Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moot Court Europejskie Prawo Pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA107 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Moot Court Europejskie Prawo Pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia adresowane są do studentów prawa biegle posługujących się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Podstawowym założeniem zajęć jest przygotowanie studentów do udziału w konkursie międzynarodowym typu moot court z europejskiego prawa pracy.

Tematyka zajęć dotyczy europejskiego prawa pracy. Dobór zagadnień zmienia się corocznie stosownie do problemów prawnych występujących w zadaniu konkursowym ogłoszonym w danej edycji konkursu.

Zajęcia mają na celu doskonalenie u studentów praktycznych umiejętności:

i) analizy przepisów prawa pracy, orzecznictwa - w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ECHR);

ii) stosowania prawa pracy, w tym do stanów faktycznych z elementem ponadnarodowym;

iii) poszukiwania i efektywnego prezentowania argumentów prawnych;

iv) współpracy w grupie;

v) wygłaszania wystąpień publicznych w języku angielskim.

Dodatkowym celem zajęć jest wyłonienie studentów, którzy będą reprezentować uczelnię w międzynarodowym konkursie moot court z europejskiego prawa pracy.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu europejskiego prawa pracy.

Zajęcia polegają na pracy indywidualnej i zespołowej pod nadzorem opiekunów naukowych oraz finalistów konkursów typu moot court.

Zajęcia odbywają się w języku polskim oraz angielskim.

W ramach zajęć studenci:

- analizują stany faktyczne w celu identyfikacji problemów prawnych;

- przygotowują pisemnie analizy aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury prawniczej w celu rozwiązania kazusów z zakresu prawa pracy;

- przygotowują pisemne oraz ustne wystąpienia w języku polskim i angielskim;

- uczestniczą w symulacjach postępowania sądowego (moot court) w roli pełnomocników stron postępowania.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu europejskiego prawa pracy.

Wybór zagadnień omawianych podczas zajęć jest podyktowany treścią zadania konkursowego. Zadanie konkursowe jest przekazywane studentom najpóźniej wraz z rozpoczęciem zajęć. Lista szczegółowych zagadnień prawnych omawianych na zajęciach jest sporządzana wraz ze studentami, jako wynik analizy zadania konkursowego.

Zajęcia polegają na pracy indywidualnej i zespołowej pod nadzorem opiekunów naukowych oraz finalistów konkursów typu moot court.

Praca indywidualna obejmuje, w szczególności:

- analizę tekstów prawnych, orzecznictwa sądów polskich oraz europejskich, w szczególności TS UE i ECHR;

- analizę literatury polskiej i obcojęzycznej;

- przygotowywanie rozwiązań kazusów z zakresu prawa pracy (w języku angielskim);

- doskonalenie efektywnej prezentacji argumentów prawnych;

Praca zespołowa obejmuje, w szczególności:

- przygotowywanie pisemnych stanowisk procesowych stron na potrzeby symulacji postępowania sądowego (moot court);

- przygotowywanie wystąpień ustnych na potrzeby symulacji postępowania sądowego (moot court);

- uczestnictwo z symulacji postępowania sądowego (to jest ustne przedstawienie stanowiska reprezentowanej strony, odpowiedź na stanowisko strony przeciwnej, odpowiedzi na pytania panelu sędziowskiego, mowa końcowa).

Literatura:

Podstawowa literatura:

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dostęp on-line)

- Bernard C., EU Employment Law, 4th ed., Oxford University Press

- Blanplain R., European Labour Law, 14th ed., Wolters Kluwer Law & Business

- Davis A.C.L., EU Labour Law, Edgar European Law, 2013

- Ellis E. and Watson P., EU Anti-Disrcimination Law, 2nd ed., Oxford EU Law Library

- Karta Prawa Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, wyd. 1

- Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1 i 2, red. L. Garlicki, wyd. 1

Efekty uczenia się:

Student zdobywa umiejętności praktyczne:

- identyfikacji problemów prawnych w analizowanych stanach faktycznych;

- analizy przepisów prawa, orzecznictwa z zakresu prawa pracy w poszukiwaniu argumentów prawnych;

- zrozumiałego prezentowania pisemnie i ustnie argumentów prawnych;

- efektywnej komunikacji w grupie.

Student zdobywa wiedzę z zakresu europejskiego prawa pracy.

Najlepsi studenci uczestniczą w międzynarodowym konkursie moot court z prawa pracy, reprezentując uczelnię.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie aktywności.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział w zajęciach, na co składa się przygotowywanie pisemnych rozwiązań problemów prawnych i analiz tekstów prawnych oraz literatury, a także uczestnictwo w organizowanych w ramach zajęć symulacjach postępowań sądowych (moot court).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.