Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Colloquium Legale: Człowiek, Gospodarka, Środowisko. Aspekty prawne zasady zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA114 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Colloquium Legale: Człowiek, Gospodarka, Środowisko. Aspekty prawne zasady zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

W zajęciach uczestniczyć mogą studenci wszystkich lat, którzy zainteresowani są poznaniem prawa w szerokiej perspektywie filozoficzno-ekonomicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć analizowana jest problematyka zrównoważonego rozwoju („sustainable development”), rozumianego bardzo szeroko jako programu rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego.

W zajęciach uczestniczyć mogą studenci wszystkich lat, którzy zainteresowani są poznaniem prawa w szerokiej perspektywie filozoficzno-ekonomicznej.

Zajęcia odbywają się w cyklu co dwa tygodnie. W semestrze zimowym ma miejsce dwudniowy wyjazd do Puszczy Kampinowskiej a w czerwcu krakowsko-warszawskie seminarium (konferencją) albo o charakterze wyjazdowym albo konferencyjnym w Polsce, podczas którego studenci wygłaszają referaty w języku angielskim.

Informacje o dotychczasowych cyklach oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: cl.uw.edu.pl

Pełny opis:

Przedmiotem Colloquium Legale jest zrównoważony rozwój („sustainable development”).W trakcie zajęć analizowana jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, która poza ochroną środowiska odnoszona jest także do postępu gospodarczego, praw jednostki czy dobra wspólnego. Na naszych zajęciach uwzględnione będą ponadto powiązania zrównoważonego rozwoju z koncepcją zintegrowanego rozwoju człowieka („integral human development”), która wchodzi w zakres społecznej nauki Kościoła.

W zakres zajęć wchodził wyjaśnienie genezy i istoty zasady zrównoważonego rozwoju przy uwzględnieniu instytucji prawnych związanych z tą koncepcją. Szczególna uwaga zwracana jest na normatywny wymiar zrównoważonego rozwoju, który wpływa na stanowienie i stosowanie prawa.

Zasada zrównoważonego rozwoju rozważana jest z perspektywy prawa konstytucyjnego, energetycznego, wodnego oraz rolnego i żywnościowego. Poszukiwane będą powiązania tej koncepcji z kształtowaniem polityki energetycznej, rolnej i żywnościowej zarówno na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym. W tej perspektywie uwzględnione będą w szczególności z jednej strony regulacje prawne dotyczące dostępu do zasobów genetycznych i ochrony bioróżnorodności, a z drugiej strony regulacje związane z ochroną własności intelektualnej.

Istotnym elementem zajęć jest także:

• analiza prawa w obszarach odnoszących się do zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym, nie ograniczając się tylko do Polski.

• refleksja filozoficzna, do której asumpt dadzą rozważania o sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce oraz w krajach południowej Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu.

W pierwszym semestrze praca polega na analizie tekstów naukowych oraz orzeczeń sądowych związanych z tematyką zajęć. W drugim semestrze będą rozwijane konkretne zagadnienia przez studentów w celu przygotowania wystąpienia w języku angielskim na konferencji naukowej.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.W semestrze zimowym będzie miał miejsce dwudniowy wyjazd naukowy w okolice Warszawy. Zakończeniem prac w ramach Colloquium Legale w semestrze letnim będzie dwudniowa konferencja naukowa, z prezentacją referatów w języku angielskim (czerwiec).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie cl.uw.edu.pl

Literatura:

Wstępnie proponowane:

1. Papież Franciszek, Encyklika Laudato Si, Watykan 2015.

2. K. Równy, Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (Towards International and Comparative Law of Sustainable Development in EnvironmentalProtection), Warszawa 2010 (BUW K3585 .R69 2010 egz.1)

3. Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska, red. naukowa. K. Równy, J. Jabłoński, Warszawa 2002

4. K. Równy, Rio+20 for Sustainable Development Implementation, the Polish Environmental Law and its teaching

5. Równy K., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie wspólnotowym i polskiej rzeczywistości, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2000, nr 2.

6. M. Kenig-Witkowska, The Concept of Sustainable Development in the European Union Policy and Law, Journal of Comparative Urban Law and Policy, 2017 nr 1

7. M. Kenig-Witkowska, Koncepcja „sustainable development” w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1988, z. 8.

8. Kenig-Witkowska, M.M., Działania militarne i ochrona środowiska – pominięty aspekt zrównoważonego rozwoju, w: Z. Galicki, A. Gubrynowicz (red.), Międzynarodowe prawo środowiska XXI wieku, Wraszawa 2013

9. Paczuski R., Zaczęło się w ONZ. Zrównoważony rozwój zadaniem współczesnego państwa – rola polityki i prawa w jego realizacji, „Ekoprofit” 1998, nr 7/8.

10. S.R.W. van Hees, Sustainable Development in the EU: Redefining and Operationalizing the Concept, Utrecht Law Review, Volume 10, Issue 2 (May) 2014

11. Pyć D., Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym. Materiały z konferencji pt. „Prawo międzynarodowe w dobie transformacji społeczności międzynarodowej”, Kraków 21–22 września 2000 r.

12. Sitek M., „Sustainable development” – ciągły czy zrównoważony rozwój?, artykuł polemiczny, „Państwo i Prawo” 1999, z. 2

13. M. Woźniak, Zrównoważony rozwój jako strategia definiująca nowoczesne gospodarowanie przestrzenią w Polsce (aspekty prawne), Ekonomia i Prawo, 2011, nr 7

14. E. Mazur-Wierzbicka koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej unii europejskiej, Ekonomia (Economics) 2012,nr 4

15. R. Rosicki, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo – Metodyczny, nr 4, 2010

Akty prawne i dokumenty międzynarodowe:

Konstytucja RP

Agenda ONZ 2030 o zrównoważonym rozwoju

Report of World Commission for the Environment and Development (WCED) - so called Bruntland Report

Action Programme – Agenda 21

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Konwencja o bioróżnorodności biologicznej

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Zna podstawowe źródła prawa dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zna i rozumie relacje zachodzące w gospodarce i społeczeństwie w kontekście zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu polityki energetycznej i żywnościowej w ujęciu globalnym.

Uzyskuje umiejętność oceny znaczenia regulacji prawnych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Potrafi argumentować posługując się terminologią prawniczą.

Jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów.

Potrafi wyszukać odniesień do pozaprawnych systemów wartości jako kryteriów oceny przyjętych rozwiązań prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu na wcześniej uzgodniony temat w języku polskim, a następnie podczas seminarium (konferencji) w języku angielskim.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.