Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo medyczne - wybrane aspekty odpowiedzialności karnej i zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK28 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo medyczne - wybrane aspekty odpowiedzialności karnej i zawodowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będzie problematyka deontologiczno- prawna związana z medycyną oraz wykonywaniem zawodu lekarza , a także omówienie kluczowych zagadnień wynikających z postępu wiedzy i techniki medycznej ( takich jak np. kwestia dopuszczalności przeszczepów, wspomaganej reprodukcji, przerywania ciąży, sterylizacji, duplikacji w procesie klonowania , utrzymywania biologicznej egzystencji chorych w stanie wegetatywnym, przerywania intensywnej terapii, uśmiercania na życzenie osoby chorej . Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uregulowaniami prawa polskiego oraz standardami międzynarodowymi obowiązującymi w dziedzinie medycyny oraz zasadami odpowiedzialności pracowników medycznych za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz naruszenie obowiązujących przepisów.

Pełny opis:

PRAWO MEDYCZNE – WYBRANE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

I ZAWODOWEJ

Plan zajęć:

1. PRAWO MEDYCZNE

• definicja prawa medycznego

• regulacje prawne dotyczące prawa medycznego, zarówno krajowe, jak

i międzynarodowe

• współczesne ujęcie prawa medycznego - problemy i wyzwania

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

• definicja pojęcia odpowiedzialność

• rodzaje odpowiedzialności w sferze prawa medycznego

3. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

• definicja pojęcia świadczeń zdrowotnych

• prawo pacjenta do informacji

• prawo pacjenta do wyrażenia zgody

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LECZENIE BEZ ZGODY

• forma zgody

• wiek pacjenta

• zakres odpowiedzialności

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEUDZIELANIE POMOCY MEDYCZNEJ

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOWODZENIE W LECZENIU

• Błąd diagnostyczny

• Błąd terapeutyczny

• Błąd techniczny

• Błąd organizacyjny

• Błąd w sztuce lekarskiej

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

• Wina umyślna v. wina nieumyślna

• Błąd w sztuce lekarskiej

• Eksperyment medyczny

• Przeszczepy

• Przerywanie ciąży

• Sterylizacja

• Zabiegi kosmetyczne

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŁAPOWNICTWO

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA

10. TAJEMNICA ZAWODOWA ORAZ OBOWIĄZKI LEKARZA W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

• podstawy odpowiedzialności zawodowej lekarza i innych pracowników medycznych

• postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej

• postępowanie przed sądem lekarskim

12. RELACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ DO INNYCH FORM ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

Literatura:

LITERATURA :

1. A. Augustynowicz, A.Budziszewska-Makulska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Cedetu 2011.

2. M. Boratyńska, P.Konieczniak, Prawa pacjenta, Difin 2001, ROZDZIAŁ V i IX

3. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, ROZDZIAŁ II i IV

4. A. Fiutak, Prawo w medycynie, CH BECK 2011

5. R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Wolters Kluwer 2009

6. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Zakamycze 1998, ROZDZIAŁ III

7. M. Nesterowicz, Prawo Medyczne, Dom Organizatora 2007, ROZDZIAŁ IV

8. M. Nesterowicz, (red.) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia 2009

9. L. Ogiegło (red.) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, CH BECK 2010

10. G. Rejman, Odpowiedzialność karna lekarza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1991, ROZDZIAŁII i X

11. M. Safjan, Prawo i medycyna, Oficyna Naukowa 1998

12. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Liber 2001, ROZDZIAŁ II

13. E. Zielińska, (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer 2008

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.