Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój wybranych państw współczesnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP67 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ustrój wybranych państw współczesnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu ustroju państw. W szczególności rozumienie takich pojęć jak typy i formy odpowiedzialności politycznej i prawnej, znajomość przymiotników wyborczych i różnych form ograniczenia powszechności prawa wyborczego, federacja i konfederacja, federalizm, samorząd, autonomia.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie różnych – współczesnych – systemów politycznych na przykładach rozwiązań ustrojowych konkretnych państw. Ponadto poruszana będzie problematyka ustrojowa państw sąsiadujących z Polską. Omówione zostaną także wybrane ustroje państw postrzeganych jako niedemokratyczne wg standardów europejskich.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie

• Przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

• Pogłębić wiedzę studenta w zakresie modeli ustrojowych współczesnych państw

• Przedstawić genezę poszczególnych systemów politycznych, ich mechanizmy działania oraz wskazać istotne różnice w funkcjonowaniu wynikające z założeń ustrojowych i praktyki

Przedstawione zostaną podstawowe modele ustrojowe współczesnych państw – prezydencki, półprezydencki oraz parlamentarno-gabinetowy (w odmianie klasycznej, kanclerskiej i gabinetowo-parlamentarnej) na przykładzie wybranych państw współczesnych. Ponadto przedstawione zostaną modele ustrojowe państw, których systemy polityczne nie mieszczą się w w/w systematyce.

Przekazana wiedza ma prowadzić do lepszego zrozumienia różnych instytucji prawnych i ich wpływu na ustrój polityczny zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktyce.

Literatura:

1. Ustroje państw współczesnych [red. naukowy W. Skrzydło], t. 1, Lublin 2002

2. Ustroje państw współczesnych [red. naukowy E. Gdulewicz], t. 2, Lublin 2002

3. Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych [red. A. Jamróz], Warszawa 1989

4. A. Burda, E. Gdulewicz, W. Skrzydło Współczesne ustroje państw kapitalistycznych, Lublin 1985

5. Konstytucyjne systemy rządów [red. M. Domagała], Warszawa 1997

6. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej [red. A.Antoszewski, R.Herbut], Wrocław 1998

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza

1. opisać mechanizmy funkcjonowania państwa w kontekście pranym, politycznym i społecznym

2. sprawnie operować siatką pojęć i podstawowych instytucji prawnych z zakresu ustroju państwowego

Umiejętności

1. wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych

2. dokonywać analizy ustrojów politycznych

3. przewidzieć skutki prawne i praktyczne wprowadzania konkretnych rozwiązań ustrojowych

Postawy

1. Postrzegać ustrój państwa jako pewną wypadkową historycznego rozwoju, potrzeb danej chwili (układ sił politycznych i społecznych) oraz koncepcji teoretycznych, a także rozumieć zależności między nimi

2. rozumieć i krytycznie odnosić się do konkretnych rozwiązań ustrojowych

3. rozumieć i doceniać różnorodność i uzasadnienie różnorodnych – nawet sprzecznych – koncepcji ustrojowych, w ich kontekście społeczno-historyczno-politycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia jest lista obecności oraz aktywność na zajęciach.

Dla studentów chcących uzyskać zaliczenie na prawach egzaminu, oprócz powyższych kryteriów przewidywany jest kolokwium pisemne, zawierające pytania otwarte opisowe, pozwalające ocenić nabytą wiedzę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.