Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP10 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Dlaczego i w jaki sposób, problematyka społeczno-polityczna poruszana jest w nauczaniu Kościoła katolickiego. Jej prezentacja w szerszym kontekście doktrynalnym innych nurtów filozofii społecznej.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla I, II, III, IV, V roku studiów.

1. Katolicka Nauka Społeczna: natura, cel i funkcja magisterium w kwestiach społecznych?

2. Człowiek i społeczeństwo (antropologia biblijna i filozoficzna).

3. Zasady 'dobra wspólnego' i 'solidarności'.

4. Katolicyzm społeczny w XIX w. przed encykliką Rerum novarum (Francja, Niemcy, Włochy, Anglia).

5. Nauczanie Leona XIII wobec wyzwań przełomu wieków.

6. Dokumenty inspirowane Rerum novarum: od Quadragesimo anno do Centesimus annus.

7. Inne encykliki społeczne oraz konstytucja Gaudium et spes.

8. Wolność.

9. Własność.

10. Władza - jej natura i pochodzenie.

11. Równość - demokracja w nauczaniu Kościoła.

12. Państwo i jego ustrój (zasada pomocniczości).

13. Zaangażowanie polityczne świeckich.

14. Problemy aktualne.

Literatura:

wybory tekstów na zajęcia dostępne pod adresem www.chomikuj.pl/kns hasło: jp2

1. Encykliki papieskie, inne dokumenty Kościoła.

2. J. MAJKA, Katolicka Nauka Społeczna. Warszawa 1988.

3. P. de LAUBIER, Myśl Społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa/Struga- Kraków 1988.

4. Rada iustitia et pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

5. Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Student, który uzyskał zaliczenie z tego przedmiotu:

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat nauczania społecznego Kościoła Katolickiego, jego uwarunkowań teologicznych i filozoficznych, historycznego rozwoju, relacji z różnymi ideologiami społeczno-politycznymi.

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych i historycznych (doktryny polityczno-prawne i ich historia);

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze problemów społecznych ich ideowych uwarunkowaniach oraz roli nauk prawnych w ich regulowaniu;

-ma pogłębioną wiedzę o roli nauczania społecznego Kościoła dla określonych konstrukcji prawniczych, które może w ten sposób lepiej rozumieć dostrzegając wewnętrzne powiązania poszczególnych elementów systemu prawnego dostrzegając też paralele i zależności z prawem unijnym;

- lepiej rozumie terminologię prawną i konstrukcje inspirowane nauczaniem społecznym Kościoła również te, które regulują system władzy w Polsce (zas. dobra wspólnego, pomocniczości itp);

- potrafi określić sposób postrzegania określonych zagadnień społecznych z perspektywy nauczania społecznego Kościoła oraz głębsze przyczyny zajmowania takiego stanowiska.

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, zwłaszcza problematyką wiary i religijnością społeczeństwa;

- zdobyta wiedza pozwala mu lepiej rozumieć dylematy prawne i społeczne oraz sprawy niejednoznaczne i ułatwia samodzielne identyfikowanie możliwych rozwiązań przy uwzględnieniu obowiązujących norm etycznych;

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie zarówno poszczególne regulacje jak i metody regulacji życia społecznego;

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- rozumie znaczenie norm etycznych w wykonywaniu swoich zadań zawodowych;

- potrafi przewidywać skutki społeczne swoich działań uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne projektów społecznych;

- jest elastyczny w postrzeganiu rzeczywistości i potrafi ze zrozumieniem odnosić się do innych postaw.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu sprawdzającego wiadomości objęte treścią wykładu. Test ma postać wyświetlanych(slajdy ppp) twierdzeń z podstawowymi informacjami z zakresu nauczania społecznego Kościoła, w których trzeba uzupełnić brakujące wyrazy i związki frazeologiczne.

Brakujące słowa są zapisywane przez studenta na kartce w czasie wyświetlania slajdu z danym twierdzeniem.

Do zaliczenia uprawnia zdobycie połowy punktów. W przypadku 3 nieobecności próg zaliczalności poniesiony zostaje do 60% zaś każda kolejna nieobecność oznacza karne odjęcie jednego punktu od uzyskanych z testu. Powód nieobecności, poza sytuacjami całkowicie (!) wyjątkowymi, jest nieistotny (proszę nie przynosić zwolnień lekarskich).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.