Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ordynacja podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA16 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ordynacja podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Takie same jak dla studentów obowiązkowych przedmiotów dla trzeciego roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia prawnomaterialne zagadnienia części ogólnej prawa podatkowego uregulowane w Ordynacji podatkowej. Stanowi część koncepcji kształcenia studentów w zakresie prawa podatkowego, uzupełniając wykład pt. Wstęp do nauki prawa podatkowego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką polskiego prawa podatkowego zawartą w przepisach materialnoprawnych Ordynacji podatkowej. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ordynacja podatkowa – rys historyczny.

2. Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej.

3. Podstawowe pojęcia Ordynacji podatkowej.

4. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych w Ordynacji podatkowej. Problem obejścia prawa podatkowego.

5. Zabezpieczenie należności podatkowych w Ordynacji podatkowej (zastaw skarbowy i hipoteka przymusowa).

6. Zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

7-8. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.

9. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.

10. Nadpłata i zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku. Instytucja zwrotu podatku.

11. Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego.

12. Sukcesja prawnopodatkowa w Ordynacji podatkowej.

13-14. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w Ordynacji podatkowej.

15. Instytucja prawna informacji podatkowych i rachunków.

Literatura:

Podstawowa:

1. Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, praca zbiorowa, Wolters Kluwer 2017, część B, rozdział II

2. Maciej Ślifirczyk, Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Wolters Kluwer 2018

Fakultatywna:

1. Komentarz do Ordynacji podatkowej (praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego), Warszawa 2003

2. B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002

3. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010

4. M. Ślifirczyk, Niepodatkowe należności budżetowe - pojęcie i systematyka, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. XVI, str. 335-348

5. H. Dzwonkowski, Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa 2003

6. A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999

7. M. Kalinowski, Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999

8. J. Rusek, Instytucja płatnika w prawie polskim, Warszawa 2007

9. M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001

10. P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002

11. M. Ślifirczyk, Wybrane zagadnienia problematyki przeciwdziałania obejściu prawa podatkowego przed i po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej [w:] Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H. Litwińczuk, Warszawa 2010, str. 479-488

12. J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, Warszawa 2010

13. H. Filipczyk, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego - prawo i praktyka, Warszawa 2011

14. M. Ślifirczyk, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w sprawach indywidualnych, KPP 2006, nr 1, str. 63-104

15. M. Ślifirczyk, Instytucja interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w świetle uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Daniny publiczne, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Warszawa 2010, str. 61-68

16. M. Ślifirczyk, Ograniczenia w zastosowaniu instytucji porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi [w:] Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, pod red. Rafała Dowgiera, Białystok 2009, str. 46-60

17. W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002

18. W. Morawski, Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk 2003

19. E. Jankowski, Formy zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, Warszawa 1999

20. P. Czerski, Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych, Kraków 2004

21. M. Ślifirczyk, Potrącenie jako forma zapłaty podatku w polskim prawie podatkowym, Warszawa 1999

22. M. Ślifirczyk, Nadpłata podatku, Kraków 2005

23. M. Ślifirczyk, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku - zagadnienia podstawowe [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, pod red. Leonarda Etela, Białystok 2008, str. 212-228

24. M. Ślifirczyk, Instytucja nadpłaty podatku w świetle uchwały NSA z 22 czerwca 2011 r., "Jurysdykcja podatkowa" 2011, nr 5, str. 5-18

25. M. Ślifirczyk, Charakter prawny wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych [w:] Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, pod red. R. Dowgiera, Białystok 2012

26. M. Ślifirczyk, Obejście prawa podatkowego w doktrynie orzeczniczej polskich sądów, „Forum Prawnicze” 2017, nr 4

27. A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, Warszawa 2001

28. A. Mariański, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Podstawy i wyłączenia, Gdańsk 2004

29. A. Olesińska, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lublin 2000

30. A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013

Efekty uczenia się:

Student:

1. Definiuje podstawowe instytucje polskiego ogólnego prawa podatkowego. Posiada znajomość języka prawnego z tego zakresu.

2. Jest w stanie rozróżnić i powiązać poszczególne instytucje uregulowane w Ordynacji podatkowej.

3. Prawidłowo interpretuje regulacje Ordynacji podatkowej. Uzasadnia przyjęty sposób interpretacji.

4. Rozwiązuje proste problemy związane ze stosowaniem Ordynacji podatkowej.

5. Ocenia regulacje Ordynacji podatkowej z punktu widzenia teorii prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny. Czas pisania ok. 30 minut.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.