Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy of European and International Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM66
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Philosophy of European and International Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest interdyscyplinarna analiza współczesnych uwarunkowań regulacyjnych prawa międzynarodowego i prawa europejskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza wybranych współczesnych problemów prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. W szczególności, w trakcie seminarium będą omawiane takie zagadnienia dotyczące formy rządów, suwerenności, interwencji, praw człowieka, samostanowienia, indywidualizmu, feminizmu. Seminarium będzie miało także charakter interdyscyplinarny, odnosząc się do analizy z zakresu nauk społecznych, politologicznych, etycznych i historycznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

- kondycja ludzka (pamięć, wyobraźnia, wiedza, emocje), ludzka wola i siła

- społeczeństwo - regulacja - dobrostan

- rządzenie i demokracja

- międzynarodowa dyplomacja (Hofmafia)

- suwerenność, pokój, interwencja

- samostanowienie

- prawa człowieka i indywidualizm

- feminizm.

Literatura:

1. Ph. Allott, Eutopia. New Philosophy and New Law for a Troubled World, Elgar 2017.

3. Ph. Allott, The Health of Nations. Society and Law beyond the State, CUP 2002.

3. Ph. Allott, Eunomia. New Order for a New World, OUP 1990.

4. D. Bach-Golecka, „The Emerging Right to Good Governance”, American Journal of International Law. Unbound, 112 (2018), s. 89-93.

5. T. Franck, The Empowered Self. Law and Society in the Age of Individualism, OUP 1999.

6. S. Schwarzenbach, On Civic Friendship. Including Women in the State,

Columbia University Press 2009.

7. F. Teson, A Philosophy of International Law, Westwiew Press 1998.

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia jest umiejętność identyfikowania i analizowania wybranych współczesnych zjawisk występujących w zakresie regulacji prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Student będzie posiadał umiejętność w zakresie formułowania i uzasadniania przyczyn oraz potencjalnych konsekwencji tych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Ewaluacja odbędzie się na podstawie obecności oraz aktywności w trakcie zajęć (20%) oraz pracy pisemnej, dotyczącej omawianej w trakcie zajęć literatury przedmiotu (80%).

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)