Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo spółdzielcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC14 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo spółdzielcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa zobowiązań.


Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza regulacji prawnych w zakresie problematyki wspólnej dla spółdzielni wszystkich typów, związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny opis:

1. Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego, historia źródeł prawa spółdzielczego, międzynarodowe zasady spółdzielcze.

2. Podstawy prawne działania spółdzielni.

3. Definicja spółdzielni, działalność gospodarcza oraz działalność społeczna i oświatowo-kulturalna, cel spółdzielni.

4. Pojęcie własności spółdzielczej, udziały, wpisowe i wkłady.

5. Statut spółdzielni, członkostwo w spółdzielni i jego charakter prawny.

6. Powstanie członkostwa, założenie spółdzielni, deklaracja członkowska, umowa przystąpienia - przyjęcia do spółdzielni.

7. Ustanie członkostwa - śmierć członka, ustanie osoby prawnej będącej członkiem, wystąpienie ze spółdzielni, wykluczenie, wykreślenie.

8. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze, prawa i obowiązki członków.

9. Organy spółdzielni (1) - teoria organów, ogólne zasady głosowania i podejmowania uchwał.

10.Organy spółdzielni (2) - walne zgromadzenie: kompetencje, zwoływanie, podejmowanie uchwał, sankcje wadliwych uchwał.

11.Organy spółdzielni (3) - rada nadzorcza, zarząd: skład, kompetencje, składanie oświadczeń woli zakaz działalności konkurencyjnej, przepisy antykorupcyjne.

12.Gospodarka spółdzielni - nadwyżka bilansowa, fundusze, sprawozdanie finansowe.

13.Przekształcenia organizacyjne spółdzielni - podział spółdzielni, łączenie się spółdzielni.

14.Ustanie spółdzielni - likwidacja, upadłość.

15.Struktury spółdzielcze - związki rewizyjne, lustracja, związki gospodarcze, Krajowa Rada Spółdzielcza.

Literatura:

1.M. Gersdorf, J. Ignatowicz: Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985;

2.K. Pietrzykowski: Komentarz do zmienionych przepisów prawa spółdzielczego, Warszawa 1995;

3.K. Pietrzykowski: Prawo spółdzielcze. Ujednolicone teksty ustaw. Aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego, Zielona Góra 1995;

4.K. Pietrzykowski: Projektowane zmiany w prawie spółdzielczym, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 3.

5.K. Pietrzykowski: Bezwzględnie nieważne uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni (de lege lata i de lege ferenda), /w:/ Prace z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000;

6.K. Pietrzykowski: Zmiany w prawie spółdzielczym, "Monitor Prawniczy" 2005, nr 21.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa spółdzielczego. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Test lub egzamin ustny obejmuje prawo spółdzielcze. Student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia tej gałęzi prawa, posiada wiedzę w zakresie podstawowych konstrukcji prawnych i umiejętność ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny wyrażone, jak również umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.