Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzymskie prawo zobowiązań - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP48 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Rzymskie prawo zobowiązań - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku)


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości o rzymskim prawie zobowiązań. Na zajęciach dyskutowane będą wybrane zagadnienia mające znaczenie tak dla prawa rzymskiego jak i kształtowania się współczesnych zasad prawa zobowiązań. Możliwość modyfikacji programu w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników.

Konwersatorium dla I, II, III, IV, V. Liczba godzin: 30.

Pełny opis:

1.Pojęcie i klasyfikacja źródeł zobowiązań w prawie rzymskim i współczesnym. Obligationes ex variis causarus figuris.

2. Teoria zobowiązania.

3. Zobowiązania w Ustawie XII Tablic.

4. Porozumienie jako niezbędny element kontraktu: problem błędu w kontraktach konsensualnych

5. Kontrakt pożyczki w prawie rzymskim. Wyjątki od realnego charakteru kontraktu mutuum.

6. Ryzyko związane z podróżami morskimi w prawie rzymskim, Pożyczka morska jako pierwowzór ubezpieczenia morskiego.

7. Kontrakt emptio venditio - essentialia negotii : merx i pretium.

8. Odpowiedzialność za wady w kontrakcie emptio-venditio i w edykcie edylów kurulnych.

9. Zasada solidarnej odpowiedzialności wspólników: prawo rzymskie a ius commune.

10. Lex Aquilia - odpowiedzialność za wyrządzenie szkody w majątku i jej rozszerzenie w prawie pretorskim. Pojęcie winy akwiliańskiej. Servi corruptio.

11. Iniuria.

12. Furtum. Rozwój deliktu kradzieży od prawa archaicznego do okresu klasycznego.

13. Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim: emptio spei i emptio rei speratae. Pojęcie umowy losowej w polskiej literaturze prawniczej.

14. Effusum vel deiectum a współczesna odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyrzuceniem lub wylaniem czegoś z pomieszczenia.

15. Dalszy rozwój rzymskiego systemu kontraktowego. Kontrakty realne nienazwane

Literatura:

M. Zabłocka, Realny charakter mutuum w rzymskim prawie klasycznym, Czasopismo Prawno-Historyczne 31.2 (1979), s. 1-30;

Z. Benincasa, Periculi pretium. Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym Rzymie, Warszawa 2011;

K. Wyrwińska, Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe, niepublikowana praca doktorska, część dotycząca pretium certum oraz emptio spei i emptio rei speratae;

Z. Benincasa, Kontrowersje związane z ustaleniem przez osoby trzecie elementów przedmiotowo istotnych kontraktu konsensualnego w prawie rzymskim, [w:] Studia Iuridica Lublinensia t. XVI;

J. Klatka, Umowa sprzedaży z nieokreśloną ceną, Pr. Nauk. UŚl. Prawn. Handl. Zagr 19-20 (2000);

A. Kacprzak, Sprzedaż rzeczy kradzionej, Zeszyty Prawnicze UKSW 2.1 (2002), s. 93-104;

Z. Służewska, Kontrakt spółki jako podstawa odpowiedzialności in solidum w prawie rzymskim, ZP UKSW 3.1/2003, s. 43–66;

R. Wojciechowski, Societas w twórczości glosatorów i komentatorów, Wrocław 2002, s. 95-102;

P. Stein , recenzja z: W. D. H Asser, In Solidum of Pro Parte, TR 53.1/1985, s. 197–200; Idem, The Mutual Agency of Partners in Civill Law, TLR 33 (1958-59), s. 601-602;

P.Święcicka, Ekonomiczne aspekty i ekonomiczna analiza odpowiedzialności akwiliańskiej, [w:] Zeszyty Prawnicze UKSW nr 6.1 (2006): Materiały ze Spotkania Romanistów w Suchej Beskidzkiej 9-12 czerwca 2005, s. 219-256 ;

R. Wojciechowski, Servi corruptio w klasycznym prawie rzymskim, Acta UWr. 1692 Prawo 240/1994, s. 13-27;

A. Koch, Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej, Czasopismo Prawno-Historyczne 19. 2 (1967), s. 51-74;

M. Kuryłowicz, Prawa i obyczaje w starożytnym Rzymie, rozdziały dotyczące zniesławienia i zniewagi;

J. Krzynówek, ‘Volenti non fit iniuria’. Powstanie i historia reguły, [w:] Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001, s. 267-287;

A. Wiśniewski, Umowy losowe w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 15-39;

B. Szarecka, Z problematyki umów aleatoryjnych w prawie rzymskim: emptio rei speratae i emptio spei, Studia Iuridica Lubliniensia 2/2003, s. 165–174;

W. Wołodkiewicz, ‘Deiectum vel effusum’, i ‘positum aut suspensum’ w prawie rzymskim, Czasopismo Prawno-Historyczne 20.2 (1968), s. 23-46;

T. Palmirski, Rzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433KC w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrzuconą przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia, Palestra 42. 5-6 (1998), s. 25-32;

T. Palmirski, Positum aut suspensum, Księga Pamiątkowa Prof. J. Kodrębskiego, Łódź 2001, s. 289-299.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy:

- będą posiadać rozszerzoną wiedzę na temat rzymskich kontraktów i rzymskich deliktów oraz podstawową wiedzę z prawa cywilnego dotyczącą zagadnień ogólnych prawa zobowiązań (pojęcie zobowiązania, definicja kontraktu/deliktu, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, źródła zobowiązań).

- będą umieli opisać i rozumieli proces wykształcania się niektórych zasad prawa kontraktowego i deliktowego, takich jak solidarna odpowiedzialność wspólników, zasada odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru.

- będą w stanie definiować pojęcia powszechnie stosowane w literaturze poświęconej prawu cywilnemu, m. in. konsensualnego charakteru umowy, winy obiektywnej i subiektywnej, siły wyższej, umowy losowej, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka itp.

- nabędą umiejętność samodzielnej analizy i rozumienia tekstów dotyczących wybranych zagadnień prawa zobowiązań, będą także potrafili w przypadku zagadnień kontrowersyjnych wskazać co było źródłem kontrowersji oraz powodem różnic w poglądach rzymskich jurystów i jakimi argumentami posługiwali się w dyskusji zwolennicy alternatywnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: referaty przygotowywane przez uczestników kursu, prezentacje multimedialne

Zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowanego referatu oraz aktywnego udziału w dyskusji podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.