Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kodyfikacja i dekodyfikacja w prawie prywatnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWHP82 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kodyfikacja i dekodyfikacja w prawie prywatnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zapisujący się na zajęcia powinni mieć ukończone kursy przedmiotów historyczno prawnych z pierwszego roku studiów prawniczych i posiadać co najmniej ogólną orientację z zakresu historii europejskiego prawa prywatnego. Pomocna może okazać się znajomość języka angielskiego. Celem zajęć jest zaś przede wszystkim skłonienie uczestników do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz przekazanie im podstaw warsztatu naukowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem konwersatorium jest historia oraz teraźniejszość koncepcji kodyfikacji prawa prywatnego oraz niejako przeciwstawne wobec tego programu zjawisko dekodyfikacji. Studenci otrzymają podstawowe informacje o literaturze przedmiotu i będą zachęcani do prowadzenia własnych poszukiwania w tym zakresie. Zajęcia przybiorą formę wykładu połączonego z dyskusją nad zaproponowanymi tezami odnoszącymi się do kodyfikacji i dekodyfikacji prawa prywatnego.

Pełny opis:

W toku zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Europejska tradycja prawna i subtradycja prawa cywilnego.

2. Uzasadnienie kodyfikacji. Rzeczywistość przedkodyfikacyjna.

3. Polityczne tło kodyfikacji: centralizacja władzy.

4. Polityczne tło kodyfikacji: nacjonalizm.

5. Kodeks cywilny a westernizacja.

6. Kodeks "własny" czy kodeks recypowany?

7. Faszyzm, autorytaryzm a kodyfikacja.

8. Kiedy zaczęła się dekodyfikacja?

9. Kodyfikacja i dekodyfikacja w „realnym socjalizmie”.

10. Kodeks cywilny a europeizacja.

11. Kodeks cywilny a globalizacja i nowe technologie.

12. Pytania o rekodyfikację.

Omawianymi na zajęciach przykładami będą m.in. kodyfikacje cywilne Francji, Austrii, Niemiec, Polski, Czechosłowacji (oraz Czech), Portugalii, Włoch, Chile, Brazylii i Japonii.

Literatura:

Jak wskazano wyżej, wyszczególniona została podstawowa literatura przedmiotu:

K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne, Warszawa 2009;

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie: u podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014;

Red. F. Longchamps de Bérier, Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, Warszawa 2017;

T. Giaro, Roman law always dies with a codification (w:) red. A. Dębiński, M. Jońca, Roman Law and European Legal Culture, Lublin 2008;

R. Zimmermann, Codification: history and present significance of an idea, “European Review of Private Law” 3 (1995);

R. Zimmermann, Dziedzictwo Savigny’ego. Historia prawa, prawoznawstwo porównawcze i kształtowanie się europejskiej nauki prawa (tłum. R. Mańko), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” XIV (2005) z. 1;

Efekty uczenia się:

Wiedza: uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę pogłębiającą ich rozumienie zagadnień prawa prywatnego oraz procesów i zjawisk, którym podlega ta dziedzina.

Umiejętności: podstawowym efektem zajęć jest zdobycie przez uczestników podstaw warsztatu naukowego z zakresu nauk prawnych, w tym w szczególności umiejętności wyszukiwania literatury przedmiotu oraz jej krytycznej lektury. Ponadto studenci będą mogli rozwinąć umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w dyskusji oraz argumentowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie przede wszystkim udział studentów w dyskusjach i sposób prezentowania wiedzy oraz argumentów.

Ponadto na ostatnich zajęciach uczestnicy napiszą krótki esej, odpowiadając na jedno z zaproponowanych pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.