Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK07 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład z prawa karnego wykonawczego przekazuje wiedzę na temat wykonania reguł dotyczących wykonania orzeczeń w świetle obowiązujących przepisów dotyczących celów kar, sposobów ich realizacji i zapobiegania powrotności do przestępstwa.

Wykład prezentuje polskie przepisy dotyczące kar i ich wykonanie na tle międzynarodowych norm prawnych wiążących Polskę i wyroków ETPCz.

Wykład omawia zagadnienia prawa karnego wykonawczego wyraźnie podkreślając związek prawa karnego wykonawczego z prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem penitencjarnym, a także z jego zależnością od porządku i treści prawa konstytucyjnego, administracyjnego i cywilnego. Na wykładzie szeroko prezentuje się również powiązanie tego prawa z kryminologią, penologią i psychologią społeczną.


Należy wskazać, czy przedmiot realizowany jest w formie:

– wykładu- 30 godzin


Wykład z prawa karnego wykonawczego ma za zadanie:

1) przekazać wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu na ocenę.

2) przekazać wiedzę na temat ratio legis reguł rządzących wykonaniem orzeczonych kar i środków karnych, sposobów ich realizacji i zapobiegania powrotności do przestępstwa.

3) zapoznać studentki/studentów z treścią międzynarodowych aktów normatywnych regulujących wykonanie kar i stosowanie środków izolacyjnych.

4) zapoznać studentów/studentki z orzecznictwem sądów krajowych i międzynarodowych dotyczących zasad wykonania kar i kreowania polityki karnej i penitencjarnej.

5) Uzmysłowić, iż prawo karne wykonawcze stanowi nierozerwalny element prawa karnego materialnego i procesowego. Prawo to reguluje wykonanie orzeczonych w ramach prawa karnego kar. Posługuje się przy tym posiłkowo karnym prawem procesowym. Wymaga także biegłości w prawie administracyjnym, konstytucyjnym, nierzadko w cywilnym i przepisach międzynarodowych.

6) Uzmysłowić, iż prawo karne wykonawcze jest fascynującą dziedzina również z tego względu, iż c, iż pozwala na/wymusza szerokie korzystanie z wielu gałęzi prawa i dziedzin pokrewnych.

Wykład pozwoli zrozumieć złożoność zagadnień polityki karnej i penitencjarnej.


Podstawowym celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczki/słuchaczy z historią i rozwojem instytucji prawa karnego wykonawczego oraz omówienie znaczenia właściwego kształtowania polityki karnej. Zakres naszych zainteresowań wykraczać więc będzie poza wąsko sformułowany w tytule temat. Istotną część czasu i uwagi poświęcimy instytucjom penitencjarnym. Musimy jednak mieć świadomość, że pozbawienie wolności jest tylko jedną z pozycji w katalogu kar. Prawo karne zaś tylko jedną z dziedzin prawa. Jego możliwości rozwiązywania problemów społecznych są znikome, a stosowane niewłaściwie rodzi problemy i jest patogenne. Prawo penitencjarne, podobnie jak i prawo karne, stanowi delikatny instrument kontroli społecznej, którym należy się posługiwać ze znawstwem i umiarem, tak, by przede wszystkim nie szkodzić.


Znajomość historii i współczesnej treści prawa oraz polityki penitencjarnej jest dziś szczególnie ważne ze względu na zachodzące w Polsce zmiany ustrojowe i społeczne. Okres ten charakteryzuje między innymi, rzeczywisty wzrost przestępstw i pojawienie się nowych form przestępczości. Łatwo w tej sytuacji o próby powstrzymania tych zjawisk przez proste odwołanie się do rygoryzmu prawnego. Może to co najwyżej sprzyjać rozciąganiu patologii społecznej. Jej zwalczanie wymaga likwidowanie źródeł, a to najczęściej wykracza poza kompetencje prawa karnego.

Wykład traktować będzie zarówno o historii prawa i polityki penitencjarnej jak i współczesnych problemach tej dziedziny w ujęciu porównawczym


Z chwilą skazania, nie eliminujemy, (jakbyśmy sobie tego życzyli) problemu społecznego. Często dopiero wówczas problem stwarzamy i sami ponosimy przykre tego konsekwencje. By więc uniknąć rozczarowań, i wzrostu patologii społecznej warto wiedzieć jakie cele możemy realnie osiągnąć stosując dostępne kary. Powinno to zainteresować zarówno karnistę, jak i pragmatycznego specjalistę od prawa bankowego, handlowego czy finansowego. I zdecydowanie administratywistę.


Wykład omawia cele stawiane przed karą w kontekście procesów społecznych, które mają wpływ na przestępczość. Sięgniemy nie tylko do wiedzy płynącej wprost z prawa, ale i do doświadczeń dostarczanych nam przez psychologię socjologię i kryminologię. Zwrócimy uwagę na znaczenie profilaktyki i na jej miejsce w polityce społecznej i karnej państwa.

Na wykładzie poruszane są zarówno zagadnienia celów kary, o których mowa w przepisach prawa, jak i tych, które ustawodawca pozostawił poza sferą regulacji prawnej. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć historyczny rozwój tej instytucji jak i jej uzależnienia od obowiązujących w danym miejscu i czasie warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych. W efekcie pozwoli to na zrozumienie kiedy i jak wymierzana kara ma szansę na efektywność rozumianą jako minimalizowanie społecznych kosztów przestępczości.

lIII rok studiów i znajomość podstaw prawa karnego i postępowania karnego

Zainteresowanie prawem karnym, konstytucyjnym, prawami człowieka, prawem administracyjnym, socjologią prawa, penitencjarystyką


Po zakończeniu wykładu studentki/studenci będą:

Wiedza

1) Posiadali wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

2) Posiadali wiedzę na temat form i rodzajów kar nieizolacyjnych

3) Posiadali wiedze na temat form sprawiedliwości naprawczej i różnorodnych form ADRów

4) Znali przepisy wykonawcze z k.k.w jak i przepisów regulujących organizacje służby penitencjarnej, kuratorskiej, zalecenia Rady Europy dotyczące wykonania kary i dyrektywy dotyczące statusu osoby pokrzywdzonej

5) Znali orzecznictwo ETPCz dotyczącego kwestii wykonania kary

Umiejętności

1) Będą w stanie wskazać na sposoby realizacji kar w warunkach wolnościowych,

2) Będą w stanie samodzielnie analizować przepisy k.k.w i ich zgodność z Europejskimi zaleceniami dotyczącymi wykonania kar nieizolacyjnych i kary pozbawienia wolności.


Postawy

1) Rozumieli znaczenie potrzeby implementacji międzynarodowych zaleceń dotyczących wykonania kar nieizolacyjnych i warunków wykonania kary pozbawienia wolności.

2) Rozumieli, jaki związek ma poziom przestępczości i poziom uwięzienia.

3) Rozumieli potrzebę polityki karnej i penitencjarnej wolnej od ideologii surowości kary jako czynnika przeciwdziałającego przestępczości.


Wykład prowadzony jest metodą interaktywną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Jest formą dyskusji/dyskursu ze studentkami/studentami. Dzięki temu zajęcia są żywe i na bieżąco pozwalają sprawdzić, czy zamierzony cel dydaktyczny zajęć zostaje osiągnięty


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z prawa karnego wykonawczego przekazuje wiedzę na

temat wykonania reguł dotyczących wykonania orzeczeń w świetle

obowiązujących przepisów dotyczących celów kar, sposobów ich

realizacji i zapobiegania powrotności do przestępstwa.

Wykład prezentuje polskie przepisy dotyczące kar i ich wykonanie

na tle międzynarodowych norm prawnych wiążących Polskę i

wyroków ETPCz.

Wykład omawia zagadnienia prawa karnego wykonawczego

wyraźnie podkreślając związek prawa karnego wykonawczego z

prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem

penitencjarnym, a także z jego zależnością od porządku i treści

prawa konstytucyjnego, administracyjnego i cywilnego. Na

wykładzie szeroko prezentuje się również powiązanie tego prawa z

kryminologią, penologią i psychologią społeczną

Pełny opis:

Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, UW

semestr letni 2012/2013

dr hab. Prof. UW Monika Płatek

Prawo karne wykonawcze - wykład specjalizacyjny

Wtorek, 9.50 – 11.25 s. 1.2 Lipowa 4

Dyżur: poniedziałek 15:00-16:00 pokój 131- Iuridicum I fax/tel 55-20-529, 55 24 317

E-mail; m.platek@wpia.uw.edu.pl

--------------------------------------------------------------

Kalendarz Zajęć

Luty 12 Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa.

Luty 19 Europejskie reguły Więzienne z 2006 (ERW-2006);

Luty 26 tydzień lektur:

Marzec 5 Podstawy prawa karnego wykonawczego – k.k.w; Odroczenie i przerwa w karze; Pomoc w społecznej readaptacji skazanych

Marzec 12 wprowadzenie do Probacji – Zalecenia Rady Europy

Marzec 19 Probacja w k.k.w. i w praktyce

Marzec 26 Badania integralności k.k.w z ERW-2006

Kwiecień 9 Eksperyment Zimbardo

Kwiecień 16 Status prawny skazanego. Prawa Człowieka, a wykonanie kar.

Kwiecień 23 Ustawowe zasady wykonania kar w świetle k.k.w

Kwiecień 30 Ustawowe zasady wykonania kar w świetle orzecznictwa ETPCz

Maj 7 kolokwium

Maj 14 Co jest za tym murem: funkcjonariusze i skazani

Maj 21 Miejsce pokrzywdzonego w prawie karnym wykonawczym

Maj 28 Od nadzoru do udziału społeczeństwa w wykonywaniu kary

Czerwiec 4 Tymczasowe aresztowanie i środki zabezpieczające.

Lektury:

Zbigniew Hołda, Prawo karne wykonawcze (aktualne wydanie) Zakamycze. Kraków.

Bauman, Z. Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Wacquant, L Więzienia nędzy, Książka i Prasa, Warszawa 2009

Christie, N. Granice Cierpienia. Omega. Warszawa 1991

Christie, N. Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2005

Consedine, J, Sprawiedliwość naprawcza, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004,

Foucault, M. (1993, 2009) Nadzorować i karać. Aletheia-Spacja, Warszawa.

Gilligan, J Wstyd i przemoc. Media Rodzina. Poznań 2001.

Pawłowska, N Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej , PiP, czerwiec 2007, s.76-89.

Płatek, M. Społeczno-prawne determinanty zróżnicowania polityki penitencjarnej na przykładzie Holandii, Szwecji i Finlandii, Studia Iuridica XLVIII/2008, s. 349-370.

Płatek, M.Europejskie Reguły Więzienne z 11stycznia 2006 Biuletyn Biuro Inf RE, Scholar, Nr 1-2008.

Płatek, M. Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej. PiP-wrzesień 2006 s.28-43.

Płatek, M Rola prawa karnego wykonawczego w zapobieganiu przestępczości. Studia Iuridica XXXVIII/2000

Płatek, M Nowy etap w dyskusji nad karą pozbawienia wolności, Pip nr 1, 2009, s. 32-46.

Kodeks karny wykonawczy (z dowolnym komentarzem) + polecane na bieżąco orzecznictwo

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Konstytucja RP, Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Płatek, M, Polityka karna i system penitencjarny: udana resocjalizacja czy „więzienia nędzy”, w: Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, red. Zespół KP, Krytyka Polityczna, Warszawa 2010, s. 173-183.

Płatek,M; Granice prizonizacji. Sens i bezsens kar w warunkach globalizacji, w: Prawo w dobie globalizacji, red. T. Giaro, Liber, Warszawa 2011, s. 211-226.

Płatek, M. Recydywa i powrotność do przestępstwa w RPA, „Państwo i Prawo” 2011, nr 6, s. 122-123.

Płatek, M Jakie cele zdolne są pomieścić cele? Zgodność polskiego prawa karnego wykonawczego z Europejskimi Regułami Więziennymi, w: Problemy Penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcone pamięci profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, LEX Wolters Kluwers, Warszawa 2011, s. 487-506.

Warunki Zaliczenia

Podstawą zaliczenia będzie: aktywne uczestnictwo w zajęciach, obecność (30%); Napisanie pracy semestralnej (przeprowadzenie analizy praktycznej przepisów kkw) (30%), oraz pozytywnie napisane 1 kolokwium (40%), W analizie należy wykazać się znajomością wybranych (3-5) wskazanych wyżej lektur. Inne, dodatkowe lektury są oczywiście również wskazane.

Literatura:

Christie, N. (1991) Granice Cierpienia. Omega. Warszawa

Foucault, M. (1993) Nadzorować i karać . Aletheia-Spacja, Warszawa.

Gilligan, James (2001) Wstyd i przemoc. Media Rodzina. Poznań.

Gronowska, B.-Gajdus, D. (1998) Europejskie Standardy Traktowania

Więźniów. TNOIK. Toruń

Gruszczyńska, B, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty

prawnokryminologiczne, WoterKluwers, Warszawa 2007.

Krajewski, K. (red.)Nauki penalne wobec problemów współczesnej

przestępczości. Oficyna, Warszawa 2007.

Levitt, S.D., Dubner, S.J., Freakomania, tłum. A. Sobolewska, Helion,

Gliwice 2005.

Pawłowska, N Prawo podmiotowe więźniów do powierzchni

mieszkalnej , PiP, czerwiec 2007, s.76-89.

Pipher, M., Ocalić Ofelię. Media Rodzina of Poznań. Poznań 1999.

Rozdz.II. Zagadnienia teoretyczne dla Twojego dobra: 30-50;

Rozdz. XI. Seks i przemoc : 255-291

Płatek, M.(1997) Europejskie Reguły Więzienne a polskie prawo i

praktyka penitencjarna. Studia Iuridica XXXIV/97:168-186.

Płatek, M. Społeczno-prawne determinanty zróżnicowania polityki

penitencjarnej na przykładzie Holandii, Szwecji i Finlandii, Studia Iuridica

XLVIII/2008, s. 349-370.

Płatek, M.Europejskie Reguły Więzienne z 11stycznia 2006 Biuletyn

Biuro Inf RE, Scholar, Nr 1-2008.

Płatek, M. Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej. PiP-

wrzesień 2006 s.28-43.

Płatek, M Rola prawa karnego wykonawczego w zapobieganiu

przestępczości. Studia Iuridica XXXVIII/2000

Płatek, M Nowy etap w dyskusji nad karą pozbawienia wolności, Pip nr

1, 2009, s. 32-46.

Płatek, M (1996) Elizabeth Fry – obecna i nieznana. W: Problemy

Współczesnej Kryminalistyki. Warszawa UW.:91-117.

Płatek, M., Skandynawskie Systemy Penitencjarne. Na tle polityk

kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawa 2007.

Zimbardo, P, Efekt Lucyfera, tłum. A. Cybulko i in., PWN, Warszawa

2008,

Rocznik Statystyczny 2010/2011; 2011/2012

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu studentki/studenci będą:

Wiedza

1) Posiadali wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

2) Posiadali wiedzę na temat form i rodzajów kar nieizolacyjnych

3) Posiadali wiedze na temat form sprawiedliwości naprawczej i

różnorodnych form ADRów

4) Znali przepisy wykonawcze z k.k.w jak i przepisów regulujących

organizacje służby penitencjarnej, kuratorskiej, zalecenia Rady

Europy dotyczące wykonania kary i dyrektywy dotyczące statusu

osoby pokrzywdzonej

5) Znali orzecznictwo ETPCz dotyczącego kwestii wykonania kary

Umiejętności

1) Będą w stanie wskazać na sposoby realizacji kar w warunkach

wolnościowych,

2) Będą w stanie samodzielnie analizować przepisy k.k.w i ich

zgodność z Europejskimi zaleceniami dotyczącymi wykonania kar

nieizolacyjnych i kary pozbawienia wolności.

Postawy

1) Rozumieli znaczenie potrzeby implementacji międzynarodowych

zaleceń dotyczących wykonania kar nieizolacyjnych i warunków

wykonania kary pozbawienia wolności.

2) Rozumieli, jaki związek ma poziom przestępczości i poziom

uwięzienia.

3) Rozumieli potrzebę polityki karnej i penitencjarnej wolnej od

ideologii surowości kary jako czynnika przeciwdziałającego

przestępczości.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie przedmiotu: wykład prawo karne wykonawcze:

1. Aktywny udział w zajęciach

2. Przygotowanie pisemnego eseju na jeden z tematów omawianych na wykładzie.

Wykład prowadzony jest metodą interaktywną z wykorzystaniem

prezentacji multimedialnych. Jest formą dyskusji/dyskursu ze

studentkami/studentami. Dzięki temu zajęcia są żywe i na

bieżąco pozwalają sprawdzić, czy zamierzony cel

dydaktyczny zajęć zostaje osiągnięty..

Stąd podstawą zaliczenia wykładu jest: (1) aktywne

uczestnictwo w zajęciach (10%). Zaliczone kolokwium

(pisemne) i egzamin (pisemny)

Podstawą zaliczenia wykładu jest: napisanie eseju, pozytywne zaliczenie kolokwium, aktywny udział w zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.