Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo na co dzień - grupa szkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPK29
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo na co dzień - grupa szkolna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia kliniczne typu "street law" są przeznaczone dla studentów co najmniej III roku prawa, łączą teorię z praktyką, prawo w teorii z praktycznie zorientowaną metodą prawniczego myślenia, wykładania tekstów, argumentowania. Wymagają także pogłębionej refleksji nad wartościami, jakie niesie ze sobą stosowanie prawa. Istota "Prawa na co dzień" polega na tym, że merytorycznie i metodycznie przygotowani studenci przekazują następnie zdobytą na zajęciach na uniwersytecie wiedzę, prowadząc samodzielnie zajęcia w szkołach.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Nowatorska forma dydaktyczna z zakresu edukacji klinicznej "Street law". "Prawo na co dzień" to zajęcia podczas których studenci, odpowiednio przygotowani, uczą dalszych adresatów, w tym wypadku uczniów szkół średnich, czym jest prawo i jak działa. Robią to z wykorzystaniem metod warsztatowych, odgrywaniem scenek i przekazując wiele praktycznych umiejętności jak np. przygotowanie umowy czy pisma.

Pełny opis:

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla ambitnej grupy 16 studentów III, IV i V roku.

Zajęcia "Prawo na co dzień" umożliwiają metodyczne i merytoryczne przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć w wybranych placówkach (w tym roku w liceach ogólnokształcących). W toku zajęć studenci, pracujący w parach, pod merytorycznym nadzorem prowadzących przygotowują scenariusze poszczególnych lekcji dotyczących wybranych dziedzin prawa, a następnie na ich podstawie przeprowadzają "próbne" zajęcia na uniwersytecie. Dyskutowane są metody, sposób przeprowadzania lekcji, zakres materiału do przekazania, sposoby sprawdzania skuteczności przekazu. Przepracowany scenariusz staje się podstawą zajęć, które studenci prowadzą następnie w "swojej" klasie w wybranej szkole średniej.

Każda para przygotowuje scenariusz oraz materiały pomocnicze na jeden lub dwa wybrane tematy, natomiast realizuje wszystkie opracowane na zajęciach scenariusze lekcji. Na 7-10 tygodni roku szkolnego każda para staje się przewodnikiem młodzieży szkolnej po meandrach prawa, jednocześnie mając niepowtarzalną okazję sprawdzić samych siebie w roli nauczyciela, mentora, a także praktykującego prawnika, który aby przekazać prawidłowo wiedzę prawniczą sam musi doskonale orientować się w jej zawiłościach.

Przez dwa pierwsze tygodnie letniego semestru studenci podczas zajęć poznają metodologię prowadzenia zajęć, ze szczególnym naciskiem na metody warsztatowe. Zostaną także wprowadzeni w filozofię zajęć klinicznych tego typu. W kolejnych tygodniach wybrana para studentów pod opieką prowadzących przygotowuje scenariusz własnych zajęć, który następnie przeprowadza na zajęciach uniwersyteckich i poddaje go ewaluacji pozostałych członków grupy. Przetestowany i udoskonalony scenariusz staje się następnie podstawą zajęć prowadzonych przez wszystkich studentów w szkołach średnich. Koniec semestru przeznaczony jest na omówienie i ewaluację dobrych praktyk, pojawiających się trudności oraz odniesionych w czasie zajęć sukcesów.

Student decydujący się na udział w tych zajęciach musi być świadomy, iż wymagają one dodatkowej, systematycznej pracy. Po pierwsze, co najmniej raz w semestrze każda para studentów musi przygotować zajęcia poświęcone wybranej dziedzinie prawa. Po drugie, przez co najmniej 7 tygodni, rozpoczynając zazwyczaj od trzeciego tygodnia semestru, każda para studentów zobowiązana jest przeprowadzić, na podstawie otrzymanego (albo przygotowanego przez siebie) scenariusza, lekcję w przydzielonej szkole średniej.

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że student uczestniczący w zajęciach klinicznych "Prawo na co dzień" dostaje unikalną szansę poznania prawa "od podszewki". Aby nauczyć kogoś zarówno przepisów prawa, jak i ich stosowania w praktyce, samemu trzeba doskonale orientować się nie tylko w literze, ale przede wszystkim w wykładni, a także rozumieć to, co stanowi o duchu prawa. Udział w tych zajęcia to wyjątkowa okazja do spojrzenia na prawo jak na całościowy system, wpływający na każdą sferę naszego życia. Jest to także doskonała szansa na sprawdzenie samego siebie i skonfrontowanie teoretycznej wiedzy z bardzo często pojawiającymi się w trakcie lekcji praktycznymi wątpliwościami i pytaniami uczniów.

Program zajęć obejmuje kilkanaście dziedzin prawa, składających się w logiczną całość takich jak np. prawo karne, rodzinne, spadkowe, prawa człowieka, prawa obywatela wobec Policji i inne.

Literatura:

1. Ł. Bojarski, M. Płatek "Z prawem na Ty", Zakamycze 1999

2. M. Płatek (red.) "Fajna sprawa uczę prawa. Prawo na co dzień. Zajęcia kliniczne typu street law. Nowe tendencje w metodologii nauczania prawa - idea, organizacja, doświadczenia", WPiA UW 2008

3. J. Ruszewski (red.) „DROGOWSKAZY” podręcznik do nauczania praw człowieka, Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" 2005

4. M.Fajst, W.Klaus, J.Ruszewski, D. Woźniakowska "Z Temidą na Ty. Podręcznik metodologiczny do prowadzenia edukacji prawnej", SCentrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 2006

Efekty uczenia się:

W efekcie udziału w zajęciach "Prawo na co dzień":

Wiedza:

Studenci:

1. Nabędą praktyczną wiedzę z zakresu stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa

2. Poznają różne metody pracy z grupą w formie warsztatowej

3. Poprzez pracę w zróżnicowanej grupie, dzielenie się wiedzą z różnych dziedzin prawa, student uzyska wiedzę z zakresu funkcjonowania prawa w społeczeństwie, jako całościowego organizmu regulującego każdy aspekt naszego życia.

Umiejętności:

Studenci nauczą się:

1. Praktycznego wykorzystania przepisów z różnych dziedzin prawa

2. Zrozumiałego i prostego wyjaśniania zagadnień prawnych

3. Wykorzystywania aktywnych, warsztatowych metod prowadzenia zajęć

4. Publicznych wystąpień i skutecznego angażowania słuchaczy w prezentowane przez siebie treści

5. Efektywnej współpracy z partnerem

6. Dokonywania analizy reakcji społecznej na funkcjonujące przepisy prawa, a także tendencje ich zmian

7. Krytycznego analizowania danych dotyczących stosowania prawa i samodzielnego proponowania rozwiązań de lege lata i de lege ferenda

Postawy:

Studenci podczas zajęć wypracują:

1. Zrozumienie dla różnorodności możliwych rozwiązań problemów społecznych i prawnych

2. Pozytywne nastawienie do pracy z ludźmi, z osobami nie będącymi specjalistami z prawa, z potencjalnymi klientami kancelarii prawnych

3. Szacunek wobec drugiego człowieka, jego doświadczeń i możliwości

4. Doskonalenie metod pozytywnej komunikacji

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach. Nieobecności są akceptowane w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ na poszczególnych zajęciach prowadzonych na uniwersytecie realizowane i omawiane będą poszczególne scenariusze lekcji, co stanowi niezbędne przygotowanie do prowadzenia tych lekcji w szkołach.

Podstawą zaliczenia jest:

- obecność na zajęciach merytorycznych

- samodzielne przygotowanie jednego scenariusza zajęć wraz z materiałami pomocniczymi (praca w parach pod merytoryczną opieką prowadzących zajęcia)

- przeprowadzenie cyklu 7 zajęć dla uczniów jednej klasy wskazanej szkoły średniej

Praktyki zawodowe:

Zajęcia obejmują cykl prowadzonych przez studentów 7 zajęć warsztatowych we wskazanych, współpracujących z WPiA UW szkołach średnich, poświęconych wybranym dziedzinom prawa. Zajęcia prowadzone są na podstawie przygotowanych wcześniej przez studentów scenariuszy lekcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziewanowska, Agnieszka Gutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)