Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC97 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pierwszy systematyczny i interdyscyplinarny wykład z prawa medycznego, wyrastający z siatki pojęć prawa cywilnego, zaplanowany od podstaw i fundamentalnych instytucji prawa medycznego po zagadnienia z gatunku dylematów i wyzwań prawnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa medycznego oraz fundamentalnymi zagadnieniami bioetyki. Chodzi o unaocznienie interdyscyplinarnego charakteru tej gałęzi prawa, połączone z koniecznością przyjęcia jednolitej wykładni przepisów, mimo iż wywodzą się one z różnych gałęzi. Zajęcia służą ponadto wykształceniu umiejętności identyfikowania i analizowania problemów prawnych powstających na gruncie współczenej medycyny. Program wykładu został zaplanowany w taki sposób, aby nie kolidował, lecz spinał w jedno prowadzone już następujące zajęcia poświęcone problematyce prawnomedycznej: "Prawa pacjenta" oraz "Odpowiedzialnośc odszkodowawcza za szkody medyczne". Pozwala to na stworzenie z nich jednego modułu tematycznego.

Pełny opis:

Prawo medyczne od podstaw. Systematyczne ujęcie problematyki z uwzględnieniem specyfiki zaczerpniętej z prawa karnego i administracyjnego. Omówienie podstawowych instytucji prawa medycznego i lekarskich standardów wykonywania zawodu. Prezentacja głównych aktów prawnych. Zestawienie orzecznictwa sądów powszechnych z judykaturą sądów lekarskich, przy uwzględnieniu interdyscyplinarnych środków ochrony prawnej. Problemy prawne na tle Kodeksu Etyki Lekarskiej. Etyczne uwarunkowania niektórych decyzji medycznych. Omówienie wybranych zagadnień z zakresu praw pacjenta, pod kątem zasady poszanowania autonomii i jej prawnych gwarancji. Na drugim etapie nauczania zaplanowane jest omawianie zagadnień trudnych w rozstrzygnięciach, z powołaniam orzecznictwa polskiego, obcego oraz zawodowego. Słuchacze zostaną już dostatecznie zapoznani z podstawami, dlatego podawczy tok wykladu może być uzupełniony referatami; więcej czasu dydaktycznego zostanie poświęcone dyskusjom i heurezie. W ten sposób zagadnienia trudne zostaną poprzedzone prostszymi i złożą się na przystępnie podanę spójną całość. Dobór zagadnień kontrowersyjnych uwzględnia zainteresowania studentów przejawiane w poprzednich latach poprzez propozycje tematów prac zaliczeniowych. Jest on sprowadzony do minimum ze względu na limit godzin, ale może być w przyszlości zmieniany lub rozszerzany. Wykład będzie obficie ilustrowany przykładami z praktyki orzeczniczej powszechnej i lekarskiej, jak również autentycznymi przypadkami opowiedzianymi przez lekarzy, opisywanymi w literaturze bioetycznej oraz przez poważną prasę - które posłużą jako kazusy do wspólnego rozwiązywania.

WYKAZ ZAGADNIEŃ

1. Źródła prawa i podstawowe instytucje prawa medycznego.

2. Standardy wykonywania zawodów medycznych. Wskazania medyczne (bezwzględne, względne, przeciwwskazania), prawidła wiedzy, dostępność środków, etyka lekarska.

3. Należyta staranność lekarska. Zasady ostrozności. Błędy medyczne. Zabieg oczywiście zbędny. Czynność lecznicza jako kontratyp - konsekwencje w prawie karnym oraz cywilnym.

4. Autonomia pacjenta w prawie i w bioetyce. Rola prawa do informacji. Rozeznana zgoda na interwencję medyczną. Autonomia w transplantologii.

5. Dobra osobiste pacjenta i ich ochrona cywilnoprawna. Prawo do opieki medycznej.

6. Tajemnica lekarska i dokumentacja medyczna.

7. Płeć jako prawo stanu cywilnego. Problemy transseksualizmu. Zabieg "zmiany" płci.

8. Trwały stan wegetatywny (PVS) oraz inne przypadki stałej utraty świadomości u osób dorosłych w kontekście decyzji "życia i śmierci" (na podstawie orzecznictwa zagranicznego).

9. Dobro pacjenta małoletniego i bez rozeznania jako przesłanka rozstrzygnięć o zezwoleniu zastępczym na interwencję medyczną (sprawa Jodie i Mary, Ashley X i in.).

10.Oświadczenia pro futuro w sprawie odmowy zgody na określone czynności medyczne - uporczywą terapię, ratowanie z próby samobójczej, przetoczenie krwi i in. (orzecznictwo polskie i obce).

11. Między skutecznością a stosownością: ingerencja w dobra pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Status psychoterapeuty.

12. Planowanie rodziny jako dobro osobiste oraz ustawowe uprawnienia pochodne (wg orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego).

13. Specyfika zabiegów kosmetycznych i stomatologicznych. Cel estetyczny świadczeń a należyta staranność (orzecznictwo sądów powszechnych oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie). zmiany wyglądu na żądanie, cyborgizacja, ulepszenia genetyczne.

14. Postępowanie przymusowe w medycynie - m.in. leczenie niektórych chorób zakaźnych, kwarantanna, szczepienia ochronne. Ocena społecznego ruchu "antyszczepionkowców".

15. Dowodzeniw w porcesach lekarskich (na przykładzie spraw z zakresu zakażeń szpitalnych).

Literatura:

1. T.L. Beauchamp, J. F. Childress: Zasady etyki medycznej, wyd. IV (tłum. W. Jacórzyński), Warszawa 1996.

2. Bioetyka w zawodzie lekarza, red. W. Chańska i M. Waligóra, Warszawa 2010.

3. W. Chańska: Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej, Wrocław 2009.

4. M. Filar: Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000.

5. Etyczne aspekty decyzji medycznych, red. J. Hartman i M. Waligóra, Warszawa 2011.

6. R. Kubiak: Prawo medyczne, Warszawa 2010 (Beck - seria "Wyłady specjalizacyjne").

7. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 20010.

8. M. Nowacka: Autonomia pacjenta jako problem moralny, Białystok 2005.

9. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - komentarz, red. E. Zielińska, Warszawa 2008.

10. M. Boratyńska: Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu zajęć student:

- zna i rozumie podstawowe instytucje oraz pojęcia polskiego prawa medycznego;

- zna podstawowe zasady stanowienia, obowiązywania, wykładni i stosowania prawa;

- dysponuje szeroką, pogłebioną wiedzą na temat regulacji prawnych, w tym zawodowych o zasięgu krajowym, europejskim i międzynarodowym z zakresu prawa medycznego, określających zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych oraz realizowania świadczeń zdrowotnych, prawa pacjenta w kontekście poszanowania autonomii wraz z mechanizmami ich ochrony, zasady odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych oraz prawne uwarunkowania rozwoju medycyny;

- rozumie realcję między prawem medycznym a bioetyką;

- rozumie prawne uwarunkowania praktyki i rozwoju nauk medycznych;

UMIEJĘTNOŚCI

- identyfikuje, analizuje i interpretuje problemy prawne w typowych sytuacjach z zakresu praktyki medycznej oraz rozwoju medycyny;

- posługuje się normami prawnymi i zawodowymi w celu rozwiązywania prostych przykładów lub problemów z zakresu praktyki medycznej oraz rozwoju medycyny, uwzględniając interdyscyplinarny charakter przedmiotu;

- rozpoznaje i stosuje dyrektywy rozwiązywania kontrowersji prawnych oraz etycznych z zakresu prawa medycznego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- docenia znaczenie refleksji ertycznej dla praktyki i rozwoju wiedzy oraz techniki medycznej, jak również dla kształtowania się więzi społecznych opartych na zasadzie poszanowania autonomii pacjenta oraz godności i podstawowych praw człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Na finalną ocenę składają się: aktywność na zajęciach ( w tym referaty), obecność oraz umiejętność formułowania myśli na piśmie w postaci krótkiej rozprawy (praca zaliczeniowa).

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.