Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Vienna Convention on the Sale of Goods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC95 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Vienna Convention on the Sale of Goods
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązań, znajomość podstawowych zasad, instytucji i pojęć prawa prywatnego, a także orientacja ogólna. Z uwagi na porównawczy charakter zajęć, konieczność przygotowania prac pisemnych w jęz. angielskim istotna będzie biegła znajomość tego języka w mowie i piśmie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem badań są istotne kwestie międzynarodowej umowy sprzedaży towarów takie, jak m.in. zasada jednolitego stosowania Konwencji, metody wykładni postanowień konwencyjnych, uzupełnianie „luk” regulacji, znaczenie zwyczaju w handlu międzynarodowym, rola zawiadomień, ciężar dowodu, zawarcie umowy sprzedaży (wymagania formalne, oferta i jej przyjęcie), treść umowy sprzedaży, naruszenie umowy, istotne naruszenie umowy, obowiązki strony naruszającej umowę, szkoda, okoliczności wyłączające odpowiedzialność kontraktową, itd. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia teoretyczne oraz dorobek międzynarodowej judykatury. Omówienie orzecznictwa służyć ma pogłębieniu analizy i dopełnieniu prezentacji aktualnych kierunków interpretacyjnych. Uregulowania konwencyjne porównywane są z prawem modelowym UNIDROIT oraz Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktów, w kontekście harmonizacji europejskich skodyfikowanych systemów prawa cywilnego i prywatnego.

Pełny opis:

Wykład prowadzony w języku angielskim; tematyka zajęć obejmuje omówienie złożonej problematyki umów sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami mającymi siedziby handlowe w różnych państwach konwencyjnych. Przedmiotem analizy są kompleksowe relacje między ustawodawstwem krajowym, judykaturą oraz praktyką kontraktową a Konwencją wiedeńską o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów. Harmonizacja prawa międzynarodowej sprzedaży stymuluje rozwój wymiany towarowej, prowadząc do powstania globalnego, zunifikowanego rynku bardziej przyjaznego, otwartego dla wszystkich swoich uczestników. Tworzą się jednolite reguły wykładni postanowień konwencyjnych i oświadczeń kontrahentów, ujednolica się orzecznictwo. Problematyka zawierania i wykonywania umów międzynarodowej sprzedaży towarów łączy się tu z wieloma instytucjami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa regulującego kontrakty. Celem wykładu jest poszukiwanie i analiza porównawcza tych zagadnień prawa zobowiązań kontraktowych, których dalsza ewolucja zależy od stopnia unifikacji, jaki osiągną krajowe systemy prawne obu tradycji: kontynentalnej i common law. Przedmiotem badań teoretycznych i empirycznych są istotne kwestie Konwencji takie, jak m.in. zasada jednolitego stosowania Konwencji, metody wykładni postanowień konwencyjnych, uzupełnianie „luk” regulacji, znaczenie zwyczaju w handlu międzynarodowym, rola zawiadomień, ciężar dowodu, zawarcie umowy sprzedaży (wymagania formalne, oferta i jej przyjęcie), treść umowy sprzedaży, naruszenie umowy, istotne naruszenie umowy, obowiązki strony naruszającej umowę, szkoda, okoliczności wyłączające odpowiedzialność kontraktową, itd. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zagadnienia teoretyczne oraz dorobek międzynarodowej judykatury w celu uwydatnienia i uchwycenia różnorodności interpretacji niejednokrotnie niejasnych regulacji konwencyjnych. Omówienie orzecznictwa wydanego w oparciu o Konwencję służyć ma pełniejszej analizie i prezentacji aktualnych kierunków interpretacyjnych. Mając na uwadze międzynarodowy charakter regulacji konwencyjnej, jej globalny zasięg oraz aprobatę, z jaką Konwencja spotyka się wśród państw członkowskich ONZ, mierzoną liczbą jej ratyfikacji, program wykładu obejmuje równocześnie porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w wiodących, krajowych systemach prawnych tradycji romańsko-germańskiej i common law, jak i konfrontowanie z dorobkiem prawa konwencyjnego i modelowego dot. handlu elektronicznego, a zwłaszcza dyrektywami europejskimi, modelowymi ustawami UNIDROIT, Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów w kontekście harmonizacji europejskich skodyfikowanych systemów prawa cywilnego i prywatnego.

Literatura:

www.unidroit.org/english/principles - tekst Konwencji oraz jej aktualny status.

Piśmiennictwo w jęz. angielskim: C.M.BIANCA & M.J.BONELL (ed.), "Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention", Milan, 1987; F.ENDERLEIN & D.MASKOW, "International Sales Law", New York, Oceania, 1992; R. HERBER, B. CZERWENKA, “Internationales Kaufrecht, Kommentar zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen von 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf”, München, 1991; J.HONNOLD, “Documentary History of the Uniform Law for International Sales", Deventer: Kluwer, 1989; J.HONNOLD, "Uniform Law for International Sales under the United Nations Convention", Deventer & Boston: Kluwer, wyd.3, 1999; K.H.NEUMAYER, C.MING, „Convention de Vienne sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises, Commentaire”, édité par F.Dessemantet, CEDIDAC, Lausanne, 1993; P.SCHLECHTRIEM, I. SCHWENZER, “Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)”, Oxford 2016; Jest też niemieckie wydanie tego komentarza z 2007 r. Orzecznictwo: www.uncitral.org Case Law CLOUT cited as for example http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/050228 www.globalsaleslaw.org (www.CISG-online.ch) (cytowane jako: CISG-online no.), or “International Case Law & Bibliography on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, UNILEX, red. M.J.Bonell, Transnational Publishers Inc., New York, po raz pierwszy opubl. w 1995 r., cytowane jako: UNILEX, D or E.1997.3 e.g. Prawo modelowe (soft law) the Principles of European Contract Law (PECL) i www.frontpage.cbs.dk/law/ commission_on_european_contract_law oraz www.sellier.de the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) www.unidroit.org/english/principles UNCITRAL Law on Electronic Commerce 1996 i UN Convention (nie weszła jeszcze w życie) on Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 (UNCUECIC) – uncitral.org/en/uncitral_texts.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć mają zapoznać się z problematyką obrotu prawnego i handlu międzynarodowego, zdobyć wiedzę na temat podstawowych reguł dotyczących zakresu zastosowania Konwencji, podstawowych zasad konwencyjnych, zawierania umów sprzedaży międzynarodowej, treść (uprawnienia i obowiązki stron) umowy sprzedaży, zagadnienie niezgodności towaru z umową, roszczenia z tytułu niewykonania umowy także w ujęciu prawno-porównawczym. Sprawdzana jest zdolność poprawnego myślenia, wnioskowania i opisywania prezentowanych zagadnień, rozpoznanie umiejętności poprawnej analizy komparatystycznej. Ważne dla oceny jest także sposób formułowania pytań i odpowiedzi w formie pisemnej prezentacji Obok wiedzy i umiejętności warsztatowych ważne są zdolności retoryczne, wysokie kompetencje językowe, odpowiedni zasób angielskiego słownictwa prawniczego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie przedmiotu na podstawie umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi ujawnionych w toku przygotowania prac pisemnych, sposobu prezentacji zagadnień, warsztatu językowego i prawnego, erudycji i elokwencji. Uczestnicy wykładu uzyskują zaliczenie po przedstawieniu zaliczeniowej pracy pisemnej (do jednego arkusza) na wybrany przez siebie i zaakceptowany przez prowadzącego temat z zakresu Konwencji wiedeńskiej. W takim przypadku oceniane będą umiejętności właściwego formułowania myśli w formie pisemnej, prawidłowa technika pisania pracy (tytuły, podtytuły, punkty, przypisy, bibliografia), styl, język, składnia, wykorzystanie źródeł.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.