Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bankowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA64 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład specjalizacyjny dla studentów III, IV, V roku prawa (bardziej wskazany dla IV i V roku studiów)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będzie omówienie wpływu, nie mających charakteru przepisów prawa międzynarodowego, 25 Podstawowych Zasad Efektywnego Nadzoru Bankowego (Zasady), wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, na tworzenie i modyfikację przepisów prawa polskiego regulujących funkcjonowanie nadzoru bankowego

Pełny opis:

Prawo bankowe publiczne jest instrumentem polityki państwa w celu osiągnięcia stabilności finansowej, jako dobra wspólnego. Służy temu m.in. instytucja nadzoru bankowego, która kształtowała się na świecie od wielkiego kryzysu. Nadzór bankowy spełnia określone cele, które podlegały modyfikacjom wraz ze zmianami w systemie bankowym. Na świecie i w ramach UE funkcjonują modele nadzoru Bankowego, sprawowane przez różne organy za pomocą różnych instrumentów prawnych. Początkiem globalizacji tych instrumentów było utworzenie Komitetu Bazylejskiego, który opracował zasady efektywnego nadzoru bankowego.

W Polsce zarówno instrumenty, jak i organy nadzoru podlegały po 1989 roku kilkukrotnym zmianom. Aktualnie nadzór ten sprawuje KNF, będąca organem nadzoru zintegrowanego nad całym rynkiem finansowym. Organ ten w przewidzianych prawem formach wykonuje nadzór stanowiąc i realizując normy ostrożnościowe, począwszy od licencjonowania poprzez kontrole, stosowanie środka bieżącego nadzoru, aż do postępowania naprawczego, likwidacji lub upadłości banku.

Istotnym podmiotem z zakresu prawa publicznego prawa bankowego jest Narodowy Bank Polski, który sprawuje funkcję banku centralnego. Ostatni kryzys finansowy wprowadził nową architekturę nadzoru bankowego w UE pod nazwą Unii Bankowej. Przyjęte regulacje i struktury mają zapobiec w przyszłości kryzysom finansowym.

Literatura:

1. Regulacja publicznoprawna rynku finansowego (rozdz. XIII) [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pt.:, H. Gronkiewicz-Waltz (red.), M. Wierzbowski (red.), Banasiński C., Glibowski K., Kaszubski R., Jaroszyński K., wydanie 3 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2013

2. R. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

3. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013

4. M. Urban, Cele nadzoru bankowego w praktyce ustawodawczej, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (73), 2011, z. 2, s. 173-193

Efekty uczenia się:

1) Znajomość podstawowych pojęć wyznaczających ramy prawa bankowego;

2) Poznanie publicznoprawnych instrumentów charakterystycznych dla sfery prawa bankowego.

3) umiejętność rozumienia aktualnych wydarzeń w sektorze bankowym

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, Końcowe zaliczenie pisemne – kolokwium

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.