Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC103 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo własności przemysłowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych intytucji prawa cywilnego - prawo cywilne część ogólna, prawo rzeczowe oraz zobowiązania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostają przedstawione podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do krajowego i wspólnotowego systemy ochrony, jak równiez prawa międzynarodwego. Dobra niematerialne, takie jak znaki towarowe, wynalazku czy wzory są współcześnie jednym z najaważnieszych instrumentów rynkowych, decydujących o pozycji rynkowej uprawnionego.

Generalnie prawo łasności przemysłowej jest regulowane postanowienia ustawy Prawo własności przemysłowej. mając na uwadze, żę Polska jest członkiem Unii Europejskiej prawo to w bardzo szerokim zakresie stanowi implementację stoswonych Dyrektyw. Podstawowe zasady prawa międzynarowego, które wpłynęły na obecny kształt prawa obowiązującego w POlsce, będą również przedmiotem wykładu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zasadami ochrony własności przemysłowej na terytroium RP, ktore są rezultatem ustawodazwstwa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Wykład rozpoczyna ogólne omówienie znaczenia własności przemysłowej i podstawowych zasad ochrony, które w znacznym zakresie są rezultatem implementacji zasad wyniikających z Konwencji Paryskiej i porozumienia TRIPS, jak również odpowiednich dyrektyw. To powoduj konieczność odwoływania siędo orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanych jako orzeczenia prejudycjalne, zawierających wiążącą interpretację postanowień stosownych dyrektyw. Biorąc pod uwagę, że orzecznictwo to jest dość obszerne, istnieje konieczność uwzględnienia jego wpływu na praktykę w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Wykład omawia również wpływ podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiech, wynikajacych z traktatów ją ustanawiających, na kształt obecnego prawa własności intelektualnej. W szczególnosci omówiona zostanie kolizja pomiędzy zasadąswobodnego przepływu towarów a zasadą terytroializmu praw wyłącznych.

KOoejne zagadnienie to konstrukcja praw wyłącznych i ich ewlocuja, począwszy od Konwencji Paryskiej poprzez kolejne regulację dotyczące patentów, znaików towarowych i wzorów, które poprzedzały prawo łasności przemysłowej. W tym komtekscie szczegółowo zostaną przeanalziowane uprawnienia, wynikające z praw wyłącznych.

Kolejne zagadnienia zostaną poświęcone funckji i znaczeniu, jakie prawa własności przemysłowej odgrywają w praktyce. Szczególna uwaga zostanie skoncentrowana na zmieniających się funkcjach własności przemysłowej i wynikającego sta zakresu ochrony.

Odmienne zagadnienie to porblem zdolności rejestracyjnej praw własności przemysłowej. Analaiza zostaje nakierowana na pytanie, jakie wynalazki , znaki twoarowe i wzory mogą być zarejestrowane w Unii Europejskiej i Polsce. Specjalna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom szczególnie dyskutowanym ostatnio w Europie. Praktyka polskiego urzędu patentowego zostanie porównana z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego. W szczególności uwaga zostanie zwrócona na problemy tzw. wynalazków komputerowych oraz biotechnologicznych.

Znaki towarowe, które mogą być chronione również nie stanowią jednolitej kategorii. Możńa wyrównić ; znaki zwykłe, znaki renomowane oraz znaki powszechnie znane. w zależności od rodzaju znaku, z jakim mamy do czynienia odmiennie wygląda zakres ochrony , jaki uzyskuje uprawniony z prawa ochronnego. Róznica pomiędzy znakami prowadzi równieżdo odmiennych wymagań, jakie musząspełniać znaki, aby uzyskać ochronę. W tym kontekściep pojawiają się takie pojęcia jak konfuzja, rozwodnienia, naruszenie renomy czy czerpanie nienależnej korzyści. Zagadnienie znaków towarowych powszechnie znanych, chronionych pomimo braku rejestracji jest omawiane odrębnie.

Treść i zakres praw wyłązznych jest przedmiotem szczególnego zainteresowannia. Szczegółowej analizie zostaną poddane uprawnienia, składająće się na pozytywną sferę wyłąćznosci, jak również jej ograniczenia. Podkreślić należy, że ograniczenia sfery wyłącznosci uwarunkowane jest uzasadnionymi interesami osób trzecich. Każdy przypadek takiego ograniczenia zostanie poddany odrębnej analizie. Wśród ograniczeń praw wyłąćznych znajduje się również zasada wyczerpania. W konsewkencji pojawia się tak zwany import równoległy, którego ramy praawne, także wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości zostaną przedstawione.

Przedstawienie form i charakteru naruszenia rozpoczyna zagadnienia związane z naruszeniem praw wyłąćznych, w tym opsu roszczeń, jakie przysługują uprawnionym. Anaaliza naruszenia powiążana jest z przedstawieniem głównych zasad proceduralnych, wiążących się z ochroną praw włąsności przemysłowej.

Odrebna grupa zagadnień to problematyka ustania praw wyłąćznych, w tym w szczególności zagadnienia, zwiążana z nieważnością praw wyłacznych. Istotą problemu są zagadnienia konstrykcyjne, zwiążane z unieważnieniem.

Literatura:

E. Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska - Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej pod red. R.Skubuisza, Tom XIV A i XIV B.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student powinien znać system prawa własności przemysłowej, obowiązujący w Polsce, Unii Europejskie oraz na poziomie międzynarowoym. Studenci uzyskują wiedzę, co do istoty praw na dobrach niematerialnych i praw wyłącznych prawa własności przemysłowej. Oprócz poznania prawa patentowego obowiązującego na terenie Polski uzyskują również podstawowe informacje o patencie europejskim. Odpowiednio w odniesieniu do znaków towarowych i zorów, uzyskują wiedzę o wspólnotowym zmaku towarowym oraz wzorze wspólnoty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie testu w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do testu jest obecność na zajęciach. Oceny zależą od ilości prawidłowych odpowiedzi. Ocena pozytywna wymaga udzielenia 60% właściwych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.