Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo prawa, dzieje, idee, instytucje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP78 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Państwo prawa, dzieje, idee, instytucje
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie koncepcji państwa prawa, ukazanie jej genezy, rozmaitych historycznych wersji i współczesnych aplikacji oraz dzisiejszego instrumentarium instytucjonalnego, które warunkuje wcielanie tek idei w życie. Koncepcja państwa prawa stanowi element europejskiego standardu ustrojowego i powinna być znana każdemu absolwentowi uniwersyteckich studiów prawniczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną początki idei rządów prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te elementy, sięgające odległej historii, które zadecydowały o dzisiejszym kształcie tej koncepcji. Wiele miejsca poświęcić należy również XIX-wiecznym doktrynom, w ramach których idea państwa prawa nabierała współczesnego kształtu. Ważną część zajęć stanowić będzie analiza instytucji konstytucyjnych (na przykładach różnych państw), od których zależy pełne wdrożenie tej koncepcji w życie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie dziejów idei rządów prawa, pokazanie, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników idea ta kształtowała się w Europie od czasów średniowiecznych poczynając. Konieczne będzie sięgnięcie do myśli antycznej, zarówno greckiej, jak i rzymskiej (z uwagi na średniowieczną recepcję prawa rzymskiego i greckiej filozofii). Wskazane jest także zwrócenie uwagi na miejsce i znaczenie prawa zwyczajowego w dziejach Europy i jego wpływ na kształtowanie się idei rządów prawa. Szczególny nacisk położony zostanie na okres XIX stulecia, gdy idea państwa prawa zaczęła nabierać konkretnego kształtu i gdy wyraźnie zaznaczać się zaczęły różne sposoby jej definiowania. Jest to zarazem czas rozwoju konstytucjonalizmu, który jest ściśle związany z koncepcją nadrzędnej roli prawa w funkcjonowaniu ustrojów państwowych. Znaczna część zajęć poświęcona zostanie analizie konkretnych rozwiązań konstytucyjno-ustrojowych, od których zależało i zależy dzisiaj wdrażanie idei rządów prawa.

Efekty uczenia się:

W wyniku odbycia zajęć student powinien:

1) uzyskać wiedzę na temat:

- różnych sposobów definiowania pojęcia rządów prawa (państwa prawa) i wynikających z tego konsekwencjach

- najważniejszych w historii i obecnie koncepcji dotyczących roli i miejsca prawa w funkcjonowaniu ustrojów państwowych oraz gwarancji wolności obywatelskich

- rozstrzygnięć konkretnych, współczesnych konstytucji mających wpływ na realizację idei nadrzędności prawa.

2) uzyskać umiejętność:

- krytycznej analizy rozwiązań prawnych dotyczących roli prawa lub oddziałujących na respektowanie wolności obywatelskich i realizację zasady państwa prawa

- krytycznej analizy tekstów publicystycznych i wypowiedzi publicznych dotyczących problemu rządów prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia przewidziane są dla grupy 25-30 osobowej, co pozwala na prowadzenie ich w formule konwersatoryjnej. Uczestnictwo i aktywność w zajęciach stanowić będą zatem podstawowe kryteria zaliczenia zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.