Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Church and State in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP71 Kod Erasmus / ISCED: 10.5 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Church and State in Europe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Jest wskazane (choć nie jest to warunek konieczny), by przed rozpoczęciem nauki przedmiotu słuchacze odbyli kurs z zakresu tzw. encyklopedii prawa lub podstaw prawoznawstwa, np. Prawoznawstwo (2200-1A021-NR). Ułatwi to osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony prawnym aspektom stosunków państwo–Kościół w Europie. Koncentruje się na analizie wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na krajowe systemy prawne, ale zadaje też pytanie o wkład tych systemów w konstruowanie standardów obowiązujących w europejskiej przestrzeni prawnej.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch bloków tematycznych. Rozpoczyna się od określenia standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do wolności sumienia i wyznania, w szczególności jej aspektu kolektywnego. W drugiej części analizie poddane zostaną wewnętrzne systemy prawa wyznaniowego wybranych krajów europejskich, których porównanie posłuży określeniu, w jaki sposób wypełniają one wymogi konwencyjne. Można sądzić, że tradycyjna typologia oparta na rozróżnieniu państw świeckich i wyznaniowych utraciła dziś swoją wartość eksplanacyjną.

W ramach przedmiotu omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: przepisy konstytucyjne regulujące instytucjonalny aspekt wolności sumienia i wyznania; świeckość w dzisiejszych kontekstach prawnych; zakres autonomii religijnej; prawo grupy religijnej do stowarzyszania się i do uzyskania osobowości prawnej; współpraca państwa ze związkami wyznaniowymi; wpływ czynników religijnych na władze publiczne; religia w szkole publicznej; stosunek państwa do nowych ruchów religijnych.

Literatura:

Doe N., Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford 2011

Durham W.C., Jr., Scharfs B.G., Law and Religion: National, International and Comparative Perspectives, Aspen Publishers 2010

Law and Religion in Post-Communist Europe, S. Ferrari, W.C. Durham, Jr. (red.), Leuven-Paris-Dudley 2003

McCrea R., Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press 2010

Religion and the Secular State: National Reports, J. Martinez-Torrón, W.C. Durham, Jr. (red.), Washington 2010

State and Church in the European Union, G. Robbers (red.), Baden-Baden 2005

White R.C.A., Ovey C., The European Convention on Human Rights, Oxford University Press 2010, s. 402–424

Uwaga: w trakcie kursu uczestników będzie obowiązywała lektura wskazanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student umie:

- określić i opisać europejskie standardy w odniesieniu do kolektywnego aspektu wolności sumienia i wyznania;

- odtworzyć i zastosować terminologię prawniczą w odniesieniu do stosunków między państwem a podmiotami wyznaniowymi;

- objaśnić, w jaki sposób zróżnicowane tradycje historyczne i polityczne doprowadziły do wykształcenia się odmiennych modeli stosunków państwo–Kościół;

- wyrazić swoją opinię na temat perspektyw ewolucji wybranych modeli;

- przeanalizować zasadnicze przesłanki polityki Stolicy Apostolskiej wobec państw europejskich;

- porównać, w jaki sposób różne państwa europejskie rozwiązują podobne problemy prawnowyznaniowe;

- scharakteryzować i docenić różnorodność w sferze rozwiązań z obszaru stosunku państwo–Kościół przyjmowanych w różnych państwach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach – dopuszczająco; udział w dyskusjach lub test końcowy (alternatywnie)

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.