Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP19 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie prezentację teoretyczno-empirycznych ustaleń na temat funkcjonowania zawodów prawniczych we współczesnym społeczeństwie, w tym najnowszych wyników badań przeprowadzonych wśród studentów prawa, młodych prawników i sędziów. Zajęcia w formie aktywnej uczą studentów budowania teoretycznej refleksji w oparciu o ustalenia empiryczne oraz umiejętności interpretacji danych. Dyskutowane są problemy dotyczące profesjonalnych i etycznych wymogów związanych z pełnieniem ról zawodowych przez prawników.

Pełny opis:

Na konwersatorium są poruszane i dyskutowane następujące problemy :

1. Teoria ról społecznych - jako kontekst interpretacji zachowań. Przydatność teorii ról w interpretacji ról zawodowych.

2. Analiza i interpretacja istniejących badań empirycznych nad zawodami prawniczymi. Empiryczna identyfikacja wyznaczników ról zawodowych prawników.

3. Zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości w badaniach opinii publicznej. Zawody prawnicze - deskrypcja i eksplanacja stanu świadomości społecznej.

4. Stosunek studentów prawa do przyszłego zawodu. Nadzieje i obawy.

5. Europejska tradycja i kultura prawna a kształcenie prawników. Rola edukacji uniwersyteckiej i aplikacji w kształtowaniu ról zawodowych prawników.

6. Normy środowiska zawodowego i ich znaczenie w kształtowaniu treści roli zawodowej prawnika.

7. Znaczenie etyki zawodowej i wzorców osobowych w kształtowaniu ról zawodowych.

8. Dylematy etyczno-moralne w zawodach prawniczych. Typologia sytuacji konfliktowych rodzących dylematy moralne prawnika.

9. Pojęcie sukcesu zawodowego prawnika. Kryteria i wskaźniki sukcesu zawodowego.

10. Patologie w pełnieniu ról zawodowych. Analiza przyczyn i skutki zjawiska.

11. Nowe wyzwania wobec zawodów prawniczych po akcesji Polski do UE.

12. Patologie organizacyjne wymiaru sprawiedliwości. Warunki techniczne

i organizacyjne działania wymiaru sprawiedliwości.

13. Psychospołeczne uwarunkowania ról zawodowych prawników.

14. Symptomy frustracji i poczucia zagrożenia prawników. Rygoryzm i punitywność sędziów.

Literatura:

Literatura zalecana

1. E. Łojko red. Studenci Prawa o studiach i perspektywach zawodowych, Warszawa 2011.

2 .E . Łojko red. Prawnicy i dziennikarze- współpraca, rywalizacja, manipulacja, Warszawa 2013

3. A. Turska ( red ) Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie akademickie; Liber , 2003

4. H. Izdebski ( red ),Nadużycie prawa, Liber 2003

5. J. Łętowski, Polski sędzia wobec prawa europejskiego, Centrum Europejskie UW, Biuletyn Nr 3-4/1998

6. J. Kurczewski, Kształtowanie się profesji - perspektywa socjologa, Radca prawny Nr 4-5/2002

7. A. Zieliński, M. Zubik ( red ) Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002

8. E.Łojko: Nowe konteksty wykonywania zawodów prawniczych /w/ Normatywność współczesnej Polski, J.Kwaśniewski (red.), wyd. IPSiR UW, Warszawa 2005

9. E.Łojko: Stosunek środowiska prawników do respektowania zasad etyki zawodowej /w/ Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego, E.Łojko (red.), Wyd.UW, Warszawa 2006

10. E.Łojko: Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie, Wyd. WPiA UW, Warszawa 2005

11. E. Łojko: Działalność zawodowa prawników, a wykluczenie prawne, /w/ A Turska (red) Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne. CH Beck 2010

12. E. Łojko (red. nauk) Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Zajęcia pozwalają studentom uświadomić sobie problemy przed którymi staną po ukończeniu studiów na etapie wyboru któregoś z prawniczych zawodów. Odwołują się do zagadnień socjologii ogólnej w zakresie przemian społeczno-politycznych, które kształtują sytuację na rynku usług prawniczych po okresie przemian transformacji, a także do zagadnień socjologii prawa w zakresie socjologii zawodów prawniczych i roli prawników w procesie stanowienia i stosowania prawa.

WIEDZA: Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii ról społecznych (role społecznie cenione - zawody zaufania publicznego; role społecznie widoczne -zawody etosowe). Ma wiedzę o znaczeniu studiów uniwersyteckich w kształtowaniu losów życiowych absolwentów prawa, wiedzą o różnych ścieżkach kariery zawodowej prawników oraz o różnych wymiarach sukcesu zawodowego prawników. Zna nowe konteksty funkcjonowania zwodów prawniczych wyznaczone przez europejskie standardy po akcesji Polski do UE. Ma wiedzę o systemie wartości współczesnych prawników, w tym o ich stosunku do obowiązującego prawa oraz o ocenie przez prawników skuteczności prawa.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi analizować wpływ europejskiej tradycji i kultury prawnej w procesie kształcenia prawników. Potrafi określić znaczenie edukacji uniwersyteckiej i szkolenia na aplikacjach w kształtowaniu treści roli zawodowej prawnika. Umie identyfikować kryteria i wskaźniki sukcesu zawodowego. Potrafi wskazać przyczyny i skutki patologii w pełnieniu ról zawodowych oraz patologie organizacyjne wymiaru sprawiedliwości. Posiada umiejętność posługiwania się normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przyszłym zawodem.

KOMPETENCJE; Student potrafi dokonać wyboru swej przyszłej roli zawodowej, która najpełniej odpowiada jego oczekiwaniom i predyspozycjom zawodowym. Rozumie znaczenie norm tworzonych przez grupy zawodowe prawników w procesie konformizowania ich członków w zakresie respektowania etyki zawodowej. Potrafi po ukończeniu studiów funkcjonować w roli prawnika tak, aby zyskać uznanie w środowisku zawodowym. Potrafi określić priorytety służące właściwemu wywiązywaniu się z obowiązków zawodowych, oraz potrafi identyfikować symptomy frustracji i symptomy poczucia zagrożenia prawników. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie zawodowe w związku ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych jak i z powodu wysokich standardów profesjonalizmu w zawodach prawniczych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności

2. Aktywny udział w dyskusji (dyskusje w podgrupach, wypracowywanie opinii i stanowisk, formułowanie opinii za i przeciw sformułowanej tezie, itp.)

3. Opracowanie w formie pisemnej protokołu dokumentującego przebieg jednych zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.