Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC132 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość spółek
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Rachunkowość jest częścią mikroekonomii, która szczególnie mocno wiąże się z prawem. Cechą charakterystyczną rachunkowości (zwanej międzynarodowym językiem biznesu) jest formalizm funkcjonowania tego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, gdyż działa on w ramach prawa bilansowego oraz podatkowego. Prawo bilansowe to szczególny dział prawa handlowego, u podstaw którego leży kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny. Główną część prawa bilansowego w Polsce stanowi ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., jak również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dodatkowo, na rachunkowość mają wpływ pozostałe przepisy prawa gospodarczego oraz finansowego.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w ekonomice przedsiębiorstw – kilka kluczowych pojęć do wprowadzenia w problematykę rachunkowości (przychody, koszty, wydatki, inwestycje, aktywa, pasywa, wpływy, wydatki, itp.)

2. Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza (kontroling) a rachunkowość podatkowa - zakres i specyfika system informacyjnego rachunkowości w Spółce w zależności od odbiorcy informacji

3. Podstawy prawne i zasady rachunkowości – istota prawa bilansowego (krajowego i międzynarodowego) i podatkowego w rachunkowości

4. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie - rachunkowość a polityka bilansowa i polityka rachunkowości Spółki

5. Ustawa o rachunkowości jako podstawa prawa bilansowego – zakres obowiązywania, zawartość, powiązania z innymi przepisami prawa

6. Sprawozdanie finansowe – kto i kiedy sporządza, w jakim zakresie, terminie, w jakim systemie (UoR, MSR, US GAAP), jaką rolę pełni biegły rewident, itp.

7. Bilans majątkowy w ustawie o rachunkowości oraz MSSF – o czym świadczą poszczególne pozycje aktywów i pasywów przedsiębiorstwa

8. Konstrukcja i wartości poznawcze rachunku zysków i strat – jak powstaje wynik finansowy Spółki

9. Sprawozdawczość w zakresie rachunku przepływów pieniężnych – jak ocenić płynność i wypłacalność podmiotu

10. Rola informacji dodatkowej w sprawozdawczości finansowej – co należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym a co nie jest obowiązkowe

11. Zestawienie zmian w kapitale własnym i sposoby jego sporządzania – kto jest właścicielem Spółki i jakie wiążą się z tym prawa

12. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – jak pokazać obraz biznesu w grupie kapitałowej (koncernie, holdingu)

13. Rola i zakres raportowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – przejściowa moda czy faktyczna wartość informacyjna dla interesariuszy?

14. Podstawowe metody wyceny w rachunkowości – wartość godziwa vs. koszt historyczny

15. Istota kosztów w rachunkowości finansowej i zarządczej – dwa systemy klasyfikacji kosztów; celem ustalenia wyniku finansowego (rachunkowość finansowa) i dla podejmowania decyzji biznesowych (kontroling)

16. Przesłanki kreowania obrazu firmy ujętego w sprawozdaniu finansowym, materialna, formalna i czasowa polityka bilansowa – czy każda możliwość wyboru rozwiązania jest problemem dla odbiorcy sprawozdania finansowego

17. Neutralna, konserwatywna i agresywna polityka bilansowa – jak można intencjonalnie kształtować wielkości sprawozdania finansowego

18. Podstawowe techniki manipulowania danymi sprawozdawczymi; manipulacja w procesie sporządzania rachunku zysków i strat oraz w danych bilansowych – co się dzieje, gdy działamy na „granicy prawa”

19. Kreatywna rachunkowość – czy zawsze ma znaczenie negatywne?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 3, Difin, Warszawa 2016.

2. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, PWN, Warszawa 2011.

3. E. Walińska (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2009, Meritum, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

4. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2010.

5. Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, CH Beck, Warszawa 2010.

6. I. Olchowicz., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2011.

7. B. Micharda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 2008.

8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994. Dz. U. nr 121, poz. 591.

Literatura uzupełniająca:

9. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.

10. E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Expert, Wrocław 2009.

11. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Literatura dodatkowa polecana na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student opanowuje podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości Spółek.

Metody i kryteria oceniania:

Wszystkie wykłady są prowadzone metodami interaktywnymi – prezentowane są schematy, definicje, klasyfikacje itp. przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej (PowerPoint). W procesie wykładów nawiązuje się do obecnej praktyki i trendów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwach. Wszystkie materiały prezentowane podczas wykładu udostępniane są studentom w formie elektronicznej bądź pisemnej.

Test pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.