Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilnoprawna ochrona konsumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC107 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilnoprawna ochrona konsumentów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje ogólną wiedzą na temat prawa i brał lub bierze udział w zajęciach z prawa cywilnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu specjalizacyjnego jest cywilnoprawna ochrona konsumentów w prawie polskim na tle prawa konsumenckiego UE. Wykład ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat umów zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami, w stosunku do materiału objętego zajęciami obowiązkowymi z prawa cywilnego. Wykład pozwala w szerokim zakresie uwzględnić dynamikę zmian w prawie konsumenckim, w szczególności ustawę o prawach konsumenta z 30.5.2014 r., która weszła w życie 25.12.2014 r. Wykład obejmuje także pozostałe zagadnienia prawa konsumenckiego, w tym dotyczące obrotu elektronicznego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie kompleksowe przedstawienie instrumentów ochrony konsumentów w polskim prawie cywilnym. Objaśnia znaczenie dla rozwoju ochrony konsumentów w Polsce harmonizacji prawa konsumenckiego w UE. Uwzględnia stan ochrony konsumentów w aspektach: normatywnym, orzeczniczym i doktrynalnym. Pokazuje tendencje rozwojowe prawa konsumenckiego i projektowane zmiany. Wykład obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Istota i cele ochrony konsumentów

Polityka konsumencka i źródła prawa konsumenckiego w Polsce i UE

Pojęcie konsumenta i zakres jego praw

Ochrona konsumentów w ustawie o prawach konsumenta z 30.5.2014 r.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

Sprzedaż konsumencka

Kredyt konsumencki

Kredyt hipoteczny

Umowy o świadczenie usług turystycznych

Umowy timeshare i umowy zbliżone

Niedozwolone postanowienia umowne

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych

Literatura:

Literatura zalecana:

Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2017

Ustawa o prawach konsumenta, D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Warszawa 2015

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, red. M. Namysłowska, D. Lubasz, Warszawa 2015

Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014

Ochrona konsumenta na rynku usług, red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, Warszawa 2017

Prawo konsumenckie w praktyce, red M. Czarnecka, T. Skoczny, Warszawa 2016

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2013

B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

F. Grzegorczyk, Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. Aspekty systemowe harmonizacji, Warszawa 2009

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, red. E. Nowińska, P. Cebula, Kraków 2005

E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004

E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość i zrozumienie pojęć oraz instytucji polskiego i unijnego prawa ochrony konsumentów

Umiejętności:

- posługiwanie się siatką pojęciową

- ustalanie podstawy prawnej i orzecznictwa polskiego oraz TSUE, jak również poglądów doktryny

- analizowanie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między prawem krajowym i dyrektywami konsumenckimi UE

- identyfikowanie problemów spornych i formułowanie argumentów mających na celu ich rozstrzygnięcie

Postawa:

- postrzeganie ochrony konsumentów w kontekście praw konsumentów i obowiązków przedsiębiorców

- rozumienie związku między polskim i unijnym prawem ochrony konsumentów wynikającym z harmonizacji prawa państw członkowskich

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę następuje na podstawie testu z zagadnień podanych w podsumowaniu poszczególnych zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.