Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Law and Religion in Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP79 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Law and Religion in Poland
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Jest wskazane (choć nie jest to warunek konieczny), by przed rozpoczęciem nauki przedmiotu słuchacze odbyli kurs z zakresu tzw. encyklopedii prawa lub podstaw prawoznawstwa, np. Prawoznawstwo (2200-1A021-NR). Ułatwi to osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony głównym instytucjom polskiego prawa wyznaniowego. Dostarcza podstawowej wiedzy na temat realizacji indywidualnego i zbiorowego aspektu wolności religijnej w obowiązującym prawie polskim, a także ukazuje panoramę stosunków państwa polskiego ze związkami wyznaniowymi w XX wieku.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch zasadniczych części.

Pierwsza z nich jest poświęcona omówieniu i objaśnieniu kierunków polskiej polityki wyznaniowej w XX wieku. Przedstawienie skrótowo tła historycznego umożliwi wypełnienie treścią podstawowych pojęć z zakresu teorii prawa wyznaniowego (np. wolność sumienia i wyznania, państwo wyznaniowe, państwo świeckie, neutralność religijna państwa) i ukazanie polskich tradycji ustrojowych w zakresie stosunku państwa do związków wyznaniowych.

Druga, główna część kursu odnosi się do prawa wyznaniowego III Rzeczypospolitej, w szczególności do modelu stosunków państwo–Kościół zaprojektowanego w Konstytucji RP z 1997 r., i koncentruje się na analizie gwarancji wolności sumienia i wyznania w prawie polskim.

Oprócz regulacji konstytucyjnych w trakcie zajęć omawiane będą różne zagadnienia szczegółowe polskiego prawa wyznaniowego, jak np. nauczanie religii, prawnokarna ochrona wolności religijnej, zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej czy obecność symboli religijnych w miejscach publicznych.

Literatura:

● Brzozowski W., When Anointing Becomes Annoying: Remarks on the Polish Supreme Court’s Judgment of 20 September 2013 (II CSK 1/13), 2 Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2015, 70–80

● Gliszczyńska-Grabias A., Sadurski W., The Law of Ritual Slaughter and the Principle of Religious Equality, 4 Journal of Law, Religion and State 2016, 233–266

● Krukowski J., Religion in Public Education – Poland, in: G. Robbers (ed.), Religion in Public Education / La religion dans l’éducation publique, European Consortium for Church and State Research 2011

● Kulesza J., Kulesza J., Blasphemy Law in Poland, in: J. Temperman, A. Koltay (eds.), Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre, Cambridge University Press: 2017

● Lis A., Pietrzykowski T., Animals as Objects of Ritual Slaughter: Polish Law After the Battle Over Exceptionless Mandatory Stunning, https://www.academia.edu/15168076

● Mazurkiewicz P., Autonomy of the Church and Freedom of Religion in Poland, in: G. Robbers (ed.), Church Autonomy: A Comparative Perspective, Frankfurt am Main 2001

● Monticone R.C., The Catholic Church in Communist Poland 1945–1985: forty years of Church-State Relations, New York 1986

● Nalborczyk A.S., Borecki P., Relations between Islam and the state in Poland: the legal position of Polish Muslims, 3 Islam and Christian–Muslim Relations 2011, 343–359

● Pease N., Rome’s Most Faithful Daughter: The Catholic Church and Independent Poland, 1914–1939, Ohio 2009

● Pietrzak M., Church and State in Poland, in: S. Ferrari, W.C. Durham, Jr. (eds.), Law and Religion in Post-Communist Europe, Leuven-Paris-Dudley 2003

● Rynkowski M., State and Church in Poland, in: G. Robbers (ed.), State and Church in the European Union, Baden-Baden 2005

● Stanisz P., Law and Religion in the Workplace: Poland, in: M. Rodríguez Blanco (ed.), Law and Religion in the Workplace / Droit et religion au travail, Granada 2016, 313–325

● Stanisz P., Religion and Law in Poland, Wolters Kluwer 2017

● Stanisz P., Religious Assistance in Public Institutions in Poland, in: R. Balodis, M. Rodríguez Blanco (eds.), Religious assistance in public institutions / Assistance spirituelle dans les services publics, Granada 2018, 275–286

● Stanisz P., Religious Jurisdiction in Poland, in: R. Potz, W. Wieshaider (eds.), Juridictions religieuses et l’Etat – Religious Adjudication and the State, Granada 2015, 165–181

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student umie:

- odróżnić prawo wyznaniowe od prawa kościelnego,

- poprawnie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu prawa wyznaniowego,

- wskazać podstawowe cechy państwa świeckiego i państwa wyznaniowego,

- objaśnić naturę wolności sumienia i wyznania,

- określić główne kierunki polskiej polityki wyznaniowej w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie światowej,

- wytłumaczyć, na czym polegało przełomowe znaczenie tzw. majowych ustaw wyznaniowych z 1989 r.,

- wykorzystać poznaną aparaturę teoretyczną do opisu i oceny obowiązującego modelu stosunków państwo–Kościół,

- zabrać głos w dyskusji na temat poszczególnych bieżących zagadnień z zakresu obowiązującego prawa wyznaniowego (np. nauczanie religii w szkole publicznej, ograniczenia wolności religijnej).

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach; udział w dyskusjach lub test końcowy (alternatywnie)

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.