Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawieranie umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC45 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawieranie umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązań, znajomość podstawowych zasad, instytucji i pojęć prawa prywatnego. Z uwagi na porównawczy charakter zajęć, istotna będzie znajomość języków obcych.

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje sposoby zawierania umów stosowane w krajowych i międzynarodowych stosunkach handlowych. Prawo polskie omawiane jest porównawczo w odniesieniu do obcych, krajowych systemów prawnych oraz norm jednolitego prawa, a zwłaszcza Dyrektyw europejskich, Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz prawa modelowego: Projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL).

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium prowadzonego w formie referatów wygłaszanych i dyskutowanych przez studentów obejmuje omówienie sposobów zawierania umów powszechnie spotykanych w krajowych systemach prawnych tradycji romańsko-germańskiej i common law; prawo polskie i przyjęte w nim rozwiązania kodeksowe przedstawiane są porównawczo nie tylko w odniesieniu do obcych, krajowych systemów prawnych, ale również do norm jednolitego prawa, a zwłaszcza Dyrektyw europejskich, Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz prawa modelowego: Projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (PECL). Zajęcia obejmują omówienie problematyki ofertowego trybu zawarcia umowy (pojęcie i charakter prawny oferty; złożenie oferty i jej skuteczność; wygaśnięcie oferty; przyjęcie oferty; modyfikujące przyjęcie oferty), a także procedury negocjacji (m.in. zobowiązania przedkontraktowe, listy intencyjne), zawarcia umowy za pomocą wzorców w obrocie konsumenckim i profesjonalnym (m.in. zagadnienie kolizji wzorców) oraz aukcji i przetargu. Z uwagi na odbywające się w semestrze letnim konwersatorium „Wpływ Internetu na rozwój prawa umów”, pominięto tutaj zagadnienia zawierania umów w obrocie elektronicznym.

Program zajęć (15 spotkań w semestrze):

1.Omówienie zagadnień wstępnych (w szczególności występujących w praktyce kontraktowej trybów zawierania umów), przedstawienie programu zajęć (zaliczenie na podstawie pracy pisemnej), rozdysponowanie tematów referatów wraz ze wskazaniem propozycji literatury - pierwsze spotkanie.

2.Ogólna charakterystyka Konwencji wiedeńskiej z 1980 r. o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz prezentacja innych modelowych aktów prawnych - Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT stronach oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów - drugie spotkanie.

3. Ofertowy tryb zawierania umowy w systemach prawnych common law i romańsko-germańskich z uwzględnieniem jednolitych regulacji międzynarodowych. Pojęcie i charakter prawny oferty. Złożenie oferty i jej skuteczność. Wygaśnięcie oferty. Pojęcie i charakter prawny oświadczenia o przyjęciu oferty – trzecie, czwarte, piąte i szóste spotkanie.

4. Modyfikujące przyjęcie oferty. Problematyka t.zw. kolizji wzorców umownych - siódme spotkanie.

5. Zawieranie umów za pomocą wzorców umownych (w tym również z udziałem konsumentów - zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) - ósme i dziewiąte spotkanie.

6. Zawarcie umowy w drodze negocjacji w systemach prawnych common law i romańsko-germańskich z uwzględnieniem jednolitych regulacji międzynarodowych. Charakter prawny negocjacji, w toku których strony nie podejmują zobowiązań przedkontraktowych. Omówienie trybu negocjacyjnego, w którym podejmowane są zobowiązania przedkontraktowe. Materialnoprawne i formalnoprawne listy intencyjne. Odpowiedzialność przedkontraktowa, a postanowienia konwencji wiedeńskiej –dziesiąte, jedenaste i dwunaste spotkanie.

7. Rola i funkcje aukcji oraz przetargu w krajowym obrocie gospodarczym, charakter prawny ogłoszenia przetargowego, problematyka wadium –trzynaste i czternaste spotkanie.

8. Podsumowanie. Omówienie prac pisemnych przygotowanych przez studentów - piętnaste spotkanie.

Literatura:

 podstawowe akty normatywne i zwyczaje międzynarodowe:

1. Konwencja Wiedeńska z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, (Dz.U. nr 45 z 1997 r., poz. 286);

2. Zasady Międzynarodowych Kontraktów handlowych UNIDROIT (www.unidroit.org/en/adoptedtexts/principles);www.unitral.org/en/unictral_texts

3. Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów, (przekład polski opubl. w Kwartalniku Prawa Prywatnego, z. 3/2004, s. 815-881; E. Wieczorek, Zasady Europejskiego Prawa Umów, wyd. ODDK, Gdańsk 2005);

www.frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law

 rekomendowana literatura w języku polskim w czasie zajęć.

System prawa prywatnego (red. Z. Radwański), Prawo cywilne – część ogólna (red. Radwański Z.), t. 2, wyd. 2, Warszawa 2008, rozdz. VII;

Konwencja Wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz pod red. M. Pazdana, wyd. Zakamycze 2001;

M. BEDNAREK, Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005;

M. BORATYŃSKA, Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne, Dom Wydawniczy ABC, 2001, Warszawa;

B. GAWLIK, Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego (art. 66-72 k.c.), Kraków 1977;

E. GNIEWEK, A. ŁUSZPAK-ZAJĄC, P. MACHNIKOWSKI, Uwagi do projektowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zawierania umów, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1, 2001;

M. JAGIELSKA, Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, Monitor Prawniczy, z. 9/2000 r.

M. JASIAKIEWICZ, Zawarcie umowy w obrocie handlowym, Toruń 1995;

M. JASIAKIEWICZ, Rozdz. III, Prawo umów handlowych, pod red. S. Włodyki, tom 5, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa, 2006;

W. KOCOT, Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, C.H. Beck, Warszawa, 1998 r.;

W. KOCOT, Metody rozstrzygania kolizji niekwalifikowanych wzorców kontraktowych w świetle konwencji wiedeńskiej, Studia Iuridica XXXVI/1998, wyd. Liber, Warszawa 1999;

W. KOCOT, Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, Przegląd Prawa Handlowego, część I w nr. 11/2000 r. oraz część II w nr. 12/2000;

W. KOCOT, Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasady Europejskiego Prawa Umów dotyczące ofertowego trybu zawarcia umowy a prawo polskie, Księga Pamiątkowa Profesora Jerzego Rajskiego, pod. red. Brzozowskiego A., Kocota W. i Michałowskiej K., C.H. Beck, Warszawa, 2007, s. 193-212;

E. ŁĘTOWSKA, Prawo umów konsumenckich, Warszawa C.H. Beck, Wyd. 2, 2002;

P. MACHNIKOWSKI, Zmiany w przepisach k.c. o zawieraniu umów w trybie ofertowym i rokowaniowym, Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2004;

P. MACHNIKOWSKI, Zasady Europejskiego prawa umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy, Transformacje Prawa Prywatnego, z. 3-4/2006;

A. OLEJNICZAK, O ochronie poufności negocjacji w świetle art. 721 Kodeksu cywilnego, Księga Pamiątkowa Profesora Jerzego Rajskiego, pod. red. Brzozowskiego A., Kocota W. i Michałowskiej K., C.H. Beck, Warszawa, 2007;

J. RAJSKI, W. KOCOT, K. ZARADKIEWICZ, Prawo kontraktów handlowych, Wyd. I, 2007, Wyd. Prawnicze LexisNexis;

J. RAJSKI, Zasady międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1996, z. 2, s. 237-249;

J. RAJSKI, Jednolite prawo międzynarodowej sprzedaży towarów, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3 z 1996 r.;

J. RAJSKI, Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2003;

D. ROGOŃ, Problemy negocjacyjnego trybu zawarcia umowy po nowelizacji kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego, 10/2003;

P. SOBOLEWSKI, Modyfikujące przyjęcie oferty, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 11;

M. STASZKIEWICZ-SKOWROŃSKA, M. WRZOŁEK-ROMAŃCZUK, List intencyjny, Monitor Prawniczy, z. 5/1994;

R. SZOSTAK, Zagadnienia konstrukcyjne przetargu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1;

R. SZOSTAK, Aukcja w ujęciu zmienionych przepisów kodeksu cywilnego, Rejent 2003, z. 9;

D. SZOSTEK, Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004, Zakamycze;

M. ŚMIGIEL, Wzorce umów, jako czynnik kształtujący zobowiązaniowe stosunki prawne, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków, 2000;

J. TROPACZYŃSKA, Umowa o negocjacje zawarta w formie listu intencyjnego, a odpowiedzialność z tytułu culpae in contrahendo, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2/1996;

A. WÓJCIK, Zawarcie umowy w drodze przetargu, Kraków, 2000 r.;

M.A.ZACHARIASIEWICZ, Zawarcie umowy w konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, tom 13, 1989;

M.A.ZACHARIASIEWICZ, Przyjęcie oferty. Rys prawno-porównawczy, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, tom 16, 1992;

M.A.ZACHARIASIEWICZ, Procedura zawierania umów wg znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 4/2004, s. 920-957;

M.-A. ZACHARIASIEWICZ, Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahendo), Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Prof. M. Pazdana pod red. Ogiegły M., Popiołka W., Szpunara M., Kraków 2005;

L.ZALEWSKI, Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - uwagi krytyczne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LIII, zeszyt 4, (1991);

L.ZALEWSKI, Sposoby zawierania umów w handlu międzynarodowym, Redakcja Naukowa, Warszawa-Poznań, 1992;

F. ZOLL, Natura prawna wzorców umownych, Państwo i Prawo, 5/1998.

Cz. ŻUŁAWSKA, Oferta handlowa – zmiana kształtu, Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Prof. M. Pazdana pod red. Ogiegły M., Popiołka W., Szpunara M., Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy konwersatorium mają zapoznać się z procedurami zawierania umów stosowanymi w krajowym i międzynarodowym obrocie handlowym, zdobyć wiedzę na temat podstawowych reguł rządzących poszczególnymi trybami lub etapami powstawania stosunku kontraktowego w ujęciu prawno-porównawczym. Z uwagi na charakter prowadzonych zajęć (w formie referatów), zadaniem studentów jest samodzielne przygotowanie i wygłoszenie wypowiedzi na uzgodniony wcześniej temat. Sprawdzana jest zdolność poprawnego myślenia, wnioskowania i opisywania prezentowanych zagadnień, rozpoznanie umiejętności poprawnej analizy komparatystycznej. Ważne dla oceny jest także sposób prezentacji (wypowiedź ustna, w grupie, prezentacja multimedialna, efektywne wykorzystanie czasu przyznanego na wygłoszenie referatu). Obok wiedzy i umiejętności warsztatowych ważne są zdolności retoryczne, wysokie kompetencje językowe, duży zasób słownictwa prawniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci, którzy przedstawią referat podczas zajęć uzyskują zaliczenie przedmiotu na podstawie ujawnionych umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi, sposobu prezentacji zagadnień, warsztatu językowego i prawnego, erudycji i elokwencji. Inni uczestnicy konwersatorium uzyskują zaliczenia na podstawie przedstawionej zaliczeniowej pracy pisemnej (do jednego arkusza) na wybrany przez siebie i zaakceptowany przez prowadzącego temat, albo w drodze egzaminu ustnego. W ich przypadku oceniane będą umiejętności właściwego formułowania myśli w formie pisemnej, prawidłowa technika pisania pracy (tytuły, podtytuły, punkty, przypisy, bibliografia), styl, język, składnia, wykorzystanie źródeł.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.