Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legal Informatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP66
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Legal Informatics
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
Inne przedmioty nieobowiązkowe
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

Legal Informatics

1. The subject of legal informatics. Relation to other sciences (statistics, jurimetrics, legal cybernetics, informatics). Sections of legal informatics.

2. Infomation about law. Definition of information (technical, semantics and pragmatic aspects). Content of legal data bases. Role of computer legal retrieval systems in modern society (axiological aspects).

3. Types of retrieval systems. Direct and indirect systems of searching. Typology of indirect systems used for retrieval of legal information.

4. Traditional systems of retrieval (hierarchic classifications and systems of subject headings) and their applications in computer systems.

5. Computer systems of legal retrival (technical aspects, structures of files used for retrival).

6. Index systems (typology, systems of assigning indexes, automatic indexing, files used for retrival - main vocabulary, inverted file, straight file).

7. Full-text systems (files used for retrival - text file, inverted file, straight file, reproduction register). Search instructions (logical and positional operators). Weighting searches.

8. Role of thesauruses in legal retrieval (definition, types of thesauruses). Thesauruses of synonyms (logical and linguistical concepts of symonymity).

9. Hierarchical thesauruses, associative thesauruses, statistical thesauruses, semantic maps.

10. New ideas in searching legal information. Conceptual systems.

11. Efficiency of retrival systems. Types of efficiency. Measures of efficiency. Analysis of users needs. Concepts of relevance and their applicability in searching legal information.

12. Legal intomation systems in the world (LEXIS, WESTLAW, IRETIJ, DATUM, CREDOC etc.). History of introduction of computer legal data bases in USA and Europe.

13. Automatic legal decision systems (ex. CASE). Arificial inteligence in law (expert systems).

14. Computer systems of legal information in European Community (EurLex, Curia, Epoque).

15. Polish legal information retrieval systems (LexPolonica, LEX, Legalis).

Literatura:

1. J. Petzel "Synonym Thesauruses In Computer Systems of Legal Information Retrieval", article in "Studia Iuridica" XXX 1995, nr 3-4 (p. 283-304)

2. J. Petzel "Statistical systems for computerized information retrieval", in the memorial book for profesor Karamajisa, Uniwersity of Pireus, Grece.

Efekty uczenia się:

Achieving general information about possibilities of using computers in law in theory and in some part in technics (EUR-LEX).

Students should also get knowledge about future possibilities of legal informatics in the field of automatic decision making.

Metody i kryteria oceniania:

The subject is credited by the way of oral exam and checking the presence.

The activity of the students during lecture is also taking into the consideration.

Praktyki zawodowe:

Does not concern

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)