Prawa Handlowego, wekslowego, czekowego i upadłościowego, Warszawa 1927.

3. J. Namitkiewicz, Zarys Prawa Handlowego, Warszawa 1934.

4. S. Wróblewski, Prawo Wekslowe i Czekowe, Kraków 1936.

5. T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks Handlowy. Komentarz, Kraków 1936.

6. S. Janczewski, Prawo Handlowe, Wekslowe i Czekowe, Warszawa 1946

Litaratura dodatkowa:

• Allerhand M., Kodeks Handlowy. Komentarz, Lwów 1935

• Chełmoński A., Prawo gospodarcze, Warszawa 1924

• Dniestrzański S., O istocie prawa gospodarczego, ,,Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1932

• Heydel A., Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny ?, Kraków 1931

• Heydel A., Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, Kraków 1929

• Jastrzębski R., Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003

• Jastrzębski R., Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

• Karpiński Z., Bank Polski 1924 – 1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego, Warszawa 1958

• Karpiński Z. , Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Warszawa 1968

• Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1985

• Krzyżanowski A., Nauka o pieniądzu i kredycie. Zasad ekonomiki część trzecia, Kraków około 1919

• Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski Międzywojennej 1930 – 1935, t. 3, Warszawa 1982

• Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski Międzywojennej, t. II. 1924 – 1929, Warszawa 1971

• Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski Międzywojennej. Tom IV. Lata Interwencjonizmu Państwowego (1936 – 1939), Warszawa 1989

• Landau Z., Tomaszewski J., W dobie inflacji 1918 – 23, Warszawa 1967

• Landau Z., Tomaszewski J., Zarys Historii Gospodarczej Polski 1918 – 1939, Warszawa 1999

• Młynarski F., Pieniądz i gospodarstwo pieniężne, Kraków 1947

• Namitkiewcz J., Podręcznik Prawa Handlowego, wekslowego, czekowego i upadłościowego, Warszawa 1927

• Podolska – Meducka A., Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918 – 1939, Warszawa 2003

• Rybarski R., Idea gospodarstwa narodowego, Kraków 1919

• Rybarski R., Program gospodarczy, Warszawa 1937

• Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996, 2001

• Wróblewski S., Prawo Wekslowe i Czekowe, Kraków 1936

• Zdziechowski J., Mit złotej waluty, Warszawa 1937

• Zweig F., Deflacja – dewaluacja – inflacja (odbitka z Ekonomisty z 1934 r.), Warszawa 1934

• Zweig F., O programie gospodarczym Polski, Warszawa 1926reprint: Warszawa 1990).

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza:

1. zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym ekonomii;

2. znajomość podstawowych źródeł prawa gospodarczego i handlowego okresu II Rzeczypospolitej;

3. zrozumienie genezy i mechanizmów związanych z ustawodawstwem gospodarczym oraz handlowym;

Umiejętność:

1. wyjaśnienie genezy i celu konkretnych rozwiązań prawnych, w powiązaniu ze zjawiskami ekonomicznymi;

2. dokonywanie analizy podstawowych źródeł prawa gospodarczego i handlowego tego okresu;

3. umiejętność porównania regulacji gospodarczych i handlowych II Rzeczypospolitej ze współczesnymi regulacjami z tego zakresu;

Postawy

1. postrzeganie zależności między sytuacją ekonomiczną a regulacjami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego;

2. krytyczne odnoszenie się do konkretnych rozwiązań prawnych, wynikających z prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej;

3. zrozumienie ewolucji instytucji oraz pojęć, w tym wpływu polityki gospodarczej na prawo, w szczególności gospodarcze i handlowe.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest: lista obecność oraz aktywność na zajęciach, w tym zaliczenie ustnego kolokwium na podstawie lektury.

Praktyki zawodowe:

nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.