Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK117 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego po zdaniu egzaminu z prawa karnego na II roku studiów

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce karteli w świetle zasad unijnego i polskiego prawa konkurencji oraz prawa wybranych systemów prawnych w UE i w świeciei (w tym w świetle prawa amerykańskiego). Przedmiotem zajęć jest zwalczanie karteli w świetle prawa antymonopolowego i prawa karnego.

Pełny opis:

W toku zajęć omawiane są m. in. następujące tematy:

1) naruszenia kartelowe w unijnym i polskim prawie antymonopolowym - źródła prawa

2) Pomocnictwo jako forma współdziałania w naruszeniu kartelowym („facilitator liability”)

3) Odpowiedzialność biernego uczestnika uzgodnień kartelowych

4) Odpowiedzialność za naruszenia w ramach grupy kapitałowej („parenthal liability”)

5) Odpowiedzialność następcy prawnego („successor liability”)

6) Sankcje z tytułu naruszeń kartelowych w unijnym i polskim prawie antymonopolowym

7) Polityka łagodzenia kar (leniency) w sprawach kartelowych

8) Kryminalizacja w sprawach kartelowych

9) Znaczenie indywidualnego zawiadomienia o naruszeniu („whistle blowing programmes”)

10) Przestępstwo zmowy przetargowej w polskim systemie prawa karnego

11) Zbieg podstaw odpowiedzialności w sprawach kartelowych a zasada proporcjonalności i zasada ne bis in idem w prawie unijnym

12) Programy zgodności („compliance”) – nowa forma zapobiegania kartelom

Literatura:

Literatura:

Król-Bogomilska M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013

Jurczyk Z., Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej. Warszawa 2012

Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji. Warszawa 2011

Turno B., Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2013.

Komentarze do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.:

- Banasiński C., Piontek E. (red.): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa 2009

- Kohutek K., M. Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa Wydanie II 2014

- Skoczny T.,Jurkowska A.,Miąsik D.(red.):Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz.Warszawa II wyd. 2014

- Stawicki A., Stawicki E.(red.):Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła i zasady prawa służącego zwalczaniu karteli; zna i rozumie powiązania prawa antymonopolowego z prawem karnym.

2) prawidłowo definiuje podstawowe instytucje prawa antymonopolowego oraz prawa karnego służącego zwalczaniu karteli.

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje instytucje prawa prawa antymonopolowego oraz prawakarnego służącego zwalczaniu karteli.

2) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa antymonopolowego oraz prawa karnego służącego zwalczaniu karteli.

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (możliwe 2 nieobecności). Podstawę zaliczenia na stopień stanowi obecność. Istnieje mozliwość zaliczenia na stopień na podstawie aktywności podczas zajęć oraz przygotowania opracowania pisemnego.

Uczestnicy zajęć otrzymują materiały do zajęć opracowane przez prowadzącą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.