Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe z elementami porównawczymi - część I: przedsiębiorstwo: spółki osobowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM09 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe z elementami porównawczymi - część I: przedsiębiorstwo: spółki osobowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań.

Znaczne ułatwienie w opanowaniu materiału konwersatorium będzie stanowiło wcześniejsze zaliczenie lub równoległe uczęszczanie na wykład prawa handlowego.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nazwa „prawo handlowe” oznacza nie wyodrębnioną obecnie ustawowo dziedzinę prywatnego (cywilnego) prawa gospodarczego. Niniejszy wykład jest pierwszym z dwuczęściowego cyklu poświęconego problemom strukturalnym (podmiotowym) prawa gospodarczego w ujęciu konfrontującym rozwój i obecny stan polskiego prawa z regulacją kluczowych instytucji w innych systemach prawnych. Przedmiotem niniejszego wykładu są pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy oraz regulacja prawna spółki cywilnej i osobowych spółek handlowych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia cywilnoprawne związane z prawną regulacją struktur gospodarczych (z wyłączeniem spółek kapitałowych, które stanowią przedmiot II części cyklu). Wykład obejmuje zagadnienia prawnej definicji działalności gospodarczej i zawodowej, oraz status i problematykę funkcjonowania indywidualnego przedsiębiorcy, spółki cywilnej oraz osobowych spółek handlowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej).

Wykład ma za zadanie:

1) Zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi regulacji zagadnień związanych z działalnością gospodarczą;

2) Wskazać związki obecnej treści regulacji tych zagadnień w prawie polskim z ich korzeniami historycznymi i prawnoporównawczymi;

3) Przekazać studentom w wybranych zakresach problemowych wiedzę z zakresu prawa handlowego pogłębioną w stosunku do wykładu tego przedmiotu;

4) Przekazać studentom elementy wiedzy prawnoporównawczej w zakresie, którego nie zapewniają podręczniki akademickie i komentarze;

5) Zidentyfikować podstawowe problemy legislacyjne w obszarze struktur podmiotowych prawa gospodarczego, wskazać uwarunkowania ekonomiczne i publicznoprawne rozwiązania tych problemów oraz wyrobić u studentów umiejętność krytycznej oceny celowości i systemowej spójności poszczególnych rozwiązań legislacyjnych.

Literatura:

A. W. Wiśniewski: Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008, dodatek do nr 6

A. W. Wiśniewski: Niektóre problemy nowej regulacji prawnej handlowych spółek osobowych, “Palestra” nr 11/2001

A.W. Wiśniewski: Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagranicznych. Orzecznictwo Trybunału Wspólnot a reforma polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, (w:) Ks. Pam. E. Piontka

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych t. I – Komentarz do art. 1 – 150, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student rozumie historyczne i porównawcze korzenie prywatnego prawa gospodarczego oraz funkcje poszczególnych instytucji i przepisów prawa. samodzielnie analizuje przepisy prawa w ich kontekście systemowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności lub zaliczenie pisemne albo ustne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.