Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od sądów polubownych dawnej Rzeczypospolitej do współczesnej mediacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP69 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Od sądów polubownych dawnej Rzeczypospolitej do współczesnej mediacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

zapoznanie studentów z historią instytucji poprzedzających dzisiejsze formy pozasądowego rozstrzygania sporów. Przekazanie wiedzy o wartościach towarzyszących funkcjonowaniu tych instytucji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą historii sadownictwa polubownego na ziemiach polskich. Obejmują okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, zmian które nastąpiły w XIX i XX w. Odnosić się będą do tradycji pozasądowego załatwiania sporów, które można uznać za pierwowzór mediacji

Pełny opis:

1. Zajęcia wstępne: omówienie tematu, celu zajęć. Organizacja pracy, sposoby zaliczania.

2-3. Współczesna mediacja w polskim systemie prawnym (wstęp do zagadnienia) i odbiorze społecznym (przygotowanie ankiet)

4. Tradycje sądownictwa polubownego w starożytności

5-6. Staropolskie sądownictwo polubowne: próba zarysowania problemu

7. Sądownictwo polubowne: XIX w.

8. Sądownictwo polubowne w II RP i PRL

9. Sylwetka mediatora: Kto mógł być sędzią polubownym / mediatorem? Przykłady historyczne i współczesne.

10 – 13. tematy monograficzne przygotowywane przez studentów: przykłady historyczne lub współczesne w zależności od zainteresowań studentów

14. Obraz mediacji i pracy mediatora: wyniki nakiet

15. podsumowanie i zaliczanie zajęć

Literatura:

Ogólne:

Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Murzyńska, R. Morek, wyd. 2. zm. Warszawa 2014

Uzupełniająco:

Literatura – starożytność

1. Jarosław Romankiewicz, Kilka uwag na temat prywatnego i publicznego postępowania polubownego w Atenach w: Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX Konferencji Historyków Państwa i Prawa. Przemyśl 7-10 VII 2005, Wrocław 2006 s. 11 – 16 **

2. M. Żołnierczyk, Rzymskie sądownictwo polubowne (okres przedklasyczny i klasyczny) Lublin 1978

3. Marian Myrcha Sądy polubowne w prawie kanonicznym. Studium prawno – porównawcze Lublin 1948 r.

Literatura okres staropolski

1. W. Domino, Sądownictwo polubowne na Rusi w późnym średniowieczu, Warszawa 1928.

2. M.L. Klementowski, O pojednaniu w zabójstwie w środkowoeuropejskich państwach w średniowieczu, „Rejent” 1996, nr 7-8

3. B. Groicki, Artykuły prawa maydeburskeigo, wyd. K. Koranyi, Warszawa, 1954 s. 187,

4. S. Kutrzeba, Mężobójstwo w prawie polskim XVI stulecia, „Czasopismo Prawno – Ekonomiczne” 1929, 25

5. A. Pawiński, O pojednaniu w zabójstwie według dawnego prawa polskiego, Warszawa 1884

6. P. Jurek „Odpowiedź” jako instytucja skłaniająca do pojednania w dawnym prawie polskim w: Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX Konferencji Historyków Państwa i Prawa. Przemyśl 7-10 VII 2005, Wrocław 2006

7. A. Rosner, Tradycja staropolskiego sądownictwa polubownego – próba zarysowania problemu, w: Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka. Pod red Moniki Płatek i Michała Fajsta. Warszawa 2005 s. 37-58.

8. K. Dobrowolski, Wróżda i pojednanie w sądownictwie polskich wsi beskidowych XVI i XVII wieku, Lwów 1924

9. M. L. Klementowski, Postępowanie przed sądami polubownymi w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazyla Rudomicza z lat 1656-1672, „Rejent”, 1998 nr 7-8

10. ; Z. Naworski, Sądy polubowne w Prusach Królewskich (1454 – 1772) [w:] Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustas. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Opole 2015, s. 169 – 182

11. M. Głuszak, Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786-1788, Łódź 2014

Literatura XIX w:

1. A. Heylman, O sądownictwie w Królestwie Polskim

2. W. Daszkiewicz, Próby reform procesu karnego w Królestwie Polskim, "Czasopismo Prawno-Histryczne", VIII 1956, z. 1.

3. D. Janicka. Od sądów kompromisarskich po honorowe i obywatelskie - pozasądowe rozwiązywanie konfliktów na ziemiach polskich w XIX wieku, "Studia Iuridica Torunensia", t. XVI, 2015, s. 109 - 136

Literatura XX w.

1. R. Kuratowski, Sądownictwo polubowne, Warszawa 1932r

2. S. Kocot, Sądy polubowne w stosunkach handlowych Warszawa 1927

3. Rafał Łyszczek, Administracyjnoprawne aspekty sądownictwa polubownego w II Rzeczypospolitej, [w:] Świat, Europa, mała ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. M. Małecki, Bielsko-Biała 2009, s. 787-800.

4. Tomasz Kotliński, Organizacja adwokackiego sądownictwa polubownego w II Rzeczypospolitej, "Palestra", r. 50, 2006 nr 3-4, s. 147 – 156

5. Rafał Łyszczek, Problematyka sądownictwa polubownego w okresie międzywojennym – wybrane zagadnienia [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. W. Witkowskiego, Lublin 2008, s. 161 – 176

6. Małgorzata Materniak – Pawłowska, Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno – ustrojowe, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. opisuje podstawowe zasady funkcjonowania dawnych sądów polubownych i jednania.

2. opisuje wartości przydatne w pracy mediatora.

3. wskazuje różnice między dawnym postępowaniem polubownym a dzisiejszymi: mediacją i arbitrażem.

4. jest w stanie dokonać interpretacji prostych tekstów źródłowych i źródeł normatywnych

5. wskazuje zalety mediacji we współczesnym świecie

6. docenia wartości płynące z polubownego rozwiązywania konfliktów

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności) - zaliczenie na ocenę dostateczną

przygotowanie prezentacji/wykładu dla grupy lub napisanie pracy semestralnej; aktywność w dyskusji - zaliczenie na ocenę dobrą lub bardzo dobrą

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.