Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC24 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów cywilnoprawnej problematyki ochrony dóbr osobistych. Zajęcia prowadzone są głównie w formie dyskusji nad orzeczeniami.

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie pokazanie podstawowych problemów. Analizę poszczególnych dóbr poprzedza ogólna charakterystyka dobra osobistego i prawa go chroniącego, na tle praw człowieka i praw na dobrach niematerialnych. Dobra osobiste są heterogeniczne i z trudem poddają się wtłoczeniu w ramy precyzyjnych definicji prawniczych. Zadaniem konwersatorium jest uwrażliwienie studentów na specyfikę tych praw i zasad ich chronienia. Charakterystyczną cechą tego obszaru prawa jest nikła ilość regulacji prawnych i ogromna ilość interpretacji dogmatycznych i sądowych. Istnieją kontrowersje wokół modelu ochrony dóbr osobistych, pojęcia bezprawności ich naruszenia i przesłanek ją wyłączających (a szczególnie zgody), jak również roszczeń ochronnych.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny III, IV, V roku studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, wygłoszenie referatu, lub praca zaliczeniowa.

1. Geneza cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych.

2. Szkic prawno-porównawczy (Niemcy, Francja, USA)

3. Prawa osobiste, a prawa własności intelektualnej.

4. Pojęcie dobra osobistego i prawa osobistego. Pluralizm, czy monizm dóbr i praw ?

5. Konstrukcja ochrony: prawo podmiotowe, czy ochrona instytucjonalna?

6. Bezprawność naruszenia dobra osobistego, czy bezprawność działania naruszającego ?

7. Przesłanki wyłączające bezprawność.

8. Roszczenia ochronne.

9. Naruszenie dobrego imienia poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

10. Naruszenie godności osobistej. Granice dozwolonej satyry i krytyki.

11. Prawo do prywatności. Pojęcie osoby publicznej.

12. Poczucie przynależności do określonej płci.

13. Prawo do nazwiska, pseudonimu i prawo do wizerunku.

14. Komercjalizacja atrybutów tożsamości człowieka (persony).

15. Zgoda. Umowy zezwalające na wkraczanie w sferę dóbr osobistych, lub na korzystanie z tych dóbr.

16. Ochrona kultu zmarłej osoby bliskiej i kultu jej pamięci.

17. Swoboda sumienia. Cywilnoprawna ochrona uczuć religinych.

18. Dobra osobiste osoby prawnej (firma, renoma).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Pazdan (w), System prawa prywatnego t I 2007 r. XVI .

2. P. Księżak, Komentarz do art. 23 i 24 kc i U. Promińska, komentarz do art. 43 kc (w) Kodeks Cywilny część ogólna. Komentarz pod red. M. Pyziak - Szafnickiej, Warszawa 2009

3. A. Cisek, Komentarz do art. 23/24 kc (w) Kodeks cywilny. Komentarz. red. Gniewek Warszawa 2008

4. Media, a dobra osobiste (red) J. Barta. R. Markiewicz Warszawa 2009

5. J. Sadomski, Konflikt zasad - Ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008

Aktualne materiały uzupełniajace są proponowane przy każdym temacie szczegółowym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– analizuje pojęcie dobra i prawa osobistego

– rozpoznaje rodzaj naruszonego dobra

– wyjaśnia zasady udzielania ochrony poszczególnym dobrom

- krytycznie odnosi się do prezentowanych rozwiązań prawnych, a także docenia wielość, czasem sprzecznych – opinii doktryny i judykatury dotyczących naruszeń praw osobistych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wynika z aktywności na zajęciach, przygotowanych referatów, lub krótkich glos do wybranych orzeczeń sądów dot. ochrony dóbr osobistych.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.