Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moot Court. Criminal Mock Trial.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK121 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Moot Court. Criminal Mock Trial.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Nowatorska forma dydaktyczna z zakresu kryminalistyki i procesu karnego polegająca na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę sądową. W ciągu semestru studenci pod kierunkiem prowadzących zajęcia przygotowują się do dwóch rozpraw sądowych na podstawie akt sprawy i otrzymanych materiałów dydaktycznych. Podzieleni na zespoły, uczestnicy zajęć zgłębiają teoretyczną i praktyczną wiedzę z procedury karnej i kryminalistyki, którą prezentują na końcu w trakcie symulowanej rozprawy sądowej otwartej dla publiczności.

Pełny opis:

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla wyselekcjonowanej grupy 20 studentów IV i V roku, którzy z najlepszymi wynikami ukończyli kurs kryminalistyki ogólnej (wykład i ćwiczenia) i postępowania karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, których zainteresowania zawodowe lub naukowe związane są z procedurą karną i kryminalistyką.

Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie założeń przedmiotu, metody pracy. Podział na zespoły.

Prezentacja sprawy. Przedstawienie stanu faktycznego według wyników postępowania przygotowawczego.

Porządek rozprawy głównej. Przedstawienie ogólnego porządku rozprawy głównej, przebiegu postępowania, praw i obowiązków uczestników.

Podstawy prawa dowodowego. Pojęcie i rodzaje dowodów. Postępowanie dowodowe w k.p.k.

Podstawy wybranej dziedziny techniki kryminalistycznej. Badania DNA i ich znaczenie w postępowaniu karnym

Retoryka i erystyka w postępowaniu. Mowy końcowe i ich znaczenie.

Grupa „prokuratorska” (prokurator, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny)

Zadania oskarżyciela publicznego, posiłkowego i powoda cywilnego.

Sporządzenie aktu oskarżenia oraz pozwu cywilnego.

Grupa „sędziowska”

Zasada swobodnej oceny dowodów. Domniemanie niewinności i reguła in dubio pro reo. Analiza orzecznictwa.

Zasady narady i wyrokowania. Tajemnica pokoju narad. Elementy wyroku.

Grupa „adwokacka”

Analiza materiałów postępowania przygotowawczego. Przygotowanie taktyki obrony.

Wyjaśnienia oskarżonych. Ustalenie dopuszczalności i zakresu przyznania się.

Instytucje konsensusu w postępowaniu karnym. Wniosek o skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się karze.

Podsumowanie rezultatów pracy, wyjaśnienie wątpliwości. Dry run – próbny przebieg

Przeprowadzenie dwóch symulowanych rozpraw.

Literatura:

Literatura podstawowa: J. Grajewski: Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004, A. Murzynowski: Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, H. Kempisty: Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 1974

Literatura uzupełniająca: podawana przez prowadzących do poszczególnych tematów

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Dysponuje wszechstronną i dogłębną wiedzą z zakresu kryminalistyki i procedury karnej.

2. Zna praktyczne aspekty przygotowywania się do rozprawy sądowej.

3. Ma świadomość znaczenia pracy organów ścigania dla postępowania sądowego.

4. Zna dorobek doktryny i praktyki w zakresie udziału stron procesowych w postępowaniu karnym.

Umiejętności:

1. Potrafi aktywnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym.

2. Umie przygotować się do rozprawy występując w różnych rolach procesowych.

3. Na podstawie zebranych informacji potrafi przygotować taktykę obrony lub oskarżenia.

4. Potrafi zaprezentować zabezpieczony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy i wykazać jego związek ze sprawą, przekładając efekty pracy organów ścigania na akt oskarżenia.

5. Umie przygotować wnioski dowodowe i sformułować pytania do biegłego, świadków, oskarżonego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i symulacji rozprawy.

Przygotowanie i zaprezentowanie oryginalnej pracy z zakresu taktyki kryminalistycznej lub postępowania karnego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.