Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK02 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studentka/Student powinni się orientować w języku, pojęciach i

koncepcjach prawa karnego. Zaliczenie procesu karnego i prawa

karnego wykonawczego mile widziane, ale nieobowiązkowe.

Studentka/student powinni na wejściu rozumieć dogmatyczne

pojęcia przestępstwa i kary, pomoże to w trakcie zajęć z

kryminologii (wykładu i ćwiczeń) poddać je dekonstrukcji, analizie

teoretycznej i empirycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład specjalizacyjny uzupełniany ćwiczeniami w języku polskim

i angielskim oraz warsztatmi z zapobiegania przemocy - dla chętnych.

Kryminologia jest nauką o tworzeniu, łamaniu i wdrażaniu prawa. Pozwala zrozumieć kiedy prawo karne może skutecznie przeciwdziałać przestępstwu. Skłania i uczy myślenia krytycznego. Poszerza horyzonty Dostarcza wiedzy o sposobach konstruowania czynów przestępnych. Tłumaczy jak i dlaczego powstają teoretyczne objaśnienia zjawisk określanych mianem przestępstw i tych uznanych za patologię oraz jak wpływa to na wymiar sprawiedliwości. Wskazuje jak warunki społeczne wpływają na sposoby objaśniania źródeł przestępczości. Uczy analizy przepisów prawa karnego i praktyki penalnej. Daje praktyczną umiejętność posługiwania się podstawowymi koncepcjami kryminologicznymi w rozważaniu zagadnień z zakresu prawa karnego i prawa karnego wykonawczego. Objaśnia złożone zagadnienia współzależnosci między polityką społeczną, a polityką kryminalną, i penitencjarną.

Pełny opis:

grupa w środę o godz. 11:30 prowadzona jest w j. angielskim< /p>

Prof. UW dr hab. Monika Płatek

Wykład adresowany jest do studentek i studentów zainteresowanych prawem karnym, odpowiedzią na pytanie kiedy i dlaczego prawo karne jest skuteczne, źródłami i miejscem patologii, dewiacji i przestępstwa w życiu społecznym.

Wykład ma za zadanie:

• przedstawić systematyczną wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

• Zapoznać studentki/studentów z podstawową wiedzą na temat badań, teorii i praktyki badań kryminologicznych i ich znaczenia dla prawidłowej aplikacji prawa karnego.

• Zaprezentować wiedzą na temat tworzeniu, łamaniu i wdrażaniu prawa.

• Wyjaśnić od czego zależy ilość popełnianych przestępstw? Jak i w czyim interesie produkuje się dewiantów i jak skutecznie przeciwdziała się przestępstwom.

Na wykładzie omówione zostaną główne nurty teoretycznej i badawczej myśli kryminologicznej, odnośnie etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych. Przedstawione zostaną podstawowe informacje o źródłach wiedzy na temat zasięgu zachowań kryminalnych (statystyka i dynamika przestępczości), sposobach gromadzenia danych (techniki badań kryminologicznych i wiktymologicznych) i strategiach przeciwdziałania przestępczości.

Wykład z kryminologii rozwija i wzmacnia krytyczne i analityczne myślenie. Daje umiejętność łączenia wiedzy z innych przedmiotów i analizowania przepisów prawa ze zrozumieniem ich treści. Uświadamia, iż prawo karne jest tylko jedną z form kontroli zachowań społecznych i wskazuje kiedy korzystanie z tego prawa bywa korzystne.

Studentki i studenci uczestniczący w wykładzie pogłębią swoją praktycznę wiedzę z zakresu także prawa karnego, procedury karnej i prawa karnego wykonawczego. Zdobędą umiejętność świadomego, krytycznego analizowania informacji medialnych odwołujących się do prawa karnego i polityki karnej. Zrozumieją jak zmienne jest w czasie i przestrzeni pojęcie przestępstwa i patologii. Nauczą się krytycznie analizować dane statystyczne dotyczące przestępczości. Będą również w stanie z wykorzystać perspektywę kryminologiczną przy karnoprawnej ocenie bytu bądź braku czynu przestępnego.

Literatura:

Błachut, J. Gaberle A. Krajewski, K., Kryminologia, Infortrade, Gdańsk

1999 i wyd. n.

Bauman, Z., Globalizacja, tłum. E. Klekot, PIW Warszawa 2000.

Becker, G, Dar strachu, tłum. A. Janowski, Media Rodzina, Poznań,

1998.

Becker, H.S, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara,

PWN Warszawa 2009.

Bourdieu, P, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa

Warszawa 2004.

Bułat K & al., Kryminologia, repetytorium, Oficyna Wolter Kluwer,

Warszawa 2010

Christie, N., Granice cierpienia, tłum. L. Falandysz, Wiedza Powszechna,

Warszawa 1982.

Christie, N., Dogodna ilość przestępstw, tłum. M Płatek, Polskie

Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.

Falandysz, L. W kręgu kryminologii radykalnej. Wiedza Powszechna,

Warszawa 1986.

Foucault, M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T.

Komendant, Spacja Aletheia, Warszawa 1993 i wyd. n.

Gilligan, J, Wstyd i przemoc, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań

2001.

Gruszczyńska, B, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty

prawnokryminologiczne, WoterKluwers, Warszawa 2007.

4

C. Hale & al. Criminology 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2009

Krajewski, K. (red.)Nauki penalne wobec problemów współczesnej

przestępczości. Oficyna, Warszawa 2007.

Levitt, S.D., Dubner, S.J., Freakomania, tłum. A. Sobolewska, Helion,

Gliwice 2005.

Pipher, M., Ocalić Ofelię. Media Rodzina of Poznań. Poznań 1999.

Rozdz.II. Zagadnienia teoretyczne dla Twojego dobra: 30-50;

Rozdz. XI. Seks i przemoc : 255-291.

Płatek, M., Skandynawskie Systemy Penitencjarne. Na tle polityk

kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawa 2007.

Zimbardo, P, Efekt Lucyfera, tłum. A. Cybulko i in., PWN, Warszawa

2008,

Rocznik Statystyczny 2011/2012

Efekty uczenia się:

Po zakończonym wykładzie (i ćwiczeniach) z kryminologii

student/studentka będą potrafili:

Wiedza:

1) Przedstawić powody kryminalizacji określonych zachowań.

2) Wykazać się wiedzą na temat teorii kryminologicznych i

poddać krytycznej refleksji sposoby objaśniania źródeł

zachowań zakazanych oraz ich wpływ na politykę

kryminalną.

3) Zaprezentować znajomość kryminologicznych i

wiktymologicznych sposobów objaśniania zjawisk

definiowanych jako patologiczne.

Umiejętności:

1) Wykorzystać konkretne teorie kryminologiczne przy

analizowaniu przyczyn i sposobów zapobiegania

konkretnym zachowaniom dewiacyjnym.

2) Dokonać krytycznej analizy danych statystycznych i

opisowych dotyczących przestępczości.

3

3) Poddać krytycznej analizie zależności między

wykorzystaniem pozakarnych form kontroli społecznej, a

statystyczną skalą przestępczości.

Postawy:

1) Zrozumieć, iż decyzje czy mamy do czynienia z

przestępstwem i wymierzanie sprawiedliwości nie jest

proste i jednoznaczne, mimo, że określone przez prawo.

2) Zrozumieć ograniczoną rolę prawa karnego w możliwości

rozwiązywania problemów społecznych.

Zrozumieć ograniczenia i wyzwania jakie stoją przed kryminologią,

aby pogłębiać wiedzę na temat warunków, w których dochodzi do

definiowania zachowania jako dewiacyjne/przestępcze i

jednocześnie nie służyć usprawiedliwianiu wykorzystywania i

nadużywania prawa karnego i polityki karnej do bieżącej polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest metodą interaktywną z

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Jest formą

dyskusji/dyskursu ze studentkami/studentami. Dzięki temu

zajęcia są żywe i na bieżąco pozwalają sprawdzić, czy

zamierzony cel dydaktyczny zajęć zostaje osiągnięty. Duża

ilość osób nie pozwala jednak, aby wyłącznie w tej formie

rzetelnie sprawdzić wiedzę uczestniczek/uczestników.

Stąd podstawą zaliczenia wykładu jest: (1) aktywne

uczestnictwo w zajęciach (40%). pozytywnie ocenione

kolokwium (60%). Można ocenę ewentualnie podwyższyć korzystając z opcji opisanej w praktykach zawodowych

Praktyki zawodowe:

Trudno nazwać to praktykami, ale studentki/studenci są - jeśli zechcą proszeni o napisanie pracy semestralnej na temat:

Przestępstwo - istota zjawiska - zderzenie prawa i praktyki.

W tym roku macie państwo do wyboru jedną z dwóch lektur (nie ma przeszkód, by przeczytać obie:

1. Ferdinand von Schirach, Wina, tłum. A. Kierejewska, Wab, Warszawa 2012.2.

2. Kjetil Stensvik Østli, Policjanci i złodzieje, tłum. E. Frątczak-Nowotny, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.

Należy napisać nie więcej niż 6-10 stron [1800 znaków na stronie, odstęp 1,5, czcionka Times new roman] Liczy się pomysł i pokazanie sposobu myślenia. Lektura jest bazą, ważne, by sięgnąć i po inne lektury i wskazać je w przypisach, które MUSZĄ być poprawne [np: i.Autor, tytuł, M-sce wydania, rok wydania, str. z których się korzysta]. Prace oddać należy najdalej 7 STYCZNIA 2017

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.