Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP11 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://biogramy.wpia.uw.edu.pl/bio.php?id=3735
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład pozostaje w związku z wykładami dotyczącymi prawa publicznego (zwłaszcza prawa konstytucyjnego, nauki administracji i prawa administracyjnego), a także z wykładami o charakterze bardziej ogólnym dotyczącym: wstępu do prawoznawstwa, historii prawa i ustroju polskiego i obcego, czy też doktryn prawnych i politycznych.


Celem zasadniczym wykładu jest zapoznanie Studenta z fenomenem państwa i wieloma zagadnieniami związanymi z jego funkcjonowaniem. Pozwolić to powinno Studentowi na lepsze zrozumienie istoty władzy publicznej i jej funkcjonowania, czego jednym z efektów jest tworzenie prawa. Wykład może więc stanowić pewne teoretyczne podbudowanie pod dalsze studia nad prawem publicznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ten - jako wykład na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz wykład ogólnouniwersytecki - jest prowadzony od początku lat 90. XX w., najpierw przez prof. dr hab. Piotra Winczorka, a następnie przez prof. UW dr hab. Jana Majchrowskiego.

Charakter ujęcia zagadnień, którymi zajmuje się nauka o państwie bardzo dobrze oddaje krótki tekst Piotra Winczorka, "Czy nauka o państwie jest nauką?" (wyd. pośmiertnie w: "Studia Iuridica" nr 61, Warszawa 2015, s. 451-457).

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla I, II, III, IV i V roku studiów.

Zagadnienia:

Status nauki o państwie wśród innych nauk społecznych,

Władza i władza publiczna, środki jej sprawowania, problemy współczesnej demokracji. Grupy interesu w procesie sprawowania władzy,

Legitymizacja władzy publicznej.

Funkcje władzy publicznej. Imperium i dominium. Kultura i gospodarka w działalności władzy publicznej. Polityka państwa. Polityka kulturalna, polityka historyczna, polityka gospodarcza.

Spory wokół istoty i genezy państwa,

Naród i państwo - relacje wzajemne,

Państwo narodowe, "narodowe" i wielonarodowe a procesy integracji kontynentalnej w Europie,

Problem suwerenności państwowej dawniej i współcześnie, koncepcje suwerena i władzy suwerennej,

Pozycja jednostki w państwie, państwo a obywatel, społeczeństwo obywatelskie w jego stosunkach z państwem,

Problem celu i funkcji państwa, rodzaje funkcji państwa,

Typologia państw wedle różnych kryteriów,

Rodzaje ustrojów terytorialnych i problem decentralizacji władzy państwowej, samorząd terytorialny, inne formy samorządu,

Forma rządów, charakterystyka wybranych form rządu w państwie współczesnym,

Pojęcie reżimu politycznego, rodzaje reżimów politycznych, autorytaryzm i totalitaryzm, demokracja polityczna, społeczna i gospodarcza,

Główne niepaństwowe formy organizowania się ludzi (obywateli) oraz ich związki z państwem - kościoły i związki wyznaniowe, organizacje społeczne (pozarządowe), partie polityczne i inne.

Literatura:

Podstawowa:

Piotr Winczorek „Nauka o państwie” oraz podana tam literatura.

Uzupełniająco w odniesieniu do wybranych kwestii:

Hubert Izdebski "Fundamenty współczesnych państw" oraz różnorodna literatura podawana na bieżąco w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien rozumieć i wyjaśnić zjawiska związane z genezą, funkcjonowaniem, strukturą państwa na przestrzeni dziejów. W szczególności powinien móc opisać i nazwać instytucje władcze państwa współczesnego oraz rozumieć na czym polegają jego związki z takimi wspólnotami jak naród, "klasy" i warstwy społeczne, kongregacje wyznaniowe partie polityczne. Powinien móc wyjaśnić relacje między państwem a kulturą, religią, prawem, etyką i gospodarką a także rozumieć procesy dot. integracji i współpracy oraz rywalizacji państw.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie wiedza studenta, umiejętność kojarzenia faktów oraz samodzielnego wyjaśnia i interpretowania zjawisk.

Sposób zaliczania: Końcowy sprawdzian.

UWAGA! Z powodu powtarzającej się rokrocznie maksymalnej liczby zapisujących się na wykład studentów - ŻADNE dodatkowe dopisywanie się do listy uczestników poza systemem USOS i w trakcie prowadzenia wykładu nie jest możliwe. Wykładowca prosi o nie nagabywanie go o to.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.